Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En un estat social i democràtic de dret un dels valors fonamentals sobre els que s’articula el seu ordenament és el principi de seguretat jurídica. Diem que la seguretat jurídica és certesa del dret. És a dir, la certesa sobre quina és i què contempla la norma que s'ha d'aplicar a cada cas. També és previsibilitat en els efectes de l'aplicació de les normes per part dels poders públics. La seguretat jurídica permet que es pugui tenir una expectativa raonablement fundada sobre les conseqüències jurídiques dels actes. I una manifestació d’això és el principi de confiança legítima, que protegeix les expectatives generades per la confiança dels ciutadans en la legislació vigent enfront de canvis imprevisibles.

Aquesta introducció te relació amb els canvis que ha comportat l’aprovació del Decret 11/2021 de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, pel que fa a la programació de l’oferta de llocs escolars gratuïts i a l’accés de l’alumnat a aquests llocs. Uns canvis, però, i com no pot ser d’altra manera, que no permeten l’Administració actuar amb arbitrarietat.

Tant la programació de llocs escolars com la preinscripció són procediments reglats. Una i altra actuació fan efectius drets fonamentals de configuració constitucional, drets que també es traslladen a les lleis i als reglaments. Per tant, la conducta de l’Administració ve prefigurada per la normativa aplicable, de manera que en executar els actes ha de comprovar que concorren els requisits preestablerts i adoptar la decisió normativament predeterminada. Fins i tot en el contingut discrecional, on existeix un marge d’apreciació administrativa, s’ha de vetllar per què els drets fonamentals no es vulnerin.

Forma part de la regulació normativa que abans d’iniciar-se el procediment d’admissió, es defineix la reserva d’alumnat NESE en funció de la previsió general dels alumnes que caldrà escolaritzar. Aquesta reserva es manté fins a l’inici del curs i no pot alterar-se. En qualsevol cas, per escolaritzar els alumnes NESE que no hagin estat part de la previsió, la norma arbitra altres mesures diferents de l’ampliació de reserva. Perquè hem de ser respectuosos tant amb el dret d’escolarització de tot l’alumnat com el propi del que presenta necessitats específiques de suport educatiu, així com amb els d’elecció de centre o de direcció de les escoles. L’expressió que la norma utilitza és “harmonitzar els drets”. Harmonitzar és estar en harmonia, adaptar-se perfectament entre elles les parts o coses que formen un tot. Un tot que en aquest cas és el dret de tothom a l’educació en un marc de llibertat.

De què serveix programar els llocs escolars, de manera anticipada i participada, si les conclusions d’aquesta programació, que afecten el dret d’elecció de centre, es poden canviar en qualsevol moment del procediment? Com poden confiar els pares i mares a l’hora d’avaluar i prendre una decisió sobre l’escola de la seva preferència a partir d’una informació rebuda que desprès es modifica de forma radical? Com pot gestionar el procediment de preinscripció i matrícula un titular d’escola que disposa d’una previsió d’alumnat determinada per una disposició de l’administració si desprès aquesta previsió no té cap eficàcia? No només és de sentit comú que els efectes de la norma no es poden canviar de manera sobtada en contra del que ella mateixa preveu. És que, també, l’ordenament protegeix el ciutadà contra aquestes modificacions imprevisibles.

Resulta essencial prendre's seriosament la seguretat jurídica i promoure un marc legal estable, predictible, coherent i clar, que faciliti el seu coneixement als destinataris perquè puguin adoptar les seves decisions, acomodar les seves conductes i preveure les conseqüències dels seus actes. Per defensa dels interessos de la ciutadania, però també per evitar les actuacions arbitràries de l’Administració. Una arbitrarietat que sempre està proscrita, però encara més quan es tracta de la garantia de protecció dels drets fonamentals. Respectar les regles del joc en un procediment tant essencial com el de programació i preinscripció és fonamental, davant del que tots tenim el dret a actuar  amb seguretat en la norma i confiança en el respecte dels nostres drets.