Vés al contingut

Pot quedar apartat de tot debat que la llibertat d’elecció educativa és un principi fonamental que garanteix als pares i tutors legals la possibilitat de seleccionar la modalitat educativa que considerin més adequada per als seus fills, inclosos aquells amb necessitats de suport educatiu. Aquest dret els permet cercar opcions que s’ajustin a les necessitats particulars dels seus fills i filles i els procurin un entorn educatiu inclusiu i de qualitat. A l’hora, és imprescindible que la llibertat d’elecció educativa vagi de la mà de la disponibilitat d’opcions inclusives i de qualitat per a tots els alumnes, independentment de les seves necessitats, acceptant que és responsabilitat del sistema educatiu garantir que hi hagi prou alternatives que compleixin amb els estàndards d’inclusió i brindin suports adequats als alumnes amb necessitats educatives especials.

Quan el sistema educatiu es troba en situacions en les que ha d’afrontar restriccions a la llibertat d’elecció, com ara els mecanismes d'assignació de places per gestionar la demanda d'admissió a les escoles, l’ordenament imposa a l’autoritat educativa la implementació de sistemes basats en criteris específics, objectius i respectuosos amb els principis de llibertat i equitat. L’assignació de places pot generar tensions entre la llibertat d'elecció de centre i la garantia de l'accés equitatiu a l'educació per a tots els estudiants. Hem estat testimonis d’experiències on algunes famílies han vist restringida la seva primera opció de centre educatiu a causa d'aquests mecanismes, mentre que altres són assignats a centres que no són la seva primera elecció o, pot ser, cap d’elles. Així cobra especial importància que els sistemes d'assignació de places siguin transparents, justos i estiguin basats en criteris objectius per evitar discriminacions o desigualtats injustes.

Aquesta transparència en els processos d'admissió d'alumnes, convertida en principi d’actuació legal (LEC, 46) és un aspecte decisiu per garantir un sistema educatiu just i equitatiu. Assegurar que els processos d'admissió siguin transparents, accessibles i basats en criteris objectius, per tal d’excloure qualsevol possibilitat de discriminació o favoritisme, entre famílies o entre centres educatius per raó de la seva titularitat pública/privada.

Els agents que intervenen en el procés d’admissió (pares i mares, alumnat, titularitat de les escoles...) han de disposar d’una informació accessible, d’un procediment públic i transparent per a conèixer com es realitza l'assignació de places, quins són els passos a seguir i amb existència de mecanismes de revisió i reclamació per abordar possibles irregularitats o queixes. Una informació que, a més, ha de ser eficaç en el temps per tal d’evitar perjudicis en aspectes tant fonamentals com ara la consolidació dels concerts educatius de les escoles. I una informació que, compartida entre la titularitat de les escoles i l’administració educativa, permeti evitar comportaments no ajustats a norma.

La intervenció de les titularitats de les escoles en la supervisió dels processos d'admissió afavoreix la seva transparència i publicitat, en garantia del compliment de la normativa, particularment en circumstàncies com l’assignació de places (segones o altres opcions, alumnat NESE...). Al llarg dels darrers dies hem tingut ocasió d’advertir a l’administració sobre diferents qüestions que, al nostre entendre, l’han de fer rectificar algunes propostes d’ampliació de grups i també per a mantenir totes les unitats incloses en l’oferta sense que s’exclogui cap de les unitats els concerts de les quals són objecte de revisió d’ofici.

Precisament arran d’aquestes intervencions i de la interlocució que ha estat possible amb l’administració, hem pogut observar el marge de millora que encara disposa el procés d’admissió d’alumnat. Ajustar-lo de manera que es redueixi al màxim la possibilitat de discriminació en el sistema educatiu, tant pel ‘factor titularitat’ com de l’alumnat és un esforç que s’ha de mantenir, encara que el marc normatiu ja ho contempli.

En definitiva, es tracta d’assegurar que tots els pares i mares i els estudiants tinguin la mateixa oportunitat d'accedir a l'educació; que les titularitats mantinguin els seus projectes educatius i que les decisions de l’administració es prenguin de manera justa i imparcial. Transparència en els processos d'admissió com a justa exigència del sector envers l’autoritat, treballant per un sistema alliberat de criteris espuris que eviti tensions i garanteixi la pluralitat, la llibertat l’equitat i la legalitat de les actuacions.

Temàtica
Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.