Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Per preparar l’assemblea de Sínode de Bisbes que el papa Francesc ha convocat per l’octubre del 2014, la secretaria general d’aquest organisme de la Santa Seu ha enviat a tots els bisbes un complert qüestionari sobre els temes que afecten a la família. És un format habitual de consulta per la preparació del Sínode, però ja no és tant habitual que es plantegin obertament temes com la situació dels divorciats dins de l’Església o l’acceptació entre els fidels de determinats principis vinculats a la pastoral familiar.

Les deliberacions del Sínode són responsabilitat dels bisbes però això no exclou la participació d’altres sectors eclesials en les consultes prèvies i que els bisbes se’n puguin fer ressò en l’assemblea sinodal. La concreció de les qüestions consultades i la seva connexió amb la vida quotidiana dels fidels ho facilita.

Com a mostra de l’abast que pot tenir aquest Sínode sobre la família, publiquem integrament el qüestionari que han rebut els bisbes en una versió en català realitzada per Bernabé Dalmau.

QÜESTIONARI SOBRE EL PROPER SÍNODE EPISCOPAL SOBRE LA FAMÍLIA

Les següents preguntes permeten a les Esglésies particulars de participar activament en la preparació del Sínode Extraordinari, que té per objectiu anunciar l'Evangeli en els desafiaments pastorals actuals sobre la família.

1.- Sobre la difusió de la Sagrada Escriptura i del Magisteri de l'Església sobre la família

a) Quin és el coneixement real dels ensenyaments de la Bíblia, de la Gaudium et spes, de la Familiaris consortio i d'altres documents del magisteri postconciliar sobre el valor de la família segons l'Església catòlica? Quina és la formació dels nostres fidels per a la vida familiar segons l’ensenyament de l'Església?

b) Allà on l'ensenyament de l'Església és conegut, és acceptat integralment? ¿Hi ha dificultats a l'hora de posar-la en pràctica? Quines?

c) Com es difon l'ensenyament de l'Església en el context dels programes pastorals en l'àmbit nacional, diocesà, parroquial? Quina catequesi es fa sobre la família?

d) ¿En quina mesura –concretament sobre quins aspectes– aquest ensenyament és realment conegut, acceptat, rebutjat i/o criticat en ambients extraeclesials? Quins són els factors culturals que obstaculitzen la plena recepció de l'ensenyament de l'Església sobre la família?

2.- Sobre el matrimoni d'acord amb la llei natural

a) Quin lloc ocupa el concepte de llei natural en la cultura civil, tant en l'àmbit institucional, educatiu i acadèmic, com en l'àmbit popular? Quines òptiques antropològiques se sobreentenen en aquest debat sobre el fonament natural de la família?

b) El concepte de llei natural en relació amb la unió entre l'home i la dona ¿és comunament acceptat com a tal per part dels batejats en general?

c) Com és contestada a la pràctica i en la teoria la llei natural sobre la unió entre home i dona en vista de la formació d'una família? Com és proposada i aprofundida en els organismes civils i eclesials?

d) En el cas que demanin el matrimoni els batejats no practicants o els que es declaren no creients, com s'han d'afrontar els desafiaments pastorals que en deriven?

3.- La pastoral de la família en el context de l'evangelització

a) Quines són les experiències sorgides en els últims decennis en ordre a la preparació al matrimoni? De quina manera s'ha intentat estimular el deure d'evangelització dels esposos i de la família? De quina manera s'ha de promocionar la consciència de la família com a "Església domèstica"?

b) ¿S'ha aconseguit proposar estils de pregària en família que aconsegueixin resistir la complexitat de la vida i cultura actuals?

c) En la crisi actual entre generacions, ¿les famílies cristianes com han sabut realitzar la pròpia vocació de transmissió de la fe?

d) En quina manera les Esglésies locals i els moviments d'espiritualitat familiar han sabut crear camins exemplars?

e) Quina és l'aportació específica que parelles i famílies han aconseguit donar respecte a la difusió d'una visió integral de la parella i de la família cristiana que sigui actualment creïble?

f) Quina atenció pastoral ha manifestat l'Església per recolzar el camí de les parelles en la formació i de les parelles en crisi?

4.- Sobre la pastoral per afrontar algunes situacions matrimonials difícils

a) La convivència "ad experimentum", ¿és una realitat pastoral de relleu en l'Església particular? En quin percentatge es podria estimar numèricament?

b) ¿Existeixen unions lliures de fet, sense reconeixement ni religiós ni civil? ¿Hi ha dades estadístiques fiables?

c) Els separats i divorciats que es tornen a casar ¿són una realitat pastoral rellevant en l'Església particular? En quin percentatge es podria estimar numèricament? Com s'afronta aquesta realitat a través de programes pastoral adequats?

d) En tots aquests casos, com viuen els batejats les seves irregularitats? ¿En són conscients? ¿Manifesten simplement indiferència? ¿Se senten marginats i viuen amb sofriment la impossibilitat de rebre els sagraments?

e) Quines són les peticions que les persones divorciades i tornades a casar dirigeixen a l'Església, respecte als sagraments de l'Eucaristia i de la Reconciliació? Entre les persones que estan en aquesta situació, quantes demanen aquests sagraments?

f) ¿La simplificació de la praxi canònica, respecte al reconeixement de la declaració de nul·litat del vincle matrimonial podria oferir una real contribució positiva per a la solució dels problemes de les persones implicades? En cas afirmatiu, de quina manera?

g) ¿Existeix una pastoral per acostar-se a aquests casos? Com es desenvolupa aquesta activitat pastoral? ¿Existeixen programes sobre això en l'àmbit nacional i diocesà? Com s'anuncia a separats i divorciats tornats a casar la misericòrdia de Déu i com es concreta el suport de l'Església en el seu camí de fe?

5.- Sobre les unions de persones del mateix sexe

a) ¿Existeix al vostre país una llei civil que reconegui les unions de persones del mateix sexe equiparades d'alguna manera al matrimoni?

b) Quina és l'actitud de les Esglésies particulars i locals tant enfront de l'Estat civil promotor d'unions civils entre persones del mateix sexe, com enfront de les persones implicades en aquest tipus d'unió?

c) ¿Quina atenció pastoral és possible tenir envers les persones que han elegit de viure segons aquest tipus d'unions?

d) En el cas d'unions de persones del mateix sexe que hagin adoptat infants, com cal comportar-se en vista de la transmissió de la fe?

6.- Sobre l'educació dels fills al si de situacions matrimonials irregulars

a) Quina és en aquests casos la proporció estimada d’infants i adolescents en relació amb els infants nascuts i criats en famílies regularment constituïdes?

b) Amb quina actitud els pares es dirigeixen a l'Església? Què sol•liciten? ¿Només els sagraments o també la catequesi i l'ensenyament en general de la religió?

c) De quina manera les Esglésies particulars s'acosten a la necessitat dels pares d'aquests nens per oferir una educació cristianes als propis fills?

d) Com es desenvolupa la pràctica sacramental en aquests casos: la preparació, l’administració del sagrament i l'acompanyament?

7.- Sobre l'obertura dels esposos a la vida

a) Quin és el coneixement real que els cristians tenen de la doctrina de la Humanae Vitae sobre la paternitat responsable? Quina consciència hi ha de l'avaluació moral dels diferents mètodes de regulació dels naixements? Quins aprofundiments es podrien suggerir sobre això des del punt de vista pastoral?

b) ¿Aquesta doctrina moral és acceptada? Quins són els aspectes més problemàtics que en fan difícil l’acceptació en la majoria de les parelles?

c) Quins mètodes naturals es promouen per part de les Esglésies particulars per ajudar els cònjuges a posar en pràctica la doctrina de la Humanae vitae?

d) Quina experiència hi ha sobre aquesta qüestió en la praxi del sagrament de la penitència i en la participació en l'eucaristia?

e) Quins contrastos s'evidencien entre la doctrina de l'Església i l'educació civil en aquest sentit?

f) Com es pot promoure una mentalitat principalment oberta a la natalitat? Com es pot afavorir l'augment dels naixements?

8.- Sobre la relació entre la família i la persona

Jesucrist revela el misteri i la vocació de l'home: ¿la família és un lloc privilegiat perquè això succeeixi?

¿Quines situacions crítiques de la família en el món actual poden constituir un obstacle per a la trobada de la persona amb Crist?

¿En quina mesura la crisi de fe que poden patir les persones incideixen en la seva vida familiar?

9.- Altres desafiaments i propostes

¿Existeixen altres desafiaments i propostes respecte als temes tractats en aquest qüestionari, que siguin considerades com urgents o útils de part dels destinataris?