Queridos hermanos y hermanas:

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.

Leemos entre la primera y segunda lectura de este domingo fragmentos del salmo 25 (vv. 4bc.5ab.6-7b.8.9). Es un salmo acróstico, es decir, que cada verso del salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo y sigue el orden de este. Parece que fue escrito en una época tardía. El salmo no era usado en el culto del templo, más bien parece un salmo de súplica individual o grupal. Es un salmo convencional, carente de singularidad y originalidad. El hecho de ser acróstico explica que se vayan introduciendo temas sin que el salmo presente una estructura bien organizada.

Llegim entre la primera i segona lectura d’aquest diumenge fragments del salm 25 (vv. 4bc.5ab.6-7b.8.9). És un salm acròstic, és a dir, que cada vers del salm comença amb una lletra de l’alfabet hebreu i segueix l’ordre d’aquest. Sembla que fou escrit en una època tardana. El salm no era usat en el culte del temple, més aviat sembla un salm de súplica individual o grupal. És un salm convencional, mancat de singularitat i originalitat. El fet de ser acròstic explica que es vagin introduint temes sense que el salm presenti una estructura ben organitzada.

La neuroquímica del cerebro humano cada vez atrae más la atención de los investigadores. Es interesante la entrevista divulgativa que corre por las redes a Robert Lustig, neuro-endocrinólogo e investigador de los circuitos de los neurotransmisores del cerebro. Su perspectiva es coincidente con el que es un gran conocedor del cerebro y también divulgador, Ignacio Morgado, recogida en su libro de 2019 Deseo y placer. Vamos a exponer brevemente un principio de este complejo ámbito de investigación:

La neuroquímica del cervell humà cada vegada atreu més l’atenció dels investigadors. És interessant l’entrevista divulgativa que corre per les xarxes a Robert Lustig, neuro-endocrinòleg i investigador dels circuits dels neurotransmissors del cervell. La seva perspectiva és coincident amb el que és un gran coneixedor del cervell i també divulgador de casa nostra Ignacio Morgado recollida en el seu llibre del 2019 Deseo y placer. Anem a exposar breument un principi d’aquest complex àmbit de recerca.

Estimats germans i germanes,

Quan Jesús anuncia als seus deixebles la seva passió, mort i resurrecció, per a complir amb la voluntat del Pare, els revela el sentit profund de la seva missió i els exhorta a associar-s’hi, per a la salvació del món.

Les eleccions al Parlament de Catalunya es van celebrar ahir, 14 de febrer. Es van constituir tots els col·legis electorals amb normalitat, després d’una setmana prèvia d’incertesa en què milers de persones presentaren al·legacions per no assistir a la mesa electoral. La jornada va transcórrer sense incidents, amb la restringida i habitual acció que marca la pandèmia, i no gaire atractiva meteorològicament parlant.

 

 

En aquests dies difícils, tant sanitàriament com políticament, que estem vivint, m’ha vingut al cap, com per donar ànims, un text que vol mostrar l’impacte que Jesús provoca a Galilea quan comença a actuar-hi com a profeta itinerant. El text és a Marc 1,21-28, i el que s’hi expressa apareix també en alguns altres moments als evangelis, però certament que aquest relat de Masrc és el que està més ben formulat.