En la vida de san Pablo ocupa un lugar muy importante la ciudad de Antioquía. Fue allí donde descubrió la primera comunidad cristiana formada por judíos y paganos convertidos, y donde tomó conciencia plena de la urgencia de la misión que fuera más allá de las fronteras del Israel histórico. Gracias al ánimo de la comunidad, Pablo pudo instalar allí su base de operaciones para el resto de sus grandes correrías apostólicas. Y allí volvió siempre al final de las mismas para asociar a sus hermanos a la acción de gracias por el progreso del Evangelio.

En la vida de sant Pau ocupa un lloc molt important la ciutat d’Antioquia. Va ser allà on va descobrir la primera comunitat cristiana formada de jueus i de pagans convertits, i on va prendre consciència plena de la urgència de la missió que anés més enllà de les fronteres de l’Israel històric. Gràcies a l’encoratjament de la comunitat, Pau va poder instal·lar allà la seva base d’operacions per a la resta de les seves grans correries apostòliques. I allà va tornar sempre al final de les mateixes per associar els seus germans a l’acció de gràcies pel progrés de l’Evangeli.

(Artículo original publicado en el Periódico (26/2/2022). Con notas añadidas, una de ellas sobre la formación religiosa)

(Article original publicat al Periódico (26/2/2022). Amb notes afegides, una d’elles sobre la formació religiosa)

D’acord, admetem que els nostres espais educatius són susceptibles de millora i que, molt sovint, són més el resultat agregacional de capses de llumins a mode de contenidors de ràtios preestablertes que una altra cosa. Ara bé, la innovació educativa no sempre passa per la costosa decisió de tirar envans o obrir finestres virtuals a mode de pantalles digitals.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ “Acord de ciutat per l’Educació 2030”, que “marca l’estratègia d’un model educatiu de ciutat basat en l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat”, a partir de diferents eixos, com ara la universalització de l’educació 0-18 anys; la promoció de l’escola pública incrementant la seva oferta per impulsar l’escolarització de proximitat i continuar universalitzant l’educació infantil amb una xarxa d’escoles bressol municipals o garantir la gratuïtat de l’escolarització a tot l’alumnat dels 2 als 18 anys en situació de vulnerabilitat.

Fa poc temps que he fet el testament a cal notari. Abans, ja n’havia fet dos o tres a mà, perquè m’ho demanaven els companys de comunitat. Ningú no en podia esperar cap fortuna, però era qüestió de deixar les coses clares i evitar embolics quan morim. Ara que he aconseguit vendre el camp que em varen deixar els pares i que n’he repartit el diners tot seguit, puc preveure un destí a la poca cosa que deurà quedar quan arribi l’hora.

 

Dilluns passat parlava aquí del comiat de l’Empar i avui he de parlar del de la Graci. Amb vuit dies de diferència he dit adeu a dues amigues, totes dues de 66 anys. La Graci era la dona del meu germà Jaume, i va morir el passat dia 21 d’un càncer de pàncrees, detectat fa deu mesos.

(Eduard Rey –URC) Em demanen que escrigui algunes ratlles en l’avinentesa d’un nou aniversari de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). Se m’acuden algunes preguntes, de present i de futur, tant respecte a l’URC com a institució com respecte a la vida religiosa a Catalunya en general.

(Justícia i Pau) Series capaç de parlar al responsable de la mort del teu fill? I d’abraçar-lo? Podries perdonar-lo després de saber tota la veritat sobre aquest fet? Són més importants (i efectius) els càstigs exemplars o la reparació del dolor mitjançant la veritat, la memòria i el perdó? Totes elles són qüestions al voltant de les quals, Justícia i Pau Barcelona, vam estar dialogant a Colòmbia, entre el 24 i el 28 de febrer.