Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d'Afers Religiosos) La Direcció General d'Afers Religiosos té com a objectius, entre d'altres, promoure la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència, així com donar a conèixer el fet religiós mitjançant la seva promoció i difusió.

En el marc d'aquests objectius, el Govern de la Generalitat considera que cal valorar positivament les activitats que duen a terme les entitats religioses i culturals directament relacionades per tal de promoure la cultura religiosa i el diàleg interreligiós i de difondre la realitat i actualitat religiosa.

Amb aquesta finalitat, el 24 d’abril s’ha publicat les bases reguladores de les subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, i el 28 d’abril s’ha obert la convocatòria de les subvencions, amb una dotació pressupostària de 150.000 euros.

Destinataris

Poden ser beneficiàries de les subvencions d'aquesta convocatòria les entitats religioses, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l’objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció. També poden optar els mitjans de comunicació, inclosos els digitals, per a les actuacions destinades a difondre la realitat i l’actualitat de les diverses religions presents a Catalunya.

Terminis

L’àmbit temporal d'execució de les activitats objecte d'aquesta convocatòria va de l'1 d’agost fins al 31 de desembre de 2016. El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 22 de maig de 2017. El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i es resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.