Fa dotze anys, a Mataró, vam acollir la beatificació de Josep Samsó, acte en el qual, en aquell temps com a regidor i per encàrrec de l'alcalde, em vaig implicar. Tant l'aleshores arquebisbe Martínez Sistach com l'alcalde mateix, Joan Antoni Baron, van voler imprimir l'acte amb la idea de la reconciliació i, per tant, fugir de tot intent de revenja, de polarització. Ben al contrari.

Buena parte de los informes que se escriben sobre el futuro coinciden en que los tiempos que vienen serán complejos, a veces se describen en términos casi apocalípticos. Es también el caso del filósofo alemán Markus Gabriel que se ha hecho popular con su libro "Ética para tiempos oscuros, valores universales para el siglo XXI". Gabriel, el filósofo más mediático de Alemania, presenta también la solución para afrontarlos a partir de la Ética, fundamentándose en una postura que él denomina como "realismo moral" y es conocida también como "nuevo realismo".

Bona part dels informes que s’escriuen sobre el futur coincideixen en que els temps que venen seran complexos, a vegades es descriuen en termes quasi apocalíptics. És també el cas del filòsof alemany Markus Gabriel que s’ha fet popular amb el seu llibre “Ética para tiempos oscuros, valores universales para el siglo XXI”. Gabriel, el filòsof més mediàtic d’Alemanya,  presenta també la solució per afrontar-los a partir de la Ètica, fonamentant-se  en una postura que ell denomina com a “realisme moral”  i és coneguda també com a “nou realisme”.

Después del envío de los Doce, se puede considerar que la misión ha sido un éxito: han predicado la conversión, han expulsado demonios y han curado a la gente; los doce han cumplido su misión, a pesar de los buenos resultados, el conjunto del pueblo de Israel no se ha convertido, el ideal de la implantación de las 12 tribus no se ha cumplido y el Reino de Dios aún no ha llegado . Es necesario que la misión continúe, indicativo de que las comunidades cristianas tienen el encargo permanente de proclamar la buena nueva de Jesús y poner en marcha la realización de su proyecto.

Desprès de l’enviament dels Dotze, es pot considerar que la missió ha estat un èxit: han predicat la conversió, han expulsat dimonis i han guarit la gent ; els dotze han complert la seva missió, malgrat els bons resultats, el conjunt del poble d’Israel no s’ha convertit, l’ideal de la implantació de les 12 tribus no s’ha complert i el Regne de Déu encara no ha arribat. Cal que la missió continuï, indicatiu de que les comunitats cristianes tenen l’encàrrec permanent de proclamar la bona nova de Jesús i endegar la realització del seu projecte.

La Llei Trans aprovada pel Consell de Ministres el passat 29 de juny, en línia amb les múltiples reglamentacions en el mateix sentit que ja han aprovat la majoria de comunitats autònomes, té com un dels punts estel·lars que qualsevol persona, per la seva simple voluntat, pot fer constar en el registre civil un sexe diferent del seu sexe biològic, sense cap més requisit. De manera que si un home “se sent” dona podrà constar com a dona, i si una dona “se sent” home podrà constar com a home, encara que no vulgui iniciar cap procés de transformació total o parcial del seu sexe biològic.

Avui 11 de juliol, els monestirs benedictins i cistercencs celebrem la festa de Sant Benet, patró d’Europa. El pare dels monjos d’Occident ens mostra que, després de XV segles de vida monàstica, aquest carisma és tan actual com al segle VI. I és que el monaquisme, ahir, avui i sempre, és un camí que consisteix a trenar una història d’amor i de vida. Aquest és l’objectiu dels qui als monestirs ens consagrem a Déu en el seguiment de Jesús, i que en el si d’una comunitat volem fer de la pròpia vida, entrellaçada amb la del Mestre, una història d’amor.

(Jordi Llisterri) Scusate se mi occupo di politica. Ma la copertina di questa domenica di ABC ha passato il segno. La nota dei vescovi catalani sulle “misure di grazia” e il successivo sostegno verbale, non scritto, della Commissione Permanente della Conferenza episcopale spagnola, ha riacceso il dibattito. La scorsa settimana sui siti e nei titoli dei quotidiani spagnoli si è potuto leggere ogni tipo di insulto contro i vescovi.

El dijous de la setmana passada vaig anar a l’Hospital de Bellvitge per una intervenció quirúrgica, era una operació major per seqüeles d’un càncer de mama que vaig patir fa 9 anys.

Vaig arribar a primera hora de la tarda a l’habitació per preparar-me per la intervenció. Quan vaig arribar, ja feia una estona que havien pujat del quiròfan a la meva companya d’habitació. Ella estava encara mig adormida i a mi em van venir a buscar per baixar al quiròfan al cap de poca estona, així que vàrem poder interactuar molt poc.

Arriba final de curs i és el moment de fer un cop d’ull al proper.