Vés al contingut

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals precisa que els Estats signants –com ho és l’Estat espanyol- es comprometen a respectar la llibertat dels pares i, en el seu cas, dels tutors legals, a escollir per als seus fills o pupils escoles distintes de les creades per les autoritats públiques, sempre que aquelles satisfacin les normes mínimes que l’Estat estableixi o aprovi en matèria d’ensenyament, i de fer que els seus fills o pupils rebin l’educació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions.

Els pares poden escollir l’escola que prefereixen per als seus fills.

1. Un dret reconegut internacionalment i també en la nostra legislació

La Declaració Universal dels Drets Humans proclama el dret preferent dels pares a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar als seus fills.

D’acord amb aquest principi, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals precisa que els Estats signants –com ho és l’Estat espanyol- es comprometen a respectar la llibertat dels pares i, en el seu cas, dels tutors legals, a escollir per als seus fills o pupils escoles distintes de les creades per les autoritats públiques, sempre que aquelles satisfacin les normes mínimes que l’Estat estableixi o aprovi en matèria d’ensenyament, i de fer que els seus fills o pupils rebin l’educació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions.

La Constitució espanyola i la legislació orgànica reconeixen plenament als pares i mares la possibilitat d’exercir aquest dret.

2. L’elecció d’escola es formalitza en la sol·licitud de plaça

A Catalunya, la regulació del procés d’admissió de l’alumnat als centres sufragats amb fons públics (centres públics i centres privats concertats) recull com a principis que l’inspiren l’equitat, la igualtat, la integració, la cohesió social i la garantia de la llibertat d’elecció de centre.

És per aquest motiu que tot el procés de preinscripció i matrícula s’inicia amb la sol·licitud d’admissió (sol·licitud de preinscripció) que fan els pares i que presenten preferentment al centre escolar sol·licitat en primer lloc en el termini que cada any estableix l’Administració educativa (habitualment, a mitjan mes de març).

La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament o als centres educatius. En aquesta sol·licitud es poden assenyalar les diverses escoles escollides pels pares i mares tot indicant l’ordre de preferència, en previsió que alguna no tingui places suficients i calgui establir un procediment d’admissió.

3. Podem triar el centre que vulguem, sempre que tingui places disponibles

En els ensenyaments bàsics i obligatoris (des de P3 fins a 4t d’ESO), si el centre triat en primera opció té places suficients, l’Administració educativa ens hi assignarà una plaça amb independència de la zona on visquem o qualsevol altre circumstància.

4. Si hi ha més demanda que places en un centre, cal aplicar els criteris d’admissió

Els criteris d’admissió són d’aplicació quan en un centre el nombre de sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles.

En funció d’aquests criteris s’atorga una puntuació a cada sol·licitud i s’adjudiquen les places per ordre de puntuació.

Els criteris generals d’admissió més importants, que atorguen més punts a la sol·licitud, són:

-La presència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
-La proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat.

Les escoles o les administracions solen informar de les àrees de proximitat que, per a cada centre, atorguen la màxima puntuació per al criteri de proximitat. Però, tal com s’ha dit, es pot sol·licitar plaça fora d’aquestes àrees de proximitat i aconseguir-ne si el centre té vacants.

Així, per exemple, a la ciutat de Barcelona -que compta amb una gran oferta de places-, moltes escoles matriculen alumnes de fora de les àrees de proximitat.

5. Les escoles informen a bastament del procés a seguir i de les circumstàncies particulars

Cada curs, la Generalitat convoca el procés de preinscripció i matrícula i informa dels terminis, del barem i de la resta de circumstàncies que cal tenir presents.

Els centres educatius també ens informaran d’allò que cal fer en cada cas. A més, cada centre pot informar amb més precisió de com els ha anat el procés de preinscripció i matrícula els darrers cursos i quines previsions tenen per a enguany.

Amb tota aquesta informació es pot formular, de manera adient i d’acord amb la pròpia voluntat, la sol·licitud de plaça per al fill o filla.

 

 

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.