Salta al contenuto principale
Catalunya Religió
cardenal omella

CR Con una lettera indirizzata alla presidentessa del Parlamento della Catalogna, Anna Erra, e inviata ai media venerdì mattina, l'arcivescovo di Barcellona, ​​il cardinale Joan Josep Omella, ha comunicato la decisione di non comparire davanti alla Commissione d'inchiesta sugli abusi sui minori nella Chiesa che era prevista nel primo pomeriggio di lunedì 29 gennaio. La decisione è stata concordata da tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Tarraconense, "all'unanimità ed espressamente", sottolinea la lettera.

Nella lettera, Omella elenca le diverse azioni che la Chiesa cattolica ha intrapreso per chiarire casi di abusi e pedofilia, come il rapporto redatto su richiesta dei vescovi spagnoli dallo studio legale Cremades & Calvo Sotelo o il portale web 'Para Dar Luz' dove è possibile consultare il rapporto e i successivi aggiornamenti sui casi che vi appaiono.

Nella stessa seduta di lunedì 29 era stato convocato anche il vicesegretario agli Affari generali della Conferenza episcopale spagnola e promotore di giustizia al Tribunale della Rota, Carlos López Segovia; il vicesegretario della Conferenza episcopale Tarraconense, Enric Termes; l'avvocato e rappresentante dell'Ufficio per la prevenzione e la tutela degli abusi dell'arcidiocesi di Tarragona, Carles Ferrer; e il presidente del Tribunale ecclesiastico dell'arcidiocesi di Barcellona, ​​Santiago Bueno. Resta da vedere se alla fine parteciperanno.

Nella seduta del 5 febbraio, la commissione ha citato la delegata diocesana per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili della diocesi di Solsona, Clara Carbonell; e il cancelliere e segretario generale della diocesi di Vic, David Gómez. Oltre a questi rappresentanti diocesani, lo stesso giorno sono stati convocati il ​​priore dell'Abbazia di Montserrat, Bernat Juliol, e il presidente dell'Unione delle comunità islamiche della Catalogna (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni.

CARTA ENVIADA A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Molt Honorable Presidenta,

Justifico recepció del requeriment de la meva compareixença davant la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església per al dia 29 de gener de 2024 al Palau del Parlament, perquè aporti el meu testimoni "amb la finalitat de contribuir en la investigació dels casos de pederàstia", és a dir, "de les violències sexuals comeses contra infants i joves en l'àmbit de l'Església catòlica". Concretament, la finalitat de la meva compareixença és que declari "davant la Comissió sobre els fets que són objecte d'investigació respecte dels quals" tingui o hagi tingut coneixement.

La Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església va ser creada per Resolució de 27 d'abril de 2022; i el seu pla de treball, que inclou la meva compareixença i la d'altres càrrecs de diòcesis i arxidiòcesis catalanes i de la Conferència Episcopal Espanyola, va ser acordada en la sessió del 27 de març de 2023.

Com probablement sabeu, amb posterioritat a la Resolució de creació de la Comissió d'Investigació i a l'acord sobre el seu pla de treball i compareixences, el Tribunal Constitucional en la seva Sentència 77/2023, de 20 de juny, publicada al B.O.E. del 25 de juliol, ha precisat l'àmbit subjectiu i objectiu de les Comissions parlamentàries d'Investigació, i l'abast del deure de col·laboració amb elles.

En aquesta sentència s'afirma que "constituye objeto de su competencia [..,] la responsabilidad estrictamente politica que pudiera derivar de una deficiente o negligente gestión del interés público encomendado a las personas o actividades investigadas, a los solos efectos de determinar, atendiendo a criterios de agenda u oportunidad politica, en qué medida el interés público cuyo gestión les había sido encomendada pudo verse perjudicado, perturbado o desriado de los objetivos que les habían sido asignados".

Ratifica el Tribunal Constitucional el que ja havia dit a la seva Sentencia 215/2016 de 15 de desembre, que "a las Cámaras, en el ejercicio de su actividad investigadora, ni les corresponde efectuar una calificación juridica de los hechos investigados, ni llevar a cabo imputaciones a determinaciones personales sobre la autoria de comportamientos ilícitos. Aquella calificación y estas imputaciones o determinaciones, en definitiva, la atribución de comportamientos ilicitos mercadores de pena o sanción, están reservadas en nuestro ordenamiento a los órganos que tienen encomendada el ejercicio del ius puniendi del Estado [...] esto es [...] a los jueces y tribunales del orden penal en el ejercicio de la función jurisdicional o a los órganos de la Administración en cada caso titulares de la potestad sancionadora".

Continua dient el Tribunal Constitucional que "estos limites se proyectan también sobre el deber de colaboración al que se refiere el art. 76.2 CE, que establece la obligatoriedad de comparar a requerimiento de las Câmaras, reservando a la ley las canciones que dicho incumplimiento leve aparejado, deber que debe circunscribirse únicamente a aquellas cuestionas que la investiguión parlamentaria puede tener por objeto. [...] Pues bien, este deber de colaboración con la investigación parlamentaria, exigido por el ordenamiento jurídico en los términos expuestos y cuya quiebre llema aparejada el más severo reproche, solo es predicable respecto de aquellas cuestiones que pueden ser objeto de investigación parlamentaria [...]."

Com ja sabeu, el 12 de març de 2022 el Congrés dels Diputats va encomanar al Defensor del Pueblo "la creación de una Comisión independiente con el encargo de elaborar un Informer bre las denuncias por abusos sexcuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de las poderes pallone" La proposició no de llei va ser votada a favor pels partits (excepte un) que també ostenten representació al Parlament de Catalunya i que integren la Comissió d'Investigació. Després d'un any i mig de treballs, el Defensor del Pueblo va presentar el 27 d'octubre de 2023 el "Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos"; l'elaboració del qual va comptar amb la col·laboració de les diocesis, els instituts religiosos i societats de vida apostòlica, i la Conferencia Episcopal Española. Val a dir que l'Informe també analitza els supòsits produïts a Catalunya a on la Comissió Assessora va fer 4 viatges i va entrevistar 53 persones.

D'altra banda, la síndica de greuges i la seva adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents van comparèixer el passat 6 de novembre davant la Comissió d'Investigació del Parlament de Catalunya.

Cal afegir que, el 22 de febrer de 2022, la Conferència Episcopal Espanyola va encarregar al despatx d'advocats Cremades & Calvo Sotelo, que va constituir una comissió a l'efecte, la realització d'una auditoria independent de naturalesa legal sobre l'actuació i mode de conducta de l'Església a Espanya en relació amb els casos d'abusos sexuals produits. L'informe final va ser lliurat pel despatx Cremades & Calvo-Sotelo el 15 de desembre de 2023.

Simultàniament, la Conferència Episcopal Espanyola ha creat el lloc web https://www.paradarluz.com/, que publica l'informe "Para dar luz. Informe sobre los abusos sexuales cometidos en ámbito de la Iglesia católica (1945-2022)"

Aquest informe es basa en el treball de les Oficines diocesanes de protecció de menors i inclou informació sobre els casos d'abusos recollits en els tribunals eclesiàstics, en els tribunals civils i en els mitjans de comunicació. S'hi integren també aportacions i recomanacions de l'informe del Defensor del Pueblo, i de l'Informe-Auditoria elaborat pel despatx Cremades & Calvo Sotelo.

L'informe Per a donar llum és un informe viu, l'última revisió és de 19 de desembre de 2023. Els seus continguts s'actualitzen constantment amb la incorporació de noves dades, protocols, textos i aportacions d'altres institucions eclesials. La referida documentació està a disposició de la Comissió.

Per tot això exposat, manifestant un absolut respecte tant a la vostra presidència, com al Parlament de Catalunya i al poble de Catalunya que estatutàriament representa, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense hem acordat, de forma unànime i expressa, que no comparegui a la sessió de la Comissió d'Investigació per a la qual he estat convocat.

Tot això ho poso en el vostre coneixement, amb el convenciment que sabrà excusar la meva presència.

Ben cordialment,

Cardenal Joan Josep Omella.

Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.