Informació general de la seu electrònica o lloc web CATALUNYARELIGIÓ.CAT i dels seus continguts

CatalunyaReligió.cat és un portal d’Internet propietat de l’Associació Cercle d’Estudis Conciliars, inscrita amb el número 39090 de la secció primera del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, domiciliada al carrer Nàpols, 346. 2n. Esq. 08025 Barcelona, i amb CIF: G-65072274.

L’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS té la seva seu electrònica a l'adreça electrònica http://www.catalunyareligio.cat/, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS.

La finalitat l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS és l’estudi, la recerca i la difusió sobre la funció, dimensions, característiques, influència i evolució del cristianisme en la societat catalana contemporània i, en particular, de l’Església Catòlica a Catalunya, amb l’elaboració d’informes i publicacions, organització de congressos, conferències, jornades, participació en mitjans de comunicació i altres activitats similars.

Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

Protecció de dades de caràcter personal

a) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquesta seu electrònica, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

L’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l'exercici de les funcions de l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Els menors de 14 anys necessiten autorització del pare/mare, tutor/a; preguem ens indiqui un correu electrònic per demanar el seu consentiment i informem que, segons la LOPD, només serà utilitzat per a la petició d'aquesta aprovació.

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS. Carrer Nàpols, 346. 2n. Esq. 08025 Barcelona. TELÈFON: 674 050 748. E-MAIL: info@catalunyareligio.cat

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.

b) Dades de navegació

En la seva seu electrònica, ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://www.catalunyareligio.cat/ són de titularitat exclusiva de l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús a ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS.

Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d'aquesta seu electrònica, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. Així, sense perjudici d’aquests drets, s’autoritza a esmentar els continguts del portal en altres llocs web sempre que no es reprodueixin integrament i sempre que se citi i s’enllaci amb el contingut original. En cas d’utilitzar un enllaç hipertext d’alguna pàgina de CatalunyaReligió.cat que es visualitzi dins d’un altre lloc web, s’ha de visualitzar que s’està consultant un contingut de CatalunyaReligió.cat i s’ha de veure en el navegador l’adreça URL de la pàgina enllaçada a CatalunyaReligió.cat.

No obstant això, en determinats supòsits l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS. Carrer Nàpols, 346. 2n. Esq. 08025 Barcelona. TELÈFON: 674 050 748. E-MAIL: info@catalunyareligio.cat

No s'autoritza en cap cas:

-La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS per mitjà de "framing".

-La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS mitjançant "in line linking".

-L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS conforme a les disposicions vigents.

-L'ús comercial dels continguts del lloc web d’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS.

-L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Pel que fa als continguts aportats pels usuaris registrat, en cas de baixa com a usuari qualsevol aportació escrita que s’hagi realitzat en el portal es mantindrà visible per als lectors però sense que consti la seva autoria. 

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit l’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

L’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS no es fa responsable de les conseqüències legals que es puguin derivar dels comentaris i opinions dels usuaris. El propietari del portal es reserva el dret a limitar la inclusió de continguts als usuaris registrats que consideri que inclouen continguts contraris a la bona fe, especialment insults i manca de respecte a la persones i al dret a la bona imatge, o contraris a l'ordenament legal, especialment quan es pretengui difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

L’ASSOCIACIÓ CERCLE D’ESTUDIS CONCILIARS no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l'Entitat. Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.