Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

L’informe TALIS és un dels fills del Programa PISA. Les proves PISA avaluen el grau d’adquisició de tres competències clau, les més bàsiques, per part dels estudiants de 15 anys: la competència lectora, la competència matemàtica i la competència científica.

D’aquestes Proves PISA, fins ara se n’han fet cinc edicions; en la darrera edició (2012), hi ha participat 65 països, amb 510.000 estudiants. És sabut que els resultats obtinguts en les Proves PISA per part dels estudiants espanyols no són gens satisfactoris.

L’estudi TALIS (Estudi Internacional sobre Ensenyament i Aprenentatge) analitza la situació de l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació secundària des de la perspectiva dels professors i dels directors de les escoles que imparteixen els ensenyaments corresponents a l’educació secundària bàsica (a Espanya, l’ESO). Els qüestionaris proposats als participants en l’estudi són molt extensos, i es refereixen a la formació inicial i la formació permanent de professors i directors, els processos d’ensenyament i aprenentatge, els mètodes didàctics utilitzats, la satisfacció en el treball, i un llarg etcètera.

L’any 2013 s’ha realitzat la segona edició de l’Estudi TALIS, i hi han participat 33 països de l’OCDE (200 centres escolars de cada país seleccionats aleatòriament, i 20 professors de cada centre). D’Espanya, hi han participat 3.339 professors i 192 directors. Del conjunt dels centres que hi han participat, el 78% són centres públics, i el 22% són privats.

La informació recollida en l’Informe TALIS 2013, publicat recentment, és molt extensa i variada, i suscita interès en les persones que dediquem hores a pensar en la situació de les escoles del nostre país. En alguns moments, els resultats de l’estudi susciten dubtes sobre l’objectivitat de les respostes que professors i directors han donat a les qüestions proposades. És explicable. Tots tendim a parlar bé de la nostra pròpia feina, i a valorar positivament allò que fem. Ja ho deien els clàssics: “Nemo iudex in causa sua”.

No obstant això, en una de les qüestions valorades pels professors i directors de les escoles, cadascú des de la seva perspectiva, el resultat de l’estudi és sorprenent i, alhora, preocupant. Es tracta de les avaluacions de la tasca realitzada pels professors i de l’ús dels resultats obtinguts. A Espanya, el 36% dels professors reconeixen que mai no han estat avaluats de manera formal per part dels seus directors (en el conjunt de l’OCDE, només el 9%); aproximadament la meitat dels professors, tant a Espanya com en el conjunt dels països de l’OCDE, afirmen que les avaluacions i les observacions de la teva tasca es realitzen només per complir requisits administratius; i el 47% dels professors espanyols (45% la mitjana dels països de l’OCDE) consideren que els resultats de les avaluacions realitzades sobre la seva acció docent a les aules no incideixen de cap manera en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge. És a dir, els resultats de les avaluacions, quan se’n fan, pràcticament no tenen cap conseqüència. L’Informe no publica resultats relatius al professorat de Catalunya.

Si les opinions dels directors i professors de les nostres escoles d’educació secundària coincidissin amb aquesta valoració de l’estudi TALIS, tindríem un altre motiu per estar preocupats. Recomano la lectura de l’Informe Espanyol TALIS 2013. És força interessant i suggeridor: http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/talis2013/talis2013informeespanolweb.pdf?documentId=0901e72b819e1729