Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Una de les finalitats de la Fundació Joan Maragall és suscitar vocacions de joves cristians que vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe cristiana i qualsevol dels àmbits de la cultura (tant en el camp de les ciències experimentals com en el  de les ciències socials o de les humanitats), i ajudar-los a formar-se intel·lectualment.

AJUTS A LA FORMACIÓ. CONVOCATÒRIA 2013-2014

OBJECTIU
L’objectiu dels ajuts de la Fundació Joan Maragall és contribuir a formar futurs intel·lectuals cristians arrelats en la fe eclesial, que tinguin ja una base de cultura universitària i manifestin interès per la recerca.

DOTACIÓ
Cada ajut tindrà una dotació d’almenys 6.000 euros.

DOCUMENTACIÓ
Els candidats hauran de presentar un pla de treball, que pot consistir en un procés de formació en un centre universitari o un projecte d’estudi. Haurà de ser avalat per un professor universitari que en el cas de concessió de l’ajut en farà el seguiment, juntament amb el tutor designat per la Fundació. El pla de treball especificarà els objectius, el lloc, la periodització i els mitjans per dur-lo a terme. S’adjuntarà un currículum vitae, eventualment l’acceptació del centre universitari escollit i qualsevol altra documentació que el candidat consideri d’interès, així com el nom d’alguna persona que en pugui donar referències. El comitè avaluador podrà convocar-lo a una entrevista. Tota la documentació serà presentada per triplicat.

CONDICIONS
Els candidats hauran de ser residents en un territori de parla catalana, tenir preferiblement menys de trenta anys i posseir un títol universitari. Durant el període de gaudi de l’ajut hauran d’assistir a les trobades periòdiques de formació a què seran convocats. Abans del primer d’octubre de 2014 els beneficiaris hauran de presentar una memòria final acceptada pel professor
avalador. En la memòria es farà menció de l’ajut de la Fundació.

TERMINIS
Les sol·licituds hauran de ser presentades en català abans del dia 16 de maig de 2013 a la secretaria de la Fundació Joan Maragall, València 244, 2n, 08007 Barcelona. La resolució dels ajuts es farà pública no més tard del 20 de juny.

NOTA
La Fundació Joan Maragall es reserva el dret de publicar, si escau, el resultat del treball objecte de l’ajut.