Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Un corrent de pensament força arrelat propugna que, per tal d’aconseguir la gratuïtat en l’ensenyament, l’estat ha d’intervenir-hi monopolitzant-lo i, per tant, subministrant-lo en exclusiva. Aquest plantejament no seria del tot desencertat si a la nostra esfera educativa només s’hi hagués reconegut la igualtat en l’accés a l’educació. Però resulta que el marc on som situats —i també l’ordenament— reconeixen la llibertat i el pluralisme com a fonaments del nostre sistema educatiu, de manera que aquests dos essencials atributs hi han d’estar necessàriament presents sempre.

I, com a part de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de pares i mares d’elegir centres educatius privats sostinguts amb fons públics està reconeguda al conjunt de la nostra normativa pròpia, així com als tractats internacionals i europeus de drets humans, civils i polítics. El debat resta perfectament delimitat, malgrat les obstinades veus contràries.

El dret de tots a l'educació incorpora, juntament amb el contingut primari de dret de llibertat, una dimensió de prestació, en virtut de la qual els poders públics hauran de procurar l'efectivitat de tal dret i fer-ho, per als nivells bàsics de l'ensenyament, en les condicions d'obligatorietat i gratuïtat que demana l'apartat 4 de l’article 27 CE.

Però la llibertat de triar requereix igualtat d'oportunitats per poder-la exercir, en aquest cas, entre les famílies per triar escola. Ens podríem preguntar: què és la llibertat per a aquells que no la poden fer servir? I encara: sense les condicions adequades per a l'ús de la llibertat, quin n’és el valor? S’hauria d’evitar que la capacitat d'escollir centre educatiu no fos eficaç per a tothom perquè les famílies s’enfronten a barreres per poder-la exercir. La inversió pública en la plaça escolar, i de manera molt accentuada en els centres concertats, sense necessitat de copagament és insuficient per cobrir el cost de prestació del servei en condicions d'equitat i de qualitat. Les contribucions econòmiques per part de les famílies per ajudar a sostenir uns projectes que haurien d’estar totalment finançats per l’administració, que es donen tant a la xarxa concertada com a la pública, limiten les possibilitats reals d'elecció.

Per això, la missió dels poders públics en matèria educativa ha de consistir, en darrer terme, a garantir l'efectivitat del dret a l'educació sobre les premisses dels valors de llibertat, igualtat i pluralisme, en connexió amb el conjunt de llibertats en què aquell es projecta. Aquesta missió vindrà concretada en una sèrie de competències determinades constitucionalment: programació general de l'ensenyament, creació de centres docents públics i ajuda als centres docents que compleixin els requisits legals. Competències l'exercici de les quals ha de respectar, com a "límit infranquejable", el contingut essencial de la llibertat d'ensenyament. En conseqüència, per respondre el mandat de gratuïtat educativa en llibertat, la programació de l'ensenyament haurà de consistir també a planificar el finançament públic de tots els centres privats que, en condicions de viabilitat, facin, o pretenguin fer, una oferta escolar gratuïta i puguin acreditar la corresponent demanda educativa, real o potencial. En definitiva, la “programació general de l'ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats” (article 27.5 CE) és l’instrument essencial de què disposen els poders públics per garantir el dret de tots a l'educació.

Ara tenim l’oportunitat d’integrar-nos i de participar en aquest instrument essencial. Ni que sigui, al nostre entendre, de manera limitada, vista la negativa de l’Administració a deixar-nos formar part de les Meses de Planificació. Sabem de les dificultats i, en ocasions, de les derives interessades i esbiaixades que en alguns llocs s’intenten implantar, però formar part de les comissions de participació en la programació educativa a casa nostra és un pas significatiu a l’hora d’afirmar el conjunt de drets educatius que són posats en qüestió. Heus ací que us animem a formar part d’aquestes comissions a tots els municipis on hi hagi presència d’escola concertada, conscients que la nostra participació, a banda de ser un dret, podrà evidenciar l’interès i el desig de ser presents i reforçats al Servei d’Educació de Catalunya, en defensa de les nostres legítimes aspiracions.