Ja em perdonaran, però sembla que interessa el que diu l'Església sobre el que passa al país.

Me van a perdonar pero creo que las novedades que se acercan son un buen momento para hacer un repaso de los últimos años y del recorrido que ha tenido el nombramiento de obispos auxiliares en Barcelona.

Mapa de l'arquebisbat de Barcelona el 1984

Ja em perdonaran però crec que les novetats que s'apropen són un bon moment per fer un repàs dels darrers anys i del recorregut que ha tingut el nomenament de bisbes auxiliars a Barcelona.

Mapa de l'arquebisbat de Barcelona el 1984

Me van a perdonar que entre en valoraciones políticas de una decisión que es claramente personal del papa Francisco. Ciertamente, es muy peligroso hacer interpretaciones sobre los motivos del papa para incluir Juan José Omella en el miniconsistori de este domingo . Hay que cogerlas con pinzas. En cualquier caso, la clave de este nombramiento se debería hacer desde una perspectiva más eclesial de la situación de la Iglesia en España que en clave "procesista" catalana.

Ja em perdonaran que entri en valoracions polítiques d’una decisió que és clarament personal del papa Francesc. De fet, és molt perillós fer interpretacions sobre els motius del papa per incloure Joan Josep Omella en el miniconsistori d’aquest diumenge. Cal agafar-les amb pinces. En tot cas, la clau d’aquest nomenament s’ha de fer des d’una perspectiva més eclesial de la situació de l’Església a Espanya que en clau “processista”.

Ja em perdonaran però començo directament amb una llarga cita: "Iniciar una campanya de conscienciació a la ciutat sobre els efectes del model de relacions sexoafectives que tingui com a població diana les joves, amb l’objectiu de posar de manifest quin efecte tenen els elements principals de mite de l’amor romàntic.

Ja em perdonaran perquè no hauria d'escriure aquest comentari. És ajudar-los a que es parli d'elles i d'ells, que és el que volen. Però com aquest blog tampoc no el llegeix tanta gent i menys encara en un cap de setmana llarg, ens hi posarem.

Ja em perdonaran perquè no tenia ganes de tornar a escriure sobre el tema. Era previsible que un any després de la primera notícia sobre els abusos denunciats en escoles dels maristes aquest diumenge es tornés a parlar del tema. Sobretot a remolc del llibre opportunity sobre el tema.

Ja em perdonaran perquè mai he sigut molt papista, en el sentit de centrar més la devoció en el papa que en Déu Nostre Senyor. Però evidentment Francesc té una atracció especial. Per això, quan puc anar a Roma intento assistir a l'audiència general dels dimecres, com la d'aquesta setmana.

Me van a perdonar porque nunca he sido muy papista, en el sentido de centrar más la devoción en el Papa que en Dios Nuestro Señor. Pero evidentemente Francisco tiene una atracción especial. Por eso, cuando puedo ir a Roma intento asistir a la audiencia general de los miércoles, como la de esta semana .