Molt probablement per raons personals -un dels meus fills és adoptat, i és adoptat d'Ucraïna- segueixo molt atentament el procés que té lloc en aquest

Muy probablemente por razones personals -uno de mis hijos es adoptado, y es adoptado de Ucraïna- sigo muy atentamente el proceso que tiene lugar en este inmenso país que es

Sabem de retruc que aquest és un dels temes més polititzats, més objecte de polèmiques, més objectes de malentesos i, fins i tot, de batalla dial&egr

Sabemos de rebote que este es uno de los temas más politizados, más objeto de polémicas, más objeto de malentendidos e, incluso, de batalla dialéctic

Des que va aparèixer en un diari de Barcelona, de llarguíssima tirada, la posible persona que substituiria a l'arquebisbe actual de Barcelona no hi ha dubte que han apare

Desde que apareció en un diario de Barcelona, ​​de larguísima tirada, la posible persona que sustituiría al arzobispo actual de Barcelona no hay duda de que han ap

Está emergiendo con mucha fuerza una nueva forma de consumo.

Està emergent amb molta força una nova forma de consum.

Sens dubte la canonització de Sant Joan Pau II i Sant Joan XXIII ha estat una noticia molt sonada a l'església universal perquè en aquell esdeveniment es produ&ium

Sin duda la canonitzación de San Juan Pablo II y San Juan XXIII ha sido una noticia muy sonada en la iglesia universal porque en aquel evento se produjo un fenómeno que n