Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Un dels aspectes importants abordat al llarg de les converses mantingudes amb el Departament quan s’elaborava la proposta de Decret de Preinscripció i Programació va ser el de la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, qüestió plena de factors que no la fan ni òbvia ni senzilla.

Sense oblidar que la LEC estableix el mandat de la coresponsabilització de tots els centres en l’escolarització d’aquest alumnat, és evident que en el desenvolupament de la normativa no es pot obviar la dinàmica de la realitat sobre la qual incideix. Les circumstàncies geogràfiques, socials i culturals de la nostra comunitat i la diversitat dels centres educatius fan aconsellable una introducció progressiva dels canvis. Perquè intentar, per les raons que sigui, donar un gir espectacular en els processos d'escolarització comporta el més que probable risc de conduir-lo al fracàs o, almenys, donar la sensació als pares i mares,  protagonistes d'aquests processos, que el sistema no funciona, provocant-ne un rebuig.

Aquestes idees no neixen del no res. Hi ha un precedent important, el Pacte contra la Segregació escolar a Catalunya, promogut pel Síndic i subscrit, entre d’altres entitats, pel Departament d’Educació i per les organitzacions representatives de les titularitats del sector concertat a Catalunya.

Al Pacte es recull que, tant en centres públics com concertats, el cobrament de quotes ha de ser compatible amb el principi tant de gratuïtat de l’ensenyament com també de coresponsabilitat amb l’escolarització equilibrada d’alumnat (art. 43 LEC), i que el finançament d’aquest servei ha de partir de la suficiència de recursos per fer-ho possible (art. 42 LEC). Així mateix, proposa desenvolupar mesures específiques adreçades a reforçar els projectes educatius dels centres amb una composició social desfavorida i a garantir una dotació de recursos adequada per atendre les necessitats educatives específiques del seu alumnat. Marca també unes pautes d’actuació, entre les quals, l’adequació del finançament públic dels centres concertats amb garanties de gratuïtat de l’ensenyament i de coresponsabilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat: concert, contractes programa i ajuts; actuacions que havien d’iniciar-se el curs 2019/2020, impulsades pel Departament d’Educació.

Aquests criteris són recollits al decret de programació i preinscripció. Disposa que un dels criteris d’assignació de lloc escolar a l'alumnat amb necessitats educatives específiques és “la voluntat dels pares, mares, tutors o tutores expressada en la seva sol·licitud d'admissió” (art. 57). Ordena que “el Departament dota els centres públics i privats concertats dels recursos adients per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i assigna els recursos addicionals com a mesura per afavorir l'escolarització equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries” (art. 54) i  que “per a l'escolarització equilibrada d'alumnat, el Departament garanteix els ajuts previstos en aquest article a l'alumnat amb necessitats educatives específiques assignat als centres, en funció de les seves característiques socioeconòmiques, així com també la dotació als centres dels recursos per a l'atenció adequada de les seves necessitats educatives” (art. 63.2). Com a clàusula de tancament, estableix una aplicació progressiva dels principis d’accessibilitat i no exclusió en l'equitat escolar i l'escolarització equilibrada de l'alumnat, que es farà “en funció dels ajuts econòmics establerts d'acord amb l'article 63 i dels recursos públics esmerçats per l'Administració educativa per garantir l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, d'acord amb els principis de suficiència financera”.

Cal que als diversos pressupostos, ja a partir del proper curs 2021/2022, s’incorporin les partides que donin solvència i eficàcia a les previsions del govern. Perquè, com afirma la mateixa administració, algunes de les mesures previstes per facilitar la redistribució dels alumnes amb necessitats específiques tindran una efectivitat limitada si no es preveu un finançament adequat. Alhora, no es pot acceptar que la manca d’implantació d’aquestes mesures sense la corresponent dotació de recursos incrementi la precarietat econòmica dels centres, amb l’especial incidència negativa als d’iniciativa social. Per això, al Decret s’ha recollit que la coresponsabilitat en l’escolarització d’aquest alumnat ha de ser progressiva i proporcional als recursos que se’n destinin.

El Decret garanteix els recursos amb una coresponsabilització bidireccional escoles/administració que obliga totes les parts a fer efectius els compromisos assolits. Coherència i compromís que hem de ser capaços d’autoexigir-nos i d’exigir, perquè no es tracta d’una simple convenció retòrica, sinó d’una obligació mútua en què cada part hi ha d’esmerçar esforços per donar completa satisfacció a les exigències de la norma de manera equànime, proporcionada i rigorosa.