Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d’Afers Religiosos) El Parlament de Catalunya ha modificat la llei dels centres de culte amb l’ampliació de cinc a deu anys del termini de que disposen per a fer les adaptacions necessàries establertes a l’article 8 de la Llei aprovada el 2009.

L’article 210 de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aprovada pel govern el 22 de gener, modifica la disposició transitòria tercera de la Llei dels centres de culte de 2009 de la manera següent:

"Tercera. Centres no inclosos en l’Inventari del Patrimoni Cultural Català.
Els centres de culte de concurrència pública existents en el moment de l’aprovació d’aquesta llei, no inclosos en l’inventari a què fa referència la disposició transitòria segona, han de complir les condicions bàsiques de seguretat que estableixi el reglament a què fa referència l’article 8. L’adaptació s’ha de fer en el termini de deu anys a partir de l’aprovació del reglament. A aquests efectes, els titulars dels centres han de comunicar als ajuntaments que compleixen els requisits esmentats."

Aquesta modificació amplia, de cinc a deu anys, el termini de que disposen els centres de culte de concurrència pública existents en el moment de l’aprovació de la llei, no inclosos en l’Inventari del Patrimoni Cultural Català, per a fer les adaptacions necessàries per complir les condicions materials i tècniques que garanteixin la seguretat dels usuaris i la higiene de les instal·lacions, i evitar molèsties a terceres persones, establertes a l’article 8 de la Llei 16/2009 i desenvolupades al Reglament de desplegament d’aquesta llei, aprovat per Decret el juliol de 2010.