Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha emès una contundent nota per contestar la denúncia que va formular aquest dimarts Comissions Obreres sobre la seguretat dels treballadors de les obres de construcció de la nova seu diocesana. El bisbat considera que el comunicat de premsa del sindicat conté “manifestes inexactituds”.

La nota diocesana explica que les obres de la Casa de l'Església compten amb tot els preceptius plans de seguretat i salut laboral, detalla el seguiment periòdic que se’n fa, i explica que la Federació de construcció i fusta de CC.OO no ha enviat mai cap requeriment per escrit al bisbat. També fa constar que, d’acord amb els coordinadors del pla de seguretat de l’obra, s’han incorporat algunes de les millores de seguretat proposades pels representants sindicals .

Davant de la manera en la que s’ha realitzat la denúncia publica, el bisbat afirma s’”evidencia una manca de professionalitat i una instrumentalització política que vulnera, qüestiona i obstrueix la mateixa acció de la Inspecció de Treball”. També recorda que “CCOO no dedica una nota de premsa” a cadascuna de les visites que realitzen a les obres els inspectors de treball.

El bisbat tanca la nota remarcant el seu compromís “amb la seguretat dels treballadors, des de la pregària i des dels mitjans reals que validen el seu pla de seguretat”. En aquest sentit, també recorda que l’empresa constructora, degut a la crisi, va rescindir el contracte el novembre de 2009 i que “el Bisbat, per no deixar els seus treballadors a l’atur en aquests moments de crisi, ha contractat una altra empresa que pogués incorporar aquests treballadors i continuar l’obra amb normalitat”.

Curiosament, el bisbat de Sant Feliu és un dels que s’ha distingit el darrers anys per impulsar la seva presència i diàleg amb el món obrer. El bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés, ha fet diversos pronunciaments sobre els tancaments d’empreses que han afectat al Baix Llobregat i ha estat l’únic bisbe de Catalunya a dedicar integrament una carta pastoral a la crisi econòmica i les seves conseqüències socials. A més, l’any passat, Cortés va participar en dues taules rodones organitzades pel bisbat on també s’hi van convidar a representants del món sindical del Baix Llobregat.

La denúncia de Comissions Obreres ha coincidit amb la celebració d’unes jornades de formació per a capellans del bisbat a Montserrat. Aprofitant aquesta trobada, el bisbe de Sant Feliu ha compartit amb els capellans el contingut de la nota abans de fer-la publica.

El text íntegre de la nota del bisbat de Sant Feliu és aquest:

 

 

A propòsit de les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació sobre la construcció de la Casa de l’Església

 

 Sant Feliu de Llobregat, 24 de febrer de 2010. Davant la informació difosa als mitjans en un comunicat de premsa de la Secretaria de salut laboral de la Federació de construcció i fusta del sindicat de Comissions Obreres el 23 de febrer, i davant de manifestes inexactituds, el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat vol fer públiques les següents constatacions:

 

-Que l’obra de la nova seu de la Casa de l’Església té, des dels seus inicis, no només el preceptiu Pla de seguretat i Salut Laboral, aprovat i validat per les instàncies oportunes en el marc del seu projecte bàsic i executiu, sinó també els Coordinadors de Seguretat i Salut, professionals que diàriament vetllen per la responsabilitat de la seguretat a l’obra.

 

-Que el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, la Direcció facultativa i els coordinadors de seguretat han fet múltiples reunions conjuntes amb cadascuna de les empreses i industrials per garantir un control més exhaustiu de l’obra i insistir en la importància de les mesures de seguretat, que algun treballador pot haver incomplert esporàdicament.

 

-Que l’obra de la nova seu no ha rebut en cap moment denúncia per escrit de Comissions Obreres, sinó que els seus representants, conjuntament amb els Coordinadors del Pla de Seguretat de l’obra de la Casa de l’Església, han valorat mesures diferents del Pla de Seguretat, algunes de les quals han estat incorporades, a instàncies del sindicat, en la mesura que s’han valorat oportunes.

 

-Que per portar a terme l’obra s’han anat contractant diferents empreses i industrials, tots ells professionals acreditats, per executar les diferents partides del projecte.

 

-Que l’empresa Carracci 2200 s.l., afectada per la crisi, va rescindir el contracte el mes de novembre 2009 i que el Bisbat, per no deixar els seus treballadors a l’atur en aquests moments de crisi, ha contractat una altra empresa que pogués incorporar aquests treballadors i continuar l’obra amb normalitat.

 

-Que la Inspecció de Treball, a instàncies de CCOO, ha visitat l’obra i ha instat els diferents industrials que operen a l’obra a presentar, el proper dia 26, la documentació que els acredita i els faculta com a tals.

 

-Que CCOO emet un comunicat de premsa abans que la Inspecció de treball hagi pogut rebre la informació requerida a les empreses i industrials.

 

I això ens porta a fer les següents consideracions:

 

-Que CCOO, fent judici públic a través d’un comunicat de premsa i sense donar temps a la Inspecció de Treball per tal que ni tan sols pugui rebre l’aportació de la documentació requerida a les parts, evidencia un manca de professionalitat i una instrumentalització política que vulnera, qüestiona i obstrueix la mateixa acció de la Inspecció de Treball, a l’empara de la mateixa legalitat vigent.

 

-Que la visita de la Inspecció de Treball és una de les múltiples que diàriament realitza d’ofici l’esmentada inspecció i que, en canvi, CCOO no dedica una nota de premsa a cadascuna d’elles.

 

-El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, compromès amb la seguretat dels treballadors, des de la pregària i des dels mitjans reals que validen el seu pla de seguretat, reitera la seva confiança en la professionalitat de tots els seus industrials, professionals i treballadors de l’obra de la nova seu de la Casa de l’Església, que, com tota obra, no està exempta de problemes, en uns moments difícils de crisi econòmica que afecten a tothom i, molt especialment, les empreses i els treballadors del sector de la construcció.

 

Tots aquests fets acrediten la voluntat decidida del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat de posar els mitjans materials i personals prescrits per la llei en tot el desenvolupament d’aquesta obra, la Casa de l’Església, que vol ser un espai de trobada, d'acollida i d'atenció a la població de la diòcesi, en un edifici pràctic, funcional, auster i sostenible.

 

Des de l’acte de col·locació de la primera pedra de l’edifici, el 15 de setembre de 2007, el desenvolupament de les obres fa preveure que al llarg d’aquest 2010 la nova seu del bisbat donarà cabuda als serveis de Càritas, sales de trobades, arxiu, delegacions, serveis de gestió administrativa, etc., en una casa oberta a tothom.