La primera lectura de la festividad de Santiago Apóstol está formada por la selección de tres textos del libro de los Hechos. Ac 4,33 habla de la predicación de los apóstoles; Ac 5,12.27-33 menciona que los apóstoles hacían señales y prodigios y relata su comparecencia ante el sanedrín sin mencionar, sin embargo, de la intervención de Gamaliel que propició la liberación; finalmente Ac 12,1b-2 proporciona la noticia de la muerte de Santiago en manos de Herodes Agripa I que mandó decapitarlo.

La primera lectura de la festivitat de Sant Jaume apòstol està formada per la selecció de tres textos del llibre dels Fets dels Apòstols. Ac 4,33 parla de la predicació dels apòstols; Ac 5,12.27-33 esmenta que els apòstols feien senyals i prodigis i relata la seva compareixença davant el sanedrí sense fer esment, però, de la intervenció de Gamaliel que propicià l’alliberament; finalment Ac 12,1b-2 dona notícia de la mort de Jaume a mans d’Herodes Agripa I que el feu decapitar.

El passat 16 de maig va morir, als 93 anys, Montserrat Ribas Piera, una dona activa, atenta, creadora d’espais de trobada, bona escriptora, de curiositat infinita. Havia estat companya de treball de la meva dona, a Càritas.

Si alguna cosa positiva en podem traure d’aquesta pandèmia, és que hem descobert i valorat el magnífic (però millorable) sistema sanitari que tenim, un sistema sanitari que ha fet front, heroicament, a les cinc onades del coronavirus que hem patit, gràcies a la gran professionalitat i a l’enorme sacrifici de metges i infermeres, els bons samaritans del nostre temps.

Fa dotze anys, a Mataró, vam acollir la beatificació de Josep Samsó, acte en el qual, en aquell temps com a regidor i per encàrrec de l'alcalde, em vaig implicar. Tant l'aleshores arquebisbe Martínez Sistach com l'alcalde mateix, Joan Antoni Baron, van voler imprimir l'acte amb la idea de la reconciliació i, per tant, fugir de tot intent de revenja, de polarització. Ben al contrari.

Buena parte de los informes que se escriben sobre el futuro coinciden en que los tiempos que vienen serán complejos, a veces se describen en términos casi apocalípticos. Es también el caso del filósofo alemán Markus Gabriel que se ha hecho popular con su libro "Ética para tiempos oscuros, valores universales para el siglo XXI". Gabriel, el filósofo más mediático de Alemania, presenta también la solución para afrontarlos a partir de la Ética, fundamentándose en una postura que él denomina como "realismo moral" y es conocida también como "nuevo realismo".

Bona part dels informes que s’escriuen sobre el futur coincideixen en que els temps que venen seran complexos, a vegades es descriuen en termes quasi apocalíptics. És també el cas del filòsof alemany Markus Gabriel que s’ha fet popular amb el seu llibre “Ética para tiempos oscuros, valores universales para el siglo XXI”. Gabriel, el filòsof més mediàtic d’Alemanya,  presenta també la solució per afrontar-los a partir de la Ètica, fonamentant-se  en una postura que ell denomina com a “realisme moral”  i és coneguda també com a “nou realisme”.

Después del envío de los Doce, se puede considerar que la misión ha sido un éxito: han predicado la conversión, han expulsado demonios y han curado a la gente; los doce han cumplido su misión, a pesar de los buenos resultados, el conjunto del pueblo de Israel no se ha convertido, el ideal de la implantación de las 12 tribus no se ha cumplido y el Reino de Dios aún no ha llegado . Es necesario que la misión continúe, indicativo de que las comunidades cristianas tienen el encargo permanente de proclamar la buena nueva de Jesús y poner en marcha la realización de su proyecto.

Desprès de l’enviament dels Dotze, es pot considerar que la missió ha estat un èxit: han predicat la conversió, han expulsat dimonis i han guarit la gent ; els dotze han complert la seva missió, malgrat els bons resultats, el conjunt del poble d’Israel no s’ha convertit, l’ideal de la implantació de les 12 tribus no s’ha complert i el Regne de Déu encara no ha arribat. Cal que la missió continuï, indicatiu de que les comunitats cristianes tenen l’encàrrec permanent de proclamar la bona nova de Jesús i endegar la realització del seu projecte.

La Llei Trans aprovada pel Consell de Ministres el passat 29 de juny, en línia amb les múltiples reglamentacions en el mateix sentit que ja han aprovat la majoria de comunitats autònomes, té com un dels punts estel·lars que qualsevol persona, per la seva simple voluntat, pot fer constar en el registre civil un sexe diferent del seu sexe biològic, sense cap més requisit. De manera que si un home “se sent” dona podrà constar com a dona, i si una dona “se sent” home podrà constar com a home, encara que no vulgui iniciar cap procés de transformació total o parcial del seu sexe biològic.