Un estímul per a “una Església pobra i al servei dels pobres”

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Aquest dilluns a la tarda l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i cardenal electe ha publicat una carta dirigida a tots els diocesans amb motiu de l'elecció com a cardenal

Carta de l'arquebisbe de Barcelona i cardenal electe, monsenyor Omella, dirigida a tots els diocesans

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts diocesans,

Ahir al migdia, quan acabava de beneir un nou local de Càritas, a la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats de l’Hospitalet de Llobregat, vaig rebre amb goig la notícia que el papa Francesc, a l’hora de la pregària del Regina Coeli, va anunciar que en el consistori programat per al proper dia 28 de juny crearia cinc nous cardenals, com a manifestació de la catolicitat de l’Església, entre els quals –com ja sabeu– hi ha el meu nomenament .

En primer lloc, desitjo sobretot expressar al Sant Pare el meu agraïment que és una expressió de la seva generositat vers l’arxidiòcesi de Barcelona i vers la meva persona. Em sembla que, seguint l’esperit i els ensenyaments del nostre papa Francesc, us voldria dir que hem de rebre aquest fet alliberant-lo de tota interpretació de mundanitat, i fent-ne una ocasió per renovar la nostra fe i “donar raó de la nostra esperança”, amb unes actituds personals i col·lectives cada vegada més coherents amb l’Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist i amb comunió amb el seu representant, el “dolç Crist a la terra”, com deia Santa Caterina de Siena.

El meu desig és que aquest nomenament sigui un estímul per a tota l’arxidiòcesi de Barcelona a continuar en la línia de fer cada vegada més –com ens ha demanat el papa Francesc– “d’una Església pobra i al servei dels pobres” i portar endavant el treball de l’evangelització missionera en aquesta societat catalana d’avui, marcada per la secularització, però en la que també són ben vius molts ferments de fecunda vida cristiana. Siguem testimonis d’esperança, confiant en el Senyor ressuscitat que segueix amb la seva Església i que ens envia l’Esperit Sant que renova sempre la faç del món i de l’Església de Jesucrist, com recordem aquests dies en els quals ens preparem per celebrar la Pasqua de l’Esperit, la Pentecosta.

Aquests mesos estem treballant per tal de preparar entre tots el nou Pla Pastoral Diocesà, que inspirarà l’acció de l’arxidiòcesi en els propers anys. Que aquesta notícia ens encoratgi a portar endavant aquest treball col·lectiu del qual, amb l’ajut de Déu, n’esperem molts bons fruits.

També vull expressar el meu reconeixement i gratitud a la intensa feina pastoral feta aquí pels cardenals que m’han precedit en aquesta seu, en especials els últims, Narcís Jubany, Ricard M. Carles i Lluís Martínez Sistach, aquest darrer ben present entre nosaltres, amb el seu consell i la seva col·laboració.

Vull agrair a tots els preveres i diaques, religiosos, així com a tots els laics i laiques, que col·laboren cada dia en les tasques pastorals i de govern de la nostra arxidiòcesi, la seva entrega i dedicació, que segueixin treballant per una Església en sortida, viva, i que sàpiga contagiar a tothom l’alegria del evangeli.

Als diocesans els demano, ben especialment, que em vulguin seguir acompanyant amb la seva pregària a fi que el Senyor m’ajudi sempre a exercir aquesta nova responsabilitat amb un capteniment de servei a l’Església i a la nostra societat de la Catalunya actual. Em plau expressar-vos el meu agraïment per la bona acollida que m’heu dispensat i que és per a mi un estímul a treballar amb renovada generositat al servei d’aquesta comunitat diocesana que és l’església que peregrina a Barcelona, sota l’entranyable protecció maternal de Maria Santíssima.

Amb tot l’afecte us saluda i beneeix,

+ Joan Josep Omella Omella. Arquebisbe Metropolità de Barcelona

22 de juny de 2017

Me van a perdonar que entre en valoraciones políticas de una decisión que es claramente personal del papa Francisco. Ciertamente, es muy peligroso hacer interpretaciones sobre los motivos del papa para incluir Juan José Omella en el miniconsistori de este domingo . Hay que cogerlas con pinzas. En cualquier caso, la clave de este nombramiento se debería hacer desde una perspectiva más eclesial de la situación de la Iglesia en España que en clave "procesista" catalana.

Ja em perdonaran que entri en valoracions polítiques d’una decisió que és clarament personal del papa Francesc. De fet, és molt perillós fer interpretacions sobre els motius del papa per incloure Joan Josep Omella en el miniconsistori d’aquest diumenge. Cal agafar-les amb pinces. En tot cas, la clau d’aquest nomenament s’ha de fer des d’una perspectiva més eclesial de la situació de l’Església a Espanya que en clau “processista”.

Omella: "No imaginaba que podría ser cardenal"

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galería de imágenes

(Jordi Llisterri-CR) "Me alegro mucho por la archidiócesis y por Cataluña". Así recibió este domingo por sorpresa Juan José Omella la elección del papa como cardenal. Este lunes, en una rueda de prensa para valorar el nombramiento de Francisco, Omella ha mostrado sobre todo buen humor y remarcó la sorpresa que ha representado para él: "No esperaba nada y no imaginaba que podría ser cardenal". Y menos aún sabiendo que la mirada del papa "está en las periferias".

Por Omella "el mensaje del papa es evidente: el Evangelio es universal y en el colegio cardenalicio no sólo debe estar representada Europa". Es una muestra contra "la confrontación de civilizaciones, religiones y culturas". De hecho, es el único de los cinco cardenales anunciados domingo pertenece a una diócesis tradicionalmente cardenalicia.

"Es la primera vez que me hacen cardenal", dijo bromeando y aseguró que hasta que se hizo público no sabía nada. Se enteró por una llamada del obispo de Pamplona que el domingo estaba en la plaza de San Pedro y sintió el anuncio del papa en directo. "Ya está bien la broma", fue la primera respuesta. La noticia la recibió por esta llamada mientras inauguraba un local de Cáritas en la Parroquia de la Virgen de los Desamparados en L'Hospitalet de Llobregat.

Varias sensibilidades en Cataluña

El arzobispo de Barcelona no quiso entrar las valoraciones políticas que se han hecho de su elección. "Los eclesiásticos no hacemos política, sino que hacemos una lectura desde la fe". Sobre los equilibrios dentro del episcopado español ha admitido que hay una "confianza" del papa en el arzobispo de Barcelona y en el de Madrid, Carlos Osoro, "pero eso no quiere decir que nosotros seamos los únicos que tenemos que trabajar" .
En el agitado panorama catalán, se ha remitido al comunicado de los obispos catalanes de la semana pasada. Y remarcó que los obispos "sabemos muy bien que el pueblo de Cataluña hay varias sensibilidades y opiniones. Las respetamos todas y queremos trabajar para vivir en comunión, sin confrontación, y piden este diálogo necesario. Si no escuchamos unos y otros no podemos hacer un trabajo por el bien común ". Omella ha insistido en que este es su mensaje y "lo que siempre digo, sea al papa, sea a un presidente, sea a un periodista, que hay que trabajar por el bien común, el diálogo y la no confrontación".

A la espera en Barcelona

La elección de Omella como cardenal en Barcelona llega en un momento en el que la expectativa era el nombramiento de obispos auxiliares y una solución definitiva a la doble responsabilidad del obispo Sebastià Taltavull entre Mallorca y Barcelona. Ya hace unos meses que Omella dice que hay que encontrar una solución. "Lo he pedido muchas veces, estamos a la expectativa", dijo este lunes.
Omella remarcó que el tema no depende de él y explicó que mientras tanto tiene abierta una consulta entre el clero de la diócesis para que le hagan "propuestas de reestructuración de la diócesis y de candidatos a los cargos". Una consulta que abrió la semana pasada y que espera respuesta hasta el 15 de junio. El arzobispo de Barcelona ha remarcado que no es una elección sino "una consulta abierta, pero la tendré muy en cuenta".

La creación como cardenal será efectiva el miércoles 28 de junio en Roma en la ceremonia que presidirá el Papa en el Vaticano. Como es habitual se desplazará una representación diocesana y del resto del episcopado catalán. Se espera también las principales autoridades del país, pero desde el arzobispado explica que apenas hoy se empiezan a perfilar los detalles de esta ceremonia.

Omella: "No imaginava que podria ser cardenal"

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galería de imágenes

(Jordi Llisterri-CR) "Me n'alegro molt per l'arxidiòcesi i per Catalunya". Així va rebre aquest diumenge per sorpresa Joan Josep Omella l'elecció del papa com a cardenal. Aquest dilluns, en una roda de premsa per valorar el nomenament de Francesc, Omella ha mostrat sobretot bon humor i ha remarcat la sorpresa que ha representat per ell: "No esperava res i no imaginava que podria ser cardenal". I menys encara sabent que la mirada del papa "està a les perifèries".

Per Omella "el missatge del papa és evident: l'Evangeli és universal i en el col·legi cardenalici no només ha d'estar representada Europa". És una mostra contra "la confrontació de civilitzacions, religions i cultures". De fet, és l'únic dels cinc cardenals anunciats diumenge que pertany a una diòcesi tradicionalment cardenalícia.

"És la primera vegada que m'escullen cardenal", ha dit bromejant i ha assegurat que fins que es va fer públic en no sabia res. Se'n va assabentar per una trucada del bisbe de Pamplona que diumenge era a la plaça de Sant Pere i va sentir l'anunci del papa en directe. "Ja està bé la broma", va ser la primera resposta. La notícia la va rebre per aquesta trucada mentre inaugurava un local de Càritas a la Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats a L'Hospitalet de Llobregat.

Diverses sensibilitats a Catalunya

L'arquebisbe de Barcelona no ha volgut entrar les valoracions polítiques que s'han fet de la seva elecció. "Els eclesiàstics no fem política, sinó que fem una lectura des de la fe". Sobre els equilibris dins l'episcopat espanyol ha admès que hi ha una "confiança" del papa en l'arquebisbe de Barcelona i en el de Madrid, Carlos Osoro, "però això no vol dir que nosaltres siguem els únics que hem de treballar".
En l'agitat panorama català, s'ha remès al comunicat dels bisbes catalans de la setmana passada. I ha remarcat que els bisbes "sabem molt bé que al poble de Catalunya hi ha diverses sensibilitats i opinions. Les respectem totes i volem treballar per viure en comunió, sense confrontació, i demanen aquest diàleg necessari. Si no escoltem uns i els altres no podem fer un treball pel bé comú". Omella ha insistit que aquest és el seu missatge i "el que sempre dic, sigui al papa, sigui a un president, sigui a un periodista, que cal treballar pel bé comú, el diàleg i la no confrontació".

A l'expectativa a Barcelona

L'elecció d'Omella com a cardenal a Barcelona arriba en un moment en el qual l'expectativa era el nomenament de bisbes auxiliars i una solució definitiva a la doble responsabilitat del bisbe Sebastià Taltavull entre Mallorca i Barcelona. Ja fa uns mesos que Omella diu que s'ha de trobar una solució. "Ho he demanat moltes vegades, estem a l'expectativa", ha dit aquest dilluns.
Omella ha remarcat que el tema no depèn d'ell i ha explicat que mentrestant té oberta una consulta entre el clergat de la diòcesi perquè li facin "propostes de reestructuració de la diòcesi i de candidats als càrrecs". Una consulta que obrir la setmana passada i que espera resposta fins al 15 de juny. L'arquebisbe de Barcelona ha remarcat que no és una elecció sinó "una consulta oberta, però la tindré molt en compte".

La creació com a cardenal serà efectiva el dimecres 28 de juny a Roma en la cerimònia que presidirà el papa al Vaticà. Com és habitual s'hi desplaçarà una representació diocesana i de la resta de l'episcopat català. S'hi espera també les principals autoritats del país, però des de l'arquebisbat explica que tot just avui es comencen a perfilar els detalls d'aquesta cerimònia.

200 anys de vida marista a Montserrat: un pelegrinatge més festiu que mai

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galería de imágenes

(Maristes) Caminades quilomètriques des d'arreu de Catalunya amb destinació a Montserrat, camins tenyits de somriures, pujades en bicicleta, bufada d'espelmes, enlairament de globus i celebració eucarística. Així ha celebrat la família marista el bicentenari de l'Institut. 200 anys al costat de nens i joves, especialment dels més necessitats. El tradicional pelegrinatge de cada any a Montserrat dels Maristes, aquest any, doncs, ha estat carregat de significat. Més festiu i més multitudinari que mai.

Grans i petits. Pelegrins des de Girona, Lleida, Barcelona, Malgrat de Mar, Igualada, Badalona, Mataró, Rubí... s'han aplegat a Montserrat des de poc abans de les 7 del matí, després d'hores de marxa. Eren alumnes de les escoles, educadors, famílies, germans maristes, nois i noies dels moviments juvenils, monitors... Junts i amb un mateix objectiu. En arribar a dalt, després d’hores de camí, els pelegrins han estat rebuts amb xocolata calenta. Altres han arribat directament en autocar per participar de l’eucaristia i viure la festa en comunitat. La basílica s'ha omplert de gom a gom per donar cabuda a tots els pelegrins i familiars, que han viscut una celebració plena de simbologia, i que ha entroncat amb les arrels maristes, a la petita població de La Valla, a França.

L'Equip de Pastoral vehicula i organitza el pelegrinatge marista des de la implicació dels moviments juvenils (Fajmacor i CMS), els equips de pastoral locals, obres socials i la col·laboració de les associacions de pares i mares de les escoles.

El pelegrinatge, que es fa cada any al mes de maig, evoca el sentit de fer camí plegats, com a Institució, durant un cap de setmana. Es tracta d’un acte que permet unir en un mateix moment, en una mateixa direcció i en el mateix espai, persones vinculades a totes les realitats maristes de Catalunya. Aquest any, amb un sentit especial, ja que es tracta d'un dels actes dels molts que s'estan celebrant a Catalunya i que es continuaran celebrant per commemorar el bicentenari de la Institució.

Fa unes dècades la UNESCO- va plantejar els quatre pilars de l’educació del segle XXI que van suposar una obertura molt innovadora i significativa respecte dels principals aprenentatges necessaris.

La Facultat Pere Tarrés consolida els seus graus com uns dels millors de l’Estat

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Pere Tarrés) La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL repeteix l’èxit de l’any passat i posiciona els seus graus com un dels millors llocs on estudiar. Segons un rànquing fet pel diari El Mundo, el grau d’Educació Social és el millor d’entre totes les universitats espanyoles. Pel que fa al grau de Treball Social, repeteix la tercera posició que ja va aconseguir l’any passat.

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

En el curs 2015/2016, 800 estudiants es van formar a la Facultat Pere Tarrés a través dels seus diversos graus, màsters i postgraus, a través d’una metodologia basada en la qualitat de la docència, la participació activa de l’estudiant en tot el procés de formació, la importància de la pràctica i el contacte amb el món professional i també projectant-se a nivell internacional gràcies a l’intercanvi d’estudiants i de col•laboracions amb institucions i entitats estrangeres.

L’eficàcia i qualitat dels graus de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL es demostra amb el percentatge d’inserció laboral dels seus graduats, que s’enfila fins el 86%. A més, l’any 2016, es va convertir en el primer centre del Sistema Universitari Català en obtenir la certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

A més dels 2 graus de la Facultat Pere Tarrés, hi ha 4 graus més de la Universitat Ramon Llull que es situen entre els 5 millors centres on estudiar les seves especialitats: ADE i Dret d’ESADE i Educació Infantil i Publicitat i Relacions Públiques de Blanquerna.

El rànquing “50 carreras” de "El Mundo"

El rànquing avalua totes les universitats públiques i privades de l’estat espanyol, recull les 50 titulacions més sol•licitades pels estudiants el passat mes de juny i destaca les cinc millors universitats on cursar-les.

La guia de "El Mundo", presenta la dissetena edició del rànquing de les 50 titulacions més demandades i dels cinc millors centres universitaris on s’imparteixen. Per confeccionar aquestes llistes, s’han considerat 25 criteris valoratius, repartits en tres grans apartats. El primer és un qüestionari enviat a uns 2.000 professors de tot Espanya en el que es pregunta, entre altres qüestions, quins són els millors centres universitaris per impartir la seva titulació. El segon apartat recull les dades de la pròpia universitat – demanda universitària, recursos humans, recursos físics, pla d’estudis, resultats i informació de context (que suposa el 50% de la valoració final). Finalment, es tenen en compte altres estudis externs – resultats en rànquings internacionals, informes de l’Aneca, etc, - que suposen el 10% de la valoració final.

Joan Josep Omella, nuevo cardenal

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri-CR) Sorpresa mayúscula dominical. Juan José Omella será cardenal. Una vez finalizado el Regina Coeli, el Papa Francisco anunció este domingo un nuevo consistorio que celebrará el próximo 28 de junio para el nombramiento de cinco nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, ​​Joan Josep Omella:

«Deseo anunciar que el próximo Miércoles 28 de junio celebraré un consistorio para nombrar cinco nuevos cardenales: su procedencia de diversas partes del mundo manifiesta la catolicidad de la Iglesia difundida en toda la tierra y la asignación de un título o diaconía de una parroquia testimonia la pertenencia de la diócesis de Roma, que preside »

Además de Omella, los nuevos cardenales serán el arzobispo de Bamako, en Mali, Jean Zerbo; el obispo de Estocolmo, Anders Arborelius; el vicario apostólico de Pakse, en Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, y el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chavez. Todos ellos son menores de 80 años y por lo tanto pueden ser electores en caso de la celebración de un cónclave. De esta elección, de sólo cinco cardenales, se destaca la vertiente universal, pastoral, social y periférica de los escogidos. Entre ellos incluso un obispo auxiliar, hecho hasta ahora inaudito, al tiempo que el arzobispo de su diócesis de San Salvador no es cardenal.

Sorpresa en el caso de Omella porque, aunque era una posibilidad, no se esperaba tan rápido este nomenamiento del papa. Es conocida la confianza que tiene el papa Francisco con el arzobispo Omella desde que aún no hace dos años lo nombró arzobispo de Barcelona procedente de Logroño.

Barcelona se mantiene en el Cónclave

Pero los últimos nombramientos del papa no han mantenido necesariamente las sedes cardenalicio tradicionales europeas, como es el caso de Barcelona. Tampoco es habitual que una diócesis cuente con dos cardenales, como ocurrirá ahora con Omella y con el cardenal emérito Lluís Martínez Sistach. De hecho, no ha pasado ni un mes desde que el cardenal Sistach cumplió los 80 años, el pasado 29 de abril, y se perdió la posibilidad de que Barcelona estuviera representada en el próximo cónclave.

Ahora, con 71 años, Omella se convierte en un hombre clave de la Iglesia en Cataluña y su asesoramiento al papa marcará la línea episcopal durante la próxima década. Desde una perspectiva española está llamado a formar un tándem con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, también elegido por Francisco y también elegido cardenal hace pocos meses.

De hecho, la novedad que se esperaba primero era el nombramiento de algunos obispos auxiliares en Barcelona como muestra de apoyo a Omella y para consolidar su actuación. De repente, ha llegado el nombramiento cardenalicio, que es una decisión muy personal del papa Francisco.

De la Franja en Cataluña

Juan José Omella nació el 21 de abril de 1946 en la población de Queretes, situada en la Franja dentro de la provincia de Terol y archidiócesis de Zaragoza. De hecho, cuando nació su parroquia aún formaba parte del obispado de Tortosa y el catalán es su lengua materna aunque no hubiera tenido ninguna vinculación con la Iglesia catalana hasta su llegada a Barcelona.

Estudió en el Seminario de Zaragoza y en Centros de Formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jerusalén. Fue ordenado sacerdote diocesano de Zaragoza en 1970 y estuvo en varias parroquias y un año de misionero en Zaire.

Entre 1990 y 1996 fue vicario episcopal durante el mandato de Elías Yanes y en 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza. En 1999 fue nombrado obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón y en 2004 obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Omella comenzó a ser visto como un obispo destacado del episcopado español cuando también por sorpresa en noviembre de 2014 Francisco lo nombró miembro de la Congregación para los obispos. Es uno de los organismos del Vaticano más relevantes que gestiona, entre otros temas, los nombramientos de los obispos de todo el mundo. Un año después se hizo pública su llegada a Barcelona para relevar al cardenal Martínez Sistach.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. En la última plenaria fue elegido miembro de Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española.

El Festival Orgue de Montserrat continua innovant

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri-CR) La setena edició del Festival Internacional Orgue de Montserrat Abat Cassià M. Just (FIOM 2017) arriba aquest estiu amb un públic i un estil consolidat. Una consolidació i una continuïtat que el director del Festival, el monjo Jordi-Agustí Piqué deia en el presentació que "no és habitual a Catalunya". Aquest divendres es va presentar el programa de les quatre sessions d'aquest estiu.

El Festival torna als orígens amb grans obres per orgue i solista, però també incorpora com a novetat una proposta poc habitual: orgue i piano. Serà el concert del 9 de setembre amb els germans de Manchester Tom i Jonathan Scott. "Són dos instruments molt diferents que és molt difícil que es fusionin", explicava el pare Piqué. Però en aquest cas la formula que ja han experimentat els germans Scott funciona pels arranjaments que fan. A Montserrat es podrà veure amb obres de Mozart, Debussy, Gounod o Liszt i amb peces compostes pel mateix Tom Scott.

La sessió de l'agost incorpora la presencia del cor Barcelona Ars Nova, el conjunt vocal nascut al voltant del cicle de músiques polifòniques es fa a Barcelona i que l'any passat ja va iniciar un cicle de concerts d'estiu de música sacra. La sessió del 12 d'agost estarà dedicada a la música vocal de Bach amb Miquel Gonzàlez, co-director del FIOM, i el cor que dirigeix Mireia Barrera.

El concert del 15 de juliol, amb el mestre Michal Novenko, també inclou Bach però a més recupera una obra del pare Miquel López (1669-1723), un dels grans representants del barroc català de l’Escola de Montserrat. Els Cinc Versos de mig registre es podrà escoltar en la mateixa basílica on va ser composta. Novenko, amb vinculacions familiars a Catalunya, també interpretarà alguna de les seves reconegudes improvisacions sobre temes mallorquins i catalans.

Finalment, el Festival s'obre el proper dissabte 24 de juny amb l’organista Loreto Aramendi, titular de l’orgue Cavaillé Coll de la Basílica de Santa María del Coro, de Sant Sebastià. Amb un accent en la música romàntica, es podran escoltar tant obres de Bach com música contemporània com la de Ligeti.

Entrada lliure

Totes les sessions són dissabte a les 9 del vespre amb entrada lliure i amb possibilitat d'accedir lliurement al parking de la muntanya. Organitzat per l’Abadia de Montserrat i la Fundació Pinnae, compta amb la col·laboració de Reale Seguros, que facilita la gratuïta d'una proposta d'alta qualitat música i de divulgació d'un instrument encara poc explotat a Catalunya.

En la presentació del Festival, Jordi-Agustí Piqué va lamentar que no es valorin prou el patrimoni que representen els 300 orgues que es calcula que hi ha arreu de Catalunya. Principalment en esglésies però també en el altres espais com el Palau Nacional -amb un gran orgue abandonat des de 1976-, el Palau de la Música o el Palau Güell. Els darrers anys s'han recuperat alguns orgues com el de la Catedral de Tarragona i el de Poblet (que també compta amb un dels pocs festivals d'orgues a Catalunya) i actualment s'està renovant el de la Basílica de la Mercè. Però nous temples musicals com l'Auditori no contemplen aquest instrument.

Tot i això, el festival de Montserrat ha estat un èxit de públic en totes les sessions. A més del programa amb intèrprets d'arreu del món, també s'ha incorporat en el circuït internacional de festivals d'estiu. Un públic especialitzat que es barreja amb un públic familiar i local.

El VII Festival Internacional Orgue de Montserrat serà novament un homenatge l'abat Cassià M. Just, organista i músic rellevant, que dona el nom al festival iniciat el 2011 després de la inauguració del nou orgue Blancafort de la Basílica. La direcció artística del Festival és responsabilitat de Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat i president del Pontifici Institut de Música Sacra Sant Anselm de Roma, amb l’assessorament de l’organista Miquel González i la coordinació general del pare Manel Gasch, majordom-administrador de l’Abadia de Montserrat. Catalunya Música dóna suport al Festival i enregistrarà algun dels seus concerts que també s'ofereixen en directe a Montserrat Ràdio i Montserrat TV. A més es podran seguir per les televisions de la Xarxa de Comunicació Local i pel Canal 159 de Movistar Plus.