Uno de los privilegios del trabajo universitario es la posibilidad de tener una interacción constante con los estudiantes. Una interacción mediatizada por el rol de profesor, que implica docencia, organización del trabajo, evaluación, etc ..., pero que da siempre la oportunidad de intercomunicación, especialmente en espacios como los Seminarios, más reducidos y más orientados al aprendizaje más creativo y también personal. También se da esta interrelación en los planteamientos no presenciales de ahora.

Un dels privilegis del treball universitari és la possibilitat de tenir una interacció constant amb els estudiants. Una interacció mediatitzada per el rol de professor, que implica docència, organització del treball, avaluació, etc..., però que dona sempre la oportunitat d’ intercomunicació, especialment en espais com els Seminaris, més reduïts i més orientats a l’aprenentatge més creatiu i també personal. També es dona aquesta interrelació en els plantejaments no presencials d’ara.

Hemos empezado en estos primeros domingos del año litúrgico la lectura del evangelio de Marcos. Hoy leemos los primeros versículos (Mc 1,1-8). El texto de Marcos empieza diciendo: "Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios". Se puede considerar el título de la obra pero fácilmente se descubre un contenido más profundo.

Hem començat en aquests primers diumenges de l’any litúrgic la lectura de l’evangeli de Marc. Avui  en llegim els primers versets (Mc 1,1-8). El text de Marc comença dient: “Principi de l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu”. Es pot considerar el títol de l’obra però fàcilment s’hi descobreix un contingut més profund.

Revisant l’estadística publicada pel Departament (octubre de 2020), observem que en el període d’aquests darrers cinc cursos (2016/2017 a 2020/2021), a Catalunya hi ha hagut 17.051 alumnes menys al segon cicle d’educació infantil (un 15,1% de disminució), 13.972 alumnes menys a educació primària (un 6,9% de decreixement) i 34.035 alumnes més a ESO (augment del 19,6%). El comportament ha estat diferent segons la titularitat dels centres.

Costen d’entendre, actualment, els plantejaments eclesiàstics que veuen tota l’etapa de formació de la parella com un procés d’aproximació progressiva, mentre que la relació sexual seria una mena de “regal matrimonial” que la parella es faran la nit de noces. Aquesta visió, de fet, sembla creure que la relació sexual és una cosa especialment sagrada i misteriosa que cal preservar per a un moment legalment establert. Sens dubte, aquest plantejament, ara, sona molt buit.

Costen d’entendre, actualment, els plantejaments eclesiàstics que veuen tota l’etapa de formació de la parella com un procés d’aproximació progressiva, mentre que la relació sexual seria una mena de “regal matrimonial” que la parella es faran la nit de noces. Aquesta visió, de fet, sembla creure que la relació sexual és una cosa especialment sagrada i misteriosa que cal preservar per a un moment legalment establert. Sens dubte, aquest plantejament, ara, sona molt buit.

El doctor Oriol Quintana reflexiona sobre el prestigi i els perills que comporta.

Audiència General 25 de novembre 2020
Estimats germans i germanes, bon dia!

L’homilia del cardenal Tarancon el 27 de novembre de 1975, en l’entronització de Joan Carles com a rei d’Espanya, avui fa 45 anys, va ser un text basat en la reconciliació i en la defensa dels drets humans, enfront de la imposició de la dictadura.