Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Els Capítols de canonges de les diòcesis de la Conferència Episcopal Tarraconense (que inclou les Províncies Eclesiàstiques Tarraconense i de Barcelona) mostren el seu agermanament en la reunió anual que celebren.

A la reunió de l’any passat, celebrada a Solsona, el Capítol de Tarragona va presentar la iniciativa de donar algun signe més d’agermanament. El Capítol de Tarragona té l’experiència d’agermanament amb el Capítol de l’Arxidiòcesi de Saragossa, antiga sufragània, com es dóna entre molts Capítols de les diòcesis espanyoles i es va exposar satisfactòriament a la reunió també anual d’aquests Capítols.

La iniciativa ha semblat molt bé i s’ha signat a la reunió d’aquest any que es va fer a Lleida el mes passat. L’han signat els Capítols existents ja que els nous bisbats de Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat no tenen Capítol.

Són dos més petits i humils signes d’agermanament signats en un document que diu així:

"Els Capítols de canonges de les diòcesis de la Conferència Episcopal Tarraconense que subscriuen aquest document com a signe d’agermanament es comprometen a:

1.- Celebrar cada capitular una Missa per cada capitular que mori d’un d’aquests Capítols agermanats i que sigui comunicat oficialment als altres Capítols.

2.- Reservar seient al Cor als capitulars dels altres Capítols agermanats sempre que s’avisi anteriorment i es vesteixin els hàbits corals del Capítol de procedència o els vestits litúrgics corresponents a la celebració en la qual es participi.

Ho signen a Lleida el dia 16 de juny de 2011"

A la reunió de Lleida hi van assistir seixanta-quatre els capitulars que van concelebrar l'Eucaristia amb el bisbe Joan Piris a la nostra catedral. Durant la jornada, els canonges van visitar l'Arxiu Capitular i el Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.

A l'Acadèmia Mariana es va fer un dinar de germanor i es va compartir l'experiència pastoral que Tarragona, Girona, Tortosa i Urgell tenen de les parròquies a les seves Catedrals.

L'any vinent, segons l’ordre rotatiu que se segueix, la reunió es farà a Tarragona.