Aquests dies es parla dels joves i el seu futur, del seu cansament pels confinaments, de les seves poques expectatives –diuen-, al mateix temps que s’intenta comprendre aquest esclat d’aldarulls amb aquest component incívic o delictiu. Hi ha moltes anàlisis tot i que sembla que, malgrat les imatges que veiem, hem de parlar d’uns pocs joves més que d’un tret generalitzable.  

En el salmo 19 se pueden observar dos partes bien diferenciadas, la primera que va de los versículos 1 al 7 es una alabanza al Señor porque todo el mundo creado es un lenguaje que habla de Él. La segunda parte (versículos 8-15) sobre todo los versículos 8-12 son una glorificación y alabanza de la "torá", la ley. El nexo entre las dos partes es la alabanza a Dios al que se puede acceder leyendo las obras de la naturaleza o cumpliendo las prescripciones de la ley. Quizás así se explica que en un momento determinado se unieron dos salmos que en principio estaban separados.

En el salm 19 s’hi poden observar dues parts ben diferenciades, la primera que va dels versets 1 al 7 és una lloança al Senyor perquè tot el món creat és un llenguatge que parla d’Ell. La segona part (versets 8-15) sobretot els versets 8-12 són una glorificació i lloança de la “torà”, la llei. El nexe entre les dues parts és la lloança a Déu al qual s’hi pot accedir llegint les obres de la naturalesa o complint les prescripcions de la llei. Potser així s’explica que en un moment determinat es van unir dos salms que en principi estaven separats.

Durant el mes de març de 2020, la Santa Seu ha promulgat el nou Directori per a la Catequesi. Dintre del mateix any, la Conferència Episcopal Tarraconense a través de l’Editorial Claret n’ha publicat la versió catalana que ja podem tenir a les mans i fer-ne objecte de reflexió.

 

 

“Sigues valenta” és el final d’una carta que Leone Ginzburg va enviar a la seva dona Natàlia des de la presó. Rob Riemen es pregunta què vol dir ser valent en el seu llibre Para combatir esta era,  després de llegir aquesta carta. Leone Ginzburg va morir als 35 anys en mans dels nazis. Jueu nascut a Rússia, havia viscut tota la seva vida a Itàlia.

Avui entrem en una lluna plena significativa, demà serà el 14 del mes Adar en el calendari hebreu. Entre d’altres significants té el privilegi de ser la lluna plena just abans de la lluna de Nissan, i estarem a un mes lunar abans de la Pasqua hebrea, doncs la lluna plena de Nissan ja ens acosta a les nostres tradicions i hem sentit a parlar, però fins que no arribi aquell temps estem en el que ens toca.

Aquesta Quaresma que estem vivint, en el camí que anem fent cap a la Pasqua, ens mostra que el Déu de Jesús és un Déu d’oportunitats, però no de rebaixes.

Del salmo 116 se lee un fragmento en la misa vespertina de la Cena del Señor y en este 2º domingo de cuaresma del ciclo B. Los versículos de hoy son: el 10 y del 15 al 19. Hay una serie de temas que se combinan unos con otros; encontramos pequeñas lamentaciones (vv.10b.11b), recuerdo de calamidades pasadas (vv. 3.8), súplicas (vv. 1.2.4), expresiones de una firme confianza en Dios (vv. 5.6.10.15), peticiones de ayuda (vv. 2.7.8.12), reconocimiento del favor divino (vv. 07.08.16), descripción de la situación en que se encuentra el orante (vv.

Del salm 116 se’n llegeix un fragment a la missa vespertina de la Cena del Senyor i en aquest 2on diumenge de quaresma del cicle B. Els versets d’avui son: el 10 i del 15 al 19. Hi ha un seguit de temes que es combinen uns amb altres; hi trobem petites lamentacions (vv.10b.11b), record de calamitats passades (vv. 3.8), súpliques (vv. 1.2.4), expressions d’una ferma confiança en Déu (vv. 5.6.10.15), peticions d’ajuda (vv. 2.7.8.12), reconeixement del favor diví (vv. 7.8.16), descripció de la situació en que es troba l’orant (vv.