Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Dijous passat, el President de la Generalitat acompanyava el Conseller d’Educació en fer públic l’anunci de la important modificació del calendari escolar per al proper curs, que, com ja és sabut, inclou tres aspectes rellevants: l’avançament d’una setmana de l’inici del curs, la concreció d’un horari intensiu al llarg del mes de setembre i el finançament de l’activitat de la tarda.

L’anunci ha provocat nombroses reaccions, entre les quals les de la comunitat educativa, que, entre moltes preguntes, es qüestiona si el proper curs és el més oportú per implantar aquest canvi, especialment quan s’han d’implementar el nou currículum dels ensenyaments, que necessitarà d’un temps de preparació, i quan els claustres i el personal d’administració i serveis mostren les tensions i el cansament propis dels efectes de la pandèmia que els ha obligat a gestionar protocols reiteradament modificats, les substitucions de personal i mostres d’oposició i rebuig d’algunes famílies.

El debat d’escurçar les vacances escolars d’estiu és present, i en fòrums diversos i amb diferents fonamentacions s’enfoca amb bons ulls de reduir les vacances estiuenques i ampliar la durada del calendari escolar, sovint incorporant aquesta idea a l’argumentari més ampli de la conciliació de la vida laboral i familiar.

En relació a aquest aspecte, l’escola concertada ja va tenir ocasió de fer palesa la seva opinió l’any 2016, al Parlament de Catalunya, en la comissió d’estudi de la reforma horària. Aleshores, els representants de les titularitats del sector palesaren el seu acord amb la conciliació de la vida laboral, familiar i personal com a estratègia que facilités la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones, dirigida a assolir una nova organització del sistema social i econòmic, on dones i homes puguin fer compatible les diferents facetes de la seva vida: l’ocupació, la família, l’oci i el temps personal. Però afirmaven també que l’escola és un agent més en aquest objectiu, i com a tal no pot ser el motor d’aquest canvi. Cada agent ha d’assumir la seva funció, i és evident que si el teixit productiu no adopta les mesures necessàries, la resta d’agents no només patirà aquesta manca d’iniciativa i falta de flexibilitat, sinó que s’hi instal·larà i desenvoluparà un conjunt d’inconvenients que acabaran agreujant encara més el problema de la conciliació.

Afegíem finalment que l’escola, com un agent més, educador i socialitzador, necessita un marc normatiu específic i global, prou ampli i flexible, per a recollir les diverses realitats del món educatiu, amb respecte al caràcter propi i a l’autonomia de gestió de cada institució escolar, que permeti finalment establir un marc horari ajustat a les necessitats dels alumnes i del marc territorial i social concret on radica, sense rígides i igualitàries imposicions administratives que afectin la concreció horària escolar.

Per això afirmem que un canvi d’aquesta envergadura requereix el diàleg i el consens amb el sector afectat. És lamentable que el procés per arribar a aquesta decisió s’hagi fet sense que ningú del sistema educatiu en tingués coneixement, sense que hagi hagut debat ni un procés de reflexió i diàleg, i més considerant que les possibles repercussions d’aquest nou marc horari setembrí afectaran les condicions laborals, les econòmiques, les organitzatives i, també, les derivades de la conciliació laboral i familiar. El Govern va anunciar el mateix dijous que garantiria la gratuïtat d’una hora al dia perquè les escoles puguin atendre els alumnes més enllà de la una del migdia. Una nova incògnita sobre la taula. Aquesta mesura també s’ha d’estendre a les escoles concertades, que han de rebre aquest finançament, perquè la decisió que l’alumnat romangui escolaritzat també a la tarda no ha de suposar un increment del cost de les famílies. Estem, per tant, a l’espera que el departament concreti, entre d’altres qüestions, com es farà efectiva la gratuïtat d’aquesta hora vespertina i és per això que ja aquesta setmana el sector mantindrà una reunió urgent amb el Departament d’Educació.

En aquest context, el nostre missatge és clar i així ha d’arribar a la societat, en especial a aquells que confien o s’interessen pels nostres projectes. Ens posem a la total disposició del nostre alumnat i de les nostres famílies per garantir l’atenció en horari de matí i tarda el mes de setembre, amb la voluntat de prestar especial atenció a l’alumnat en situació de vulnerabilitat i de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies. I amb aquest objectiu treballarem tots plegats per fer-ho possible.