Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

A les acaballes del procés de preinscripció i matrícula del proper curs, l’estupor causat per certa inactivitat administrativa fa néixer en el sector un interrogant: a Barcelona no s’han reunit les Comissions de Garanties. Per què?

En el marc del complex desplegament del dret a l’educació, que crea interessos diversos als agents i sectors afectats, sens dubte el reflex de les seves friccions llueix amb més intensitat durant el període en què pares i mares han de fer l’elecció de l’escola que considerin més adient als seus interessos, les seves creences o les seves opcions vitals, amb el procés administratiu consegüent, concebut per garantir aquesta lliure opció de les famílies.

Per això, l’ordenament pren com a principi d’actuació conjugar de la manera més completa i pròpia possible el dret de tots a l’educació amb la llibertat d’ensenyament (CE, 27.1) i instaura com a mandat legal la garantia del dret a l’educació de tothom harmonitzant-lo amb els drets individuals dels alumnes i de les mares, els pares o els tutors (LEC, art, 44).

Quan contempla l’escolarització dels centres públics i privats concertats, la llei orgànica bé que se’n cuida d’establir que la regulació de l’admissió dels alumnes que faran les administracions educatives garantirà el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centres per pares o tutors, i l’atenció a una adient i equilibrada distribució dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (LOE, 84.1).

La coexistència de drets i deures diversos obliga a la gestió del procés sota els criteris de publicitat i transparència. No està en joc la prevalença d’uns interessos o d’unes concepcions partidistes respecte de la configuració de l’educació al país. La conducta administrativa ha de basarse en la tutela dels drets fonamentals d’elecció de centre, de creació i direcció d’escoles, d’equitat en l’escolarització. Quan les decisions preses són públiques i notòries, es procura amb nitidesa l’execució d’aquests drets, permet als afectats o als interessats fer el seguiment de les actuacions, l’adequació a dret d’aquestes, informar-se dels problemes i col·laborar en la seva solució.

Per això el sistema exigeix, per imperatiu legal, la presència d’unes comissions de garanties, que supervisen el procés d’admissió dels alumnes, el compliment de les normes que el regulen i proposen a l’Administració les mesures que considerin adients. La seva composició és plural i representativa de tots els sectors (LODE, 86). És més, la comissió ha de facilitar a cada centre la informació de què disposi, d’acord amb els criteris de publicitat i transparència que han de regir el procediment d’admissió en tot moment (LEC, 46.1).

Si l’Administració, que és la primera obligada a complir i fer complir la norma, obvia aquestes obligacions, no només desmunta unilateralment els principis i acords que sustenten l’actuació dels sectors afectats, sinó que trenca les més elementals normes i obligacions que regeixen el procés de preinscripció i matrícula i vulnera els drets fonamentals dels afectats. No haver convocat les comissions de garanties a la ciutat de Barcelona al llarg del procés és un fet molt greu, que no pot tenir justificació i pot comportar responsabilitats als responsables d’aquesta greu omissió, més encara en funció de les decisions que es puguin haver pres d’esquena a l’ordenament. Hem d’exigir explicacions. Estem absolutament legitimats per fer-ho, i l’Administració, obligada a donar-ne. No es poden trencar les regles del joc.