Salta al contenuto principale

<p>Entrevista feta per la Maria-Josep Hern&agrave;ndez, periodista</p>
<div>El moviment pol&iacute;tic i social impulsat pel professor d&rsquo;Economia Arcadi Oliveres i la doctora i monja benedictina Teresa Forcades t&eacute; m&eacute;s de 40.000 adhesions. El van presentar el 10 d&rsquo;abril amb un manifest en qu&egrave; reivindiquen la convocat&ograve;ria d&rsquo;un proc&eacute;s constituent que permeti al poble catal&agrave; decidir &ldquo;de forma democr&agrave;tica i pac&iacute;fica quin model d&rsquo;estat i de pa&iacute;s &eacute;s el que desitja&rdquo;, i bastir &ldquo;des de baix&rdquo; una candidatura unit&agrave;ria per a les properes eleccions a Catalunya. Proposen algunes mesures concretes, com l&rsquo;&ldquo;expropiaci&oacute; de la banca privada&rdquo; i la defensa d&rsquo;una &ldquo;banca p&uacute;blica i &egrave;tica&rdquo;, posar &ldquo;fre a l&rsquo;especulaci&oacute; financera&rdquo;, no pagar el &ldquo;deute il&middot;leg&iacute;tim&rdquo;, &ldquo;salaris i pensions dignes&rdquo;, &ldquo;repartiment de tots els treballs, incl&ograve;s el treball dom&egrave;stic i de cura no-remunerat&rdquo;, &ldquo;lluita decidida contra la corrupci&oacute;&rdquo;, &ldquo;habitatge digne per a tothom, morat&ograve;ria dels desnonaments i daci&oacute; en pagament retroactiva&rdquo;, aturar les privatitzacions, revertir les retallades i potenciar el sector p&uacute;blic, entre d&rsquo;altres.&nbsp;</div>
<p><strong>Qu&egrave; us ha mogut a impulsar el Proc&eacute;s Constituent?&nbsp;</strong></p>
<p>Fa falta. Estem en un moment de tant patiment de la gent, de tanta indignaci&oacute;, de tanta capacitat de resposta per part de la gent per&ograve; que qualla tan poc entre els responsables pol&iacute;tics i econ&ograve;mics que valia la pena intentar alguna cosa.</p>
<p>Potser &eacute;s que si no mirem cap endavant, ja no podem mirar cap a enlloc.</p>
<p>Estem necessitats de mirar cap endavant, sense oblidar les lli&ccedil;ons que el passat ens d&oacute;na. Per&ograve; s&iacute;, ara estem obligats a mirar endavant i a no perdre l&rsquo;esperan&ccedil;a.</p>
<p><strong>Us heu definit amb un manifest breu i contundent.</strong></p>
<p>S&oacute;n els deu punts b&agrave;sics per dir quins s&oacute;n els elements de l&rsquo;economia, la pol&iacute;tica i la societat que m&eacute;s ens indignen i en els quals volem treballar. Evidentment, en una p&agrave;gina i mitja de text no es pot expressar en profunditat, per&ograve; passat l&rsquo;estiu traurem un document molt m&eacute;s ampli, en qu&egrave; explicarem punt per punt quines s&oacute;n les nostres pretensions. Poden haver-hi detalls que s&rsquo;han de perfilar i no tothom ha de combregar amb el cent per cent dels punts, per&ograve; marquen la l&iacute;nia en qu&egrave; volem treballar.</p>
<p><strong>Les adhesions ja han arribat a les 40.000.</strong></p>
<p>El que pretenem es anar rebent tot un plec d&rsquo;adhesions de gent que s&rsquo;hi afegeix i que li sembla que el prop&ograve;sit &eacute;s bo. M&eacute;s endavant volem establir xarxes locals, grups d&rsquo;actuaci&oacute; a cada poble, amb perspectiva fins que es convoquin les eleccions al Parlament de Catalunya perqu&egrave; en aquell moment, les persones, grups socials, moviments i ONGs, i tamb&eacute; els partits pol&iacute;tics que entenguin que la proposta &eacute;s atractiva, puguin sumar-se tots en una candidatura. En el cas dels partits, permetr&agrave; que cadascun continu&iuml; individualment, per&ograve; que almenys en aquesta circumst&agrave;ncia se sumin en una candidatura que ser&agrave; una coalici&oacute; electoral per anar junts per intentar revertir aquest sistema que tenim.</p>
<p><strong>S&oacute;n objectius ut&ograve;pics?</strong></p>
<p>B&eacute;, no em desagrada el terme ut&ograve;pic, i a la vida m&rsquo;han dit moltes vegades que s&oacute;c ut&ograve;pic. Penso que la utopia pot servir per avan&ccedil;ar i per funcionar. Ara, estic d&rsquo;acord que pretendre que tothom estigui plenament d&rsquo;acord amb tots els punts, &eacute;s dif&iacute;cil. Caldran moltes converses i molta voluntat de la gent dels diferent pobles i barris per trobar all&ograve; que ens uneix. Al marge del que seria la voluntat dels qui prenen decisions, la gent est&agrave; farta d&rsquo;aquesta situaci&oacute; actual i com que estem farts volem un canvi. El canvi s&rsquo;ha de produir, i a m&eacute;s de produir-se en el m&oacute;n social, s&rsquo;ha d&rsquo;arribar al m&oacute;n pol&iacute;tic i el m&oacute;n econ&ograve;mic. Som conscients que avui dia tampoc el poder pol&iacute;tic no et permet el poder econ&ograve;mic: podem ser independents, per&ograve; les grans multinacionals i els grans bancs continuaran manant.&nbsp;</p>
<p><strong>Lidereu aquest projecte per&ograve; no voleu encap&ccedil;alar la candidatura ni anar al Parlament. Per qu&egrave;?</strong></p>
<p>Les dues persones que d&rsquo;entrada arrenquem aix&ograve;, volem que hi hagi m&eacute;s gent al capdavant. T&eacute; l&ograve;gica. La Teresa Forcades pertany a una comunitat, ho pot fer com ho est&agrave; fent, per&ograve; el pas d&rsquo;anar al Parlament &eacute;s diferent. En el meu cas, tinc les meves limitacions: l&rsquo;edat no perdona, i per altra banda crec que cal tenir una certa compet&egrave;ncia pol&iacute;tica: la vida pol&iacute;tica m&rsquo;agrada per&ograve; no m&rsquo;hi he dedicat mai aix&iacute;, jo no crec que hi estigui preparat.&nbsp;</p>
<p><strong>I qui, doncs?</strong></p>
<p>Estic conven&ccedil;ut que de totes aquestes reunions i xarxes locals sortiran moltes persones que seran competents i estaran ben preparades per assumir aquesta feina. Tamb&eacute; dir que el fet que no ens presentem t&eacute; un avantatge, &nbsp;la gent veur&agrave; que volem fer de catalitzadors d&rsquo;aquest proc&eacute;s.</p>
<p><strong>Un proc&eacute;s que espereu que vagi a m&eacute;s.</strong></p>
<p>Crec &nbsp;que m&eacute;s que la for&ccedil;a dels partits, &eacute;s important el suport dels molt&iacute;ssims moviments socials, associacions i ONGs que fa temps que treballen en aquesta voluntat de canvi de les coses, sigui els d&rsquo;ensenyament, sanitat, plataformes.. i per aqu&iacute; volem anar.</p>
<p><strong>Arcadi, personalment qu&egrave; t&rsquo;empeny i que t&rsquo;aguanta ferm en aquesta voluntat per seguir treballant per canviar les coses.</strong></p>
<p>Mira, molt senzill. S&oacute;n dues. Cada mat&iacute; quan llegeixo el diari el meu nivell d&rsquo;indignaci&oacute; puja tant, que veig que hem d&rsquo;estar disposats a lluitar contra les injust&iacute;cies en un m&oacute;n on la gent podria viure b&eacute;. I per altra banda, com que vaig arreu fent xerrades i actes, &nbsp;quan acabo sempre em ve alg&uacute; de bona voluntat que em saluda i em diu, &ldquo;aquest discurs est&agrave; molt b&eacute;, per&ograve; com el podem posar a la pr&agrave;ctica?&rdquo; I despr&eacute;s de donar-hi moltes voltes, la Teresa i jo vam pensar que potser valia la pena generar aquesta espurna per encendre una reacci&oacute; col&middot;lectiva.&nbsp;</p>

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.