Ja em perdonaran perquè el gènere obituari sempre és relliscós. Sobretot quan es tracta de parlar sobre algú amb qui no has tingut una relació molt directa. També amb personatges de gran projecció com Muriel Casals la impressió és ja està tot una mica dit.

Me van a perdonar porque el género obituario siempre es peligroso. Sobre todo cuando se trata de hablar sobre alguien con quien no has tenido una relación muy directa. También con personajes de gran proyección como Muriel Casals la impresión es ya está todo un poco dicho.

Ja em perdonaran que em quedi en detalls menors de l'entrada de l'arquebisbe Joan Josep Omella a Barcelona. L'important ja està dit. El dia de Sant Esteve a la Catedral va deixar ben clar que arribava sense prejudicis i amb ganes d'escoltar i aprendre.

Me van a perdonar que me quede en detalles menores de la entrada del arzobispo Juan José Omella en Barcelona. Lo importante ya está dicho. El día de San Esteban en la Catedral dejó bien claro que llegaba sin prejuicios y con ganas de escuchar y aprender.

Ja em perdonaran, i especialment monsenyor Omella, però el nomenament del nou arquebisbe de Barcelona no ha aixecat onades d’entusiasme a Catalunya. Però tampoc hi ha gent saltant per la finestra de l’Arquebisbat o tallant-se les venes.

Que Francesc nomeni un bisbe aragonès a Barcelona sona fort. D’una banda, anima als sectors que volen dissoldre el perfil propi de l’Església catalana en l’Església espanyola, i alhora realimenta el discurs sobiranista de “el Vaticà no ens estima”.

Ya me perdonarán, y especialmente monseñor Omella, pero el nombramiento del nuevo arzobispo de Barcelona no ha levantado olas de entusiasmo en Cataluña. Pero tampoco hay gente saltando por la ventana del Arzobispado o cortándose las venas.

Que Francisco nombre a un obispo aragonés en Barcelona suena fuerte. Por una parte, anima a los sectores que quieren disolver el perfil propio de la Iglesia catalana en la Iglesia española, al tiempo que realimenta el discurso soberanista de "el Vaticano no nos quiere".

Me van a perdonar porque no tengo mucho más que decir. Pero Omella llega dentro de pocos días como nuevo arzobispo de Barcelona. Esto parece. A diferencia de otros momentos de este largo relevo del arzobispo Lluís Martínez Sistach ahora las especulaciones provienen de los círculos cercanos a nunciatura y al gobierno español, que son los que lo saben unos días antes. Si es así, tres cosas.

Ja em perdonaran perquè no tinc gaire més a dir. Però Omella arriba d'aquí a pocs dies com a nou arquebisbe de Barcelona. Això sembla. A diferència d'altres moments d'aquest llarg relleu de l'arquebisbe Lluís Martínez Sistach ara les especulacions provenen dels cercles propers a nunciatura i al govern espanyol, que són els qui ho saben uns dies abans. Si és així, tres coses.

Ja em perdonaran la comparació que pot resultar exagerada. Però l'he comentat amb una persona que el tracta més sovint i m'ha donat la raó sobre l'actual arquitecte director de les obres de la Sagrada Família. Jordi Faulí cada dia em recorda més a Antoni Gaudí.

Me van a perdonar la comparación que puede resultar exagerada. Pero lo he comentado con una persona que le trata más a menudo y me ha dado la razón sobre el actual arquitecto director de las obras de la Sagrada Familia. Jordi Faulí cada día me recuerda más a Antoni Gaudí.