Vés al contingut
Catalunya Religió

Per saber-ne més

(CR) El bisbe de Sant Feliu Agustí Cortés ha fet pública aquesta nota sobre la situació de la benedictina Teresa Forcades, que ha sol·licitat l'exclaustració per un període de tres anys. En el text explica l'acompanyament per part del bisbat i també de l'abadessa del monestir de Sant Benet en aquest procés personal. Podeu llegir el text a continuació:

Nota sobre la situació de la germana Teresa Forcades i Vila

El ressò mediàtic i la perplexitat, que ha provocat en molts, catòlics i no catòlics, el compromís polític assumit per la monja benedictina del Monestir de Sant Benet, Teresa Forcades i Vila, ens mou a publicar aquesta nota aclaridora de l’actuació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat al respecte.

1. Segons estableix el Codi de Dret Canònic, tots el monestirs de Monges són autònoms, en el sentit que es regeixen i viuen sota la cura de la pròpia superiora, que és, en sentit propi, la seva “Superiora Major”. A més, estan sotmesos de manera immediata i exclusiva a la Seu Apostòlica pel que fa al règim intern i la disciplina (cf. cc. 613; 593).

2. Li és encomanada al bisbe de la diòcesi, on es troba ubicat el monestir, una “vigilància peculiar”. Aquesta “vigilància peculiar” vol dir que el monestir no està sota la jurisdicció o autoritat del bisbe diocesà, però que el mateix bisbe ha de tenir-ne una cura especial i activa, entendre i valorar el carisma propi, oferir ajuda, i, en determinats casos previstos expressament per la llei, intervenir donant el seu preceptiu parer o decretant l’execució d’una determinació de la Superiora Major (cf. c. 615; “Dir. Ministeri Pastoral dels Bisbes” n. 119).

3. En el cas del compromís polític de la germana Teresa Forcades i Vila, l’actuació del bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s’ha mantingut en el marc de les competències que especifiquen aquestes normes. Des d’un primer moment el Bisbe ha manifestat davant la interessada i davant la Mare Abadessa del Monestir i la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, el seu parer en el sentit de la incompatibilitat radical entre el compromís públic i actiu a favor d’una opció política concreta (militància política) i la condició de monja de un monestir.

4. Coherentment el bisbe vol fer una doble precisió. En primer lloc, que ha acceptat que la germana Teresa Forcades i Vila, resti en situació d’exclaustració per tres anys, que ella ha pogut sol·licitar, i no que “demani un simple permís” per a actuar en política. En segon lloc, que tal sol·licitud ha d’estar motivada, no per la circumstància de la seva possible candidatura a un càrrec polític, sinó per raó de l’esmentada incompatibilitat entre la seva condició de monja i qualsevol compromís o militància activa i pública a favor d’una opció política concreta.

5. D’acord amb el que estableix el cànon 686 § 1 del Codi de Canònic, l’única autoritat que té jurisdicció efectiva per concedir la dispensa de la exclaustració d’una monja d’un monestir és la Seu Apostòlica (Congregació per a la Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica). És norma que la sol·licitud corresponent compti amb el parer de la Superiora Major, en aquest cas, la Mare Abadessa, i del Bisbe Diocesà. Avui aquesta sol·licitud ha estat tramitada i es troba en mans de la Congregació romana, en espera de resposta.

6. En el cas que li sigui concedida la dispensa d’exclaustració, la germana Teresa Forcades i Vila no perdria la seva condició de monja consagrada, de manera que seguiria vinculada pels vots, però estaria dispensada i privada dels deures i dels drets propis de la vida claustral. Una eventual tornada a la vida monàstica, hauria de estar autoritzada per la mateixa Seu Apostòlica.

Esperem que aquestes precisions ajudin a l’aclariment dels fets davant l’opinió pública i contribueixin, alhora, a superar la perplexitat i la confusió que els mateixos fets han provocat en no pocs fidels.

Sant Feliu de Llobregat, 22 de juny de 2015

+ Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.