La cita tiene calado. El papa Francisco en su reciente encíclica «Fratelli tutti» reflexiona sobre el conflicto inevitable en el séptimo capítulo que versa sobre caminos de encuentro. En el núm. 240 cita un fragmento de la encíclica «Centesimus annus” del papa Juan Pablo II, que dice: “La Iglesia sabe muy bien que, a lo largo de la historia, surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión”.

La cita té una gran incidència. El papa Francesc en la recent encíclica Fratelli tutti reflexiona sobre el conflicte inevitable en el setè capítol que versa sobre camins de trobada. En el núm.

Ja em perdonaran perquè dissabte me’n vaig anar a dormir emprenyat. Emprenyat perquè es podia veure a venir. Quan tenim hospitals al límit del col·lapse, quan ens diuen que ens quedem a casa, quan tenim una pila d’empresaris i treballadors desesperats, quan la cosa està molt fotuda, no és el moment de fer una celebració religiosa convocant a 800 persones.

Lamentablement he de tornar a parlar d’un amic mort inesperadament. Escric per acomiadar-me del sacerdot jesuïta Joan Travé. Ho faig per amorosir el meu esperit perquè tinc la sensació de no haver pogut fer-ho el darrer dia que ens vàrem veure. Tenia previst veure’l el dilluns vinent, però no serà possible. El seu despatx de Cristianisme i Justícia restarà buit i tancat. Volia comentar-li els resultats de les eleccions nord-americanes perquè m’agradava escoltar la seva capacitat d’anàlisi política. Sempre prudent i radical; analista fi  i equilibrat.

Audiència General 4 de novembre 2020

Estimats germans i germanes, bon dia!

El libro de la Sabiduría se presenta dividido en tres partes fácilmente identificables. En la primera parte (cc 1-5) se encuentra una serie de consideraciones de tipo moral donde se mencionan los beneficios que percibirán quienes sigan las enseñanzas de la sabiduría. Su premio es la inmortalidad, en cambio, para los que desprecian la sabiduría y hacen mofa de los justos las consecuencias que sufrirán serán fatales. La segunda parte (cc. 6-9) contempla la sabiduría más bien desde un punto de vista filosófico e intelectual.

El llibre de la Saviesa es presenta dividit en tres parts fàcilment identificables. A la primera part (cc 1-5)  s’hi troba un seguit de consideracions de caire moral on s’esmenten els beneficis que percebran els qui segueixin els ensenyaments de la saviesa. El seu premi és la immortalitat, en canvi, pels qui deprecien la saviesa i fan mofa dels justos les conseqüències que patiran seran fatals.  La segona part (cc. 6-9) contempla la saviesa més aviat des d’un punt de vista filosòfic i intel·lectual.  Parla del seu origen, naturalesa i propietats i de la relació de Salomó amb la saviesa.

L’Evangeli és bona notícia i comunicar-lo és portar un missatge joiós a les persones que l’escolten. Tant el qui serveix una comunitat com a ministre de l’eucaristia, com el qui hi fa algun servei –en la caritat, en la predicació de la Paraula, en la celebració litúrgica–, tant el qui testimonia l’amor del Senyor que es reflecteix en cada pàgina de l’Escriptura com el qui és misericordiós amb els altres, tots ells experimenten que l’entranya de l’Evangeli és un corrent de vida que renova i transforma.

Durante el confinamiento se hizo popular la serie Unorthodox, que durante un tiempo fue de las más vistas en la plataforma Netflix. Sorprendió que fuera tan exitosa pues es de temática religiosa, acostumbrados como estamos a la poca presencia del hecho religioso en los medios. Es una serie muy adecuada para ser vista en familia o en grupo y para poder ser comentada. No es que sea una persona muy de mirar series, pero el confinamiento nos afectó a todos...

Durant el confinament es va fer popular la sèrie Unorthodox, que durant un temps fou de les més vistes a la plataforma Netflix. Va sorprendre que fos tant exitosa doncs és de temàtica religiosa, acostumats com estem a la poca presència del fet religiós als mitjans. És una sèrie molt adequada per ser vista en família o en grup i per poder ser comentada. No és que sigui una persona gaire de mirar sèries, però el confinament ens va afectar a tots...