Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Xavier Merino i Serra, membre de Justícia i Pau de Girona

Conjuntament amb Intermón-Oxfam i Càritas Diocesana, Justícia i Pau de Girona ha convocat i convidat els caps de llista de les diferents candidatures que es presenten a les properes Eleccions Municipals a Girona, a signar un document de “Compromís Polític per a la Cultura de Pau, la Solidaritat, la Participació, la Convivència i la Transparència” en l’administració de la ciutat.
 
L’any 2007, les mateixes entitats, vam promoure per primera vegada la signatura d’aquest compromís, una de les clàusules del qual és la revisió anual de l’acompliment en una reunió entre l’equip de govern i les entitats convocants. Aquesta revisió s’ha fet satisfactòriament cada any. L’equip de govern ha explicat cada vetada la seva actuació en els diferents apartats del compromís i les entitats hem remarcat els punts en què crèiem que no s’havia fet prou i que calia millorar o esmenar l’actuació. Sempre hi ha hagut una bona entesa i una relació fluïda que ha facilitat la sinceritat i l’expressió d’opinions per ambdues bandes.
 
El document d’enguany ha estat completat sobretot en els aspectes de més caràcter social i hi hem afegit el punt referent a la Convivència, donat el creixement de la xenofòbia que la crisis econòmica ha provocat. Tot i que a Girona l’Ajuntament s’ha anticipat sempre als possibles conflictes i els ha evitat, ens ha semblat convenient d’insistir en aquest punt i remarcar-lo més.
 
A l’acte de signatura del document hi van assistir nou de les quinze candidatures que es presenten, tot i que només hi havia quatre caps de llista,
 
Em sembla que és convenient de remarcar els aspectes següents:
 
la CUP afegeix com a compromís propi “promoure el respecte al dret a l’autodeterminació com a fórmula per garantir una vertadera pau entre pobles”.
 
ICV-EUiA afegeix al document una relació de compromisos concrets que contrauen sí, com esperen, continuen formant part de l’equip de govern de la ciutat.
 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, signa el document i hi afegeix el compromís següent: “emprender políticas municipales destinadas a combatir la figura del “ni-ni”, jóvenes que no estudian ni trabajan”.
 
Escons en blanc diu que no assumeix cap dels punts del compromís però si que hi afegeix: “Proposem complir: -total transparència en l’administració del partit i compliment de l’únic punt del programa electoral; -no rebre subvencions públiques; -no utilitzar finançament d’entitats financeres.”
 
La candidata d’ERC assumeix la totalitat del compromís i demana que els vigilem i els avisem si no hi són fidels.
 
El representant del PSC signarà el document excepte en la part que fa referència a destinar un 0.7% dels ingressos totals a Cooperació i un 0,3% a promoció de la Cultura de Pau.
 
En una segona ronda d’intervencions el representant de CiU, que s’havia compromès a signar la totalitat del compromís, va dir que, com el PSC, tampoc signaria els punts del 0.7 i el 0.3% perquè desconeixia si les finances municipals permetien fer-ho.
 
A tall anecdòtic m’agradaria explicar que com que es parlava tant de transparència en les intervencions del públic vaig comentar que el Cardenal Mazzarino, en el seu “Breviari dels polítics” publicat recentment a casa nostra, diu que la transparència és el principal enemic del polític. A la sortida de l’acte, la persona representant d’una de les candidatures em deia que no hi estava d’acord, que el principal enemic del polític és ell mateix.
 
L’endemà, en comentar a una persona amiga que figura a la llista del PACMA que no havien vingut ni havien contestat la invitació a participar a l’acte, em va dir que com que al document no hi devia haver cap punt que fes referència als animals no hi havien de venir a fer res.
 
I, encara, una darrera anècdota: el candidat de CiU a l’alcaldia havia dit que vindria personalment i, a darrera hora, va fer venir el situat al segon lloc de la llista sense haver-li explicat en què consistia l’acte ni haver-li parlat per res del document de compromís. Aquesta persona, confiant en el prestigi de les entitats convocants, va dir que no tenia cap inconvenient a signar. El mateix fet i amb la mateixa coalició es va produir, també, fa quatre anys, tot i que llavors la persona que va venir sí que sabia perquè venia.
 
M’agradaria remarcar que el candidat d’ICV-EUiA, que és el mateix de l’any 2007, és l’únic que ha vingut sempre als actes de signatura i a les reunions de revisió que hem fet cada any. En contrast amb això també hem de dir que no hem pogut saludar mai, ni a l’acte de signatura del 2007 ni a les reunions anuals de revisió del compromís la candidata i després alcaldessa del PSC. Això sí, la persona que ha vingut per representar-la sempre ha estat la mateixa. La candidata actual tampoc no ha vingut personalment a la signatura. A veure si a les reunions de revisió hi assistirà.
 
Creiem que aquests quatre primers anys de compromís han estat una bona experiència, tal com expliquem a la introducció al document que trobareu després d’aquest article. Això ens ha mogut a renovar-lo i continuar amb aquesta activitat que creiem ben profitosa per a la ciutadania.
 
 
                                                
 ********************************************************************
 
 

ELECCIONS MUNICIPALS 2011
Compromís polític per la Cultura de Pau, la Solidaritat, la Participació, la Convivència i la Transparència

 
 
En/Na ...................................................................................................................... en representació de
 
la candidatura .............................................................. a les eleccions municipals de 2011, de Girona.
 
Conscients de la importància de les decisions en l'àmbit municipal per enfortir la democràcia i els valors que faciliten una bona convivència, presentem una reedició del Compromís Polític per a la nova legislatura. Entenem que la construcció de la pau en l’àmbit municipal ha de fonamentar-se en polítiques públiques que afavoreixin la cohesió social, la solidaritat, la gestió noviolenta dels conflictes, la participació de la ciutadania en els afers comuns i la transparència de la gestió i dels pressupostos municipals.
 
Considerem que l’acord previ a les eleccions municipals del 2007 de la ciutat de Girona ha estat una bona eina de diàleg i de compromís mutu entre els grups municipals i les entitats que el vam promoure. Al llarg de la legislatura s’han realitzat les valoracions anuals contemplades, a partir dels indicadors acordats. En conjunt valorem que s’ha fet un esforç per millorar les polítiques de pau, cohesió social i de lluita contra la pobresa, tot i que en temps de crisi aquestes darreres sempre resulten insuficients i s’han de continuar prioritzant.. En canvi observem més mancances i incompliments pel que fa als apartats de participació ciutadana i transparència de la gestió realitzada. Això fa que en aquesta edició calgui concretar més alguns compromisos i indicadors a fi d’ajustar i corregir-ne, si cal, l’aplicació.
 
 
1. Ens comprometem durant aquest mandat a:
 
a)       Activar polítiques que afavoreixin la conscienciació sobre el valor de la pau, seguint els criteris de la Llei de Foment de la Pau, (21/2003, de 4 de juliol) a fi de "promoure la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós, contribuir a l'eradicació dels conflictes violents i tractar-ne les causes". (Art. 1.2), per tal de propiciar i potenciar espais que afavoreixin el diàleg intercultural, ètnic i religiós, entre els ciutadans de Girona, i així eliminar la xenofòbia, el racisme, la violència..., i fer créixer la bona convivència i la cultura de la pau.
 
b)      Impulsar una gestió pública municipal participativa i equitativa segons gènere, edat, procedència, etc. que faciliti a la població el prendre part en la planificació, la implantació i l’avaluació de les polítiques públiques amb canals de deliberació i de corresponsabilització. Promoure, en certes situacions, processos de participació ciutadana i iniciar l’experiència amb els pressupostos participatius i, també, el seguiment i control dels pressupostos públics.
 
c)       Acordar i aprovar mesures sobre Transparència que fonamentin la confiança de la ciutadania en una gestió pública eficient, gràcies a la transparència de dades que avui les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) permeten, per poder combatre radicalment la corrupció i les males pràctiques que malbaraten els recursos públics del municipi i augmenten la fractura entre administracions i societat ique, alhora, permeti el control de les decisions i dels pressupostos públics i esdevingui un sistema de prevenció i transformació de conflictes i millora de la cohesió social.
 
d)      Elaborar, des de cada Àrea de l’Ajuntament, polítiques i estratègies per fomentar la cohesió social i la Convivència, per dotar polítiques públiques i participatives de construcció i suport de xarxes i iniciatives civils que facin possible una resposta noviolenta i eficient en els diferents conflictes, que no incrementi l'espiral de violència i que sembri una cultura de pau des de la base.
 
e)       Incloure en els pressupostos municipals, dels ingressostotals, les dotacions necessàries per a l’execució de les mesures d’actuació que estableix la Llei de Foment de la Pau.(disposició add.1a).
Dedicar un 0,7% a Cooperació des de l’any ……………..
Dedicar un 0,3% a Promoció de la Cultura de Pau des de l’any ……………..
per arribar a un total de l’1% per a projectes a favor d’un món més equitatiu, habitable i pacífic per a tothom.
 
f)        Acordar la incorporació de criteris ètics en el consum de l’administració municipal itambé en aquells serveis que contracta i convenia, que permetin assegurar la compra de productes de comerç just o elaborats lliures d’explotació i injustícies, per tal de potenciar els valors ètics i impulsar criteris de responsabilitat social a la gestió i, alhora, garantir uns contractes justos i respectuosos amb els treballadors. I impulsar que des de l’Ajuntament es treballi cada vegada més amb Banca Ètica.
 
g)       Enfortir les polítiques que afavoreixin l’accés a l’habitatge digne per a tota la població, a través d’aspectes claus com són la reserva de sòl públic per a la promoció i/o construcció d’habitatge social destinat tant a lloguer com a venda; la mobilització del parc d'habitatges buits; la promoció i el manteniment de polítiques d’intermediació en habitatge destinades a col·lectius amb dificultats socioeconòmiques mitjançant l’increment d'una Borsa Municipal d'Habitatge, com a mesura preventiva de caure en l'exclusió social i com a mesura generadora de noves oportunitats per a les famílies; el manteniment dels ajuts al lloguer; la cessió dels habitatges a nom de les entitats bancàries als programes socials de lloguer d'habitatges. I a l’hora, recolzar les accions en la línia de canviar la legislació hipotecària.
 
h)      Altres compromisos sobre Cultura de Pau, Solidaritat, Participació, Convivència i Transparència:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 
2. Per garantir i avaluar l’adequat compliment d’aquests compromisos ens reunirem cada any amb les entitats que plantegen aquest compromís.
 
3. En cas que no acomplim els compromisos presos:
 
Renunciem a presentar-nos en les properes eleccions
Farem un comunicat públic exposant les raons de l’incompliment de part del compromís i/o oferim aquestes altres garanties:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 
Per la Candidatura        
Nom i Cognoms:                                                                                                             Signatura:
 
 
 
 
 
Girona, ........... d ............................................. de 2011
 

Procediment

 

Cal fer dues còpies del compromís signat:
un per a la candidatura i un per a la plataforma d’organitzacions i lliurar-los en l’acte del .... d ....................., a les ....... a ............................................................
 
Els compromisos signats es publicaran.

Justícia i Pau de Girona, Intermon-Oxfam Girona, Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, Càritas Diocesana de Girona, Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme.
 

JUSTÍCIA I PAU – C. Dr. Antic Roca, 38 – 17003 GIRONA – justiciaipaugirona@gmail.com