Se n’ha parlat molt. Joventut precaria però extraordinàriament qualificada. Joventut que no pot emancipar-se perquè en el cas que treballi, té uns sous miserables que no permeten un procés d’emancipació digne.

"¿Vuelve Marx?" Me quedé sorprendido leyendo un periódico francés que precisamente encabezaba uno de los artículos de reflexión con esta pregunta "¿Vuelve Marx? ¿No lo habíamos enterrado ya? "(...)

“Torna Marx?” em vaig quedar sorprés llegint un diari francès que precisament encapçalava un dels articles de reflexió amb aquesta pregunta “Torna Marx? No l’havíem enterrat ja?” (...)

La verdad es que sobre la bondad se escribe y se habla poco, pero hay un tópico muy extendido que "sólo los estúpidos o los imbéciles practican la bondad" porque eso de ser gratuito, desinteresado, dejar pasar al otro, que aparque primero el otro, dejar el asiento a otro,... esto de actuar desinteresadamente muchas personas consideran que, sencillamente, es imposible. (...)

La veritat és que sobre la bondat s’escriu i se’n parla poc, però hi ha un tòpic molt estès que “només els estúpids o els imbècils practiquen la bondat” perquè això de ser gratuït, desinteressat, deixar passar a l’altre, que aparqui primer l’altre, deixar el seient a un altre,...

L'última revista del pontifici consell de la cultura, de la qual tinc la sort de ser consultor, està dedicada íntegrament a l'esport.

La última revista del pontificio consejo de la cultura, de la que tengo la suerte de ser consultor, está dedicada íntegramente al deporte.

La majoria d'alumnes que tinc estan a últim curs, alumnes de quart, facultat de comunicació, alumnes de la facultat de salut, alumnes de la facultat de psicologia...

La mayoría de alumnos que tengo están en último curso, alumnos de cuarto, facultad de comunicación, alumnos de la facultad de salud, alumnos de la facultad