Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Anuncia la celebració a Barcelona d'una reunió de l’Atri dels Gentils, sobre la fe i la bellesa inspirada, en la basílica de la Sagrada Família, i la “Missió Metròpolis”, que tindrà lloc a dotze ciutats europees durant la propera Quaresma.

(Arquebisbat de Barcelona) L’arquebisbe de Barceloa, el cardenal Lluís Martínez Sistach ha publicat una extensa carta pastoral sobre els objectius de l’arxidiòcesi en els propers anys. “Els prop de cinc milions d’aturats del nostre país és una xifra esfereïdora i que posa en relleu la gravetat de la situació”, diu el cardenal de Barcelona en la seva carta pastoral titulada “Nova evangelització i solidaritat”, el text de la qual s’ha donat a aquest dijous.

La carta pastoral es titula “Nova evangelització i solidaritat” i és un document que presenta l’esperit i els objectius concrets d’un pla d’acció proposat a tota l’arxidiòcesi de Barcelona per als anys 2011-2015. Els objectius del Pla Pastoral de l’arquebisbat barceloní són: l’anunci de Jesucrist als qui no en coneixen; la pastoral de la iniciació cristiana, i la solidaritat, expressió de la fe cristiana.

La carta pastoral posa especialment l’accent en la necessitat que els cristians responguin als reptes que els planteja l’actual crisi econòmica. “Aquesta realitat que fereix moltíssimes persones i famílies ens fa prendre major consciència de la necessitat de compartir el que tenim. Demana també que hi hagi a la Unió Europea i en el món unes actuacions dels governs, dels partits polítics, dels sindicats, de les patronals i dels grups socials més unitàries en ordre de detectar les causes de la crisi i trobar-hi solucions”.

El document del cardenal de Barcelona té 48 pàgines i els següents apartats que donen idea de l’amplitud i actualitat dels temes tractats: un nou Pla pastoral diocesà; pel baptisme tots som evangelitzadors; la nova evangelització; sintonia i comunió amb l’Església una i única de Crist; anunciar Jesús a aquells que no el coneixen (1er objectiu); els catecúmens, fruit de l’evangelització; la basílica de la Sagrada Família, icona de la nova evangelització; oferir als homes i dones d’avui un Atri dels Gentils; la pastoral de la iniciació cristiana (2on objectiu); itinerari parroquial de renovació cristiana; l’evangelització en el món escolar; la solidaritat, expressió del nostre amor i de la nostra fe (3er objectiu);i cloenda.

El document s’inspira en els ensenyaments del Sant Pare Benet XVI per promoure la fe en el món pluralista i secularitzat d’avui i anuncia que l’Església de Barcelona, que ja fa temps que treballa en el diàleg entre la fe i la cultura i en el diàleg entre creients i no creients, prepara amb la col·laboració del Pontifici Consell per a la Cultura una primera sessió de l’Atri dels Gentils, que se celebrarà a la ciutat de Barcelona, entorn de la basílica de la Sagrada Família durant la primavera del proper any.

Un altre esdeveniment que comenta el cardenal en la seva carta pastoral és l’anomenada “Missió Metròpolis”. Es tracta d’una iniciativa del Pontifici Consell per a la promoció de la nova evangelització, que el Sant Pare ha aprovat amb especial interès i que se celebrarà durant la Quaresma de l’any vinent en aquestes dotze grans ciutats europees: Barcelona, Budapest, Brusel·les, Dublin, Colònia, Lisboa, Liverpool, París, Torí, Varsòvia, Viena i Zagreb. Es tracta d’oferir una realització de nova evangelització en les grans ciutats ja evangelitzades de fa temps, que també es pugui presentar en el Sínode dels bisbes d’octubre de 2012 que estudiarà el tema de “la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”.

Tota la carta pastoral és una invitació als cristians d’avui a revitalizar la seva fe, a fer una Església més acollidora, més evangelitzadora i missionera. I també més acollidora de les persones i més fidel a Jesucrist i a l’Evangeli, especialment mostrant una solidaritat efectiva amb les persones que més pateixen a causa de la crisi actual. Per això, tant la carta pastoral com el nou Pla Pastoral, titulat “Feu tot el que Jesús us digui”, són una invitació a portar a terme les nombroses propostes d’acció que es proposen a tots els diocesans de Barcelona per als propers quatre anys.

Podeu llegir la Carta Pastoral aquí.