Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas) L’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona han signat un acord mitjançant el qual treballaran conjuntament i col·laboraran en la cerca de solucions per fer front a totes aquelles situacions de pèrdua o necessitat d’habitatge. 

La suma d’esforços d’aquestes institucions permetrà optimitzar els recursos destinats a aquesta finalitat, evitant la duplicitat de funcions i de recursos d’atenció a les persones que es troben en aquesta situació. 

En aquest sentit, els tres signants acorden establir un marc de relació estable per atendre les situacions greus de dificultats d’accés a l’habitatge que afecten famílies i persones en la ciutat de Barcelona. Principalment, es pretén incidir en els casos de persones que han patit o estan patint un procés de desnonament o d’execució hipotecària per dificultats de pagament del seu habitatge de residència habitual. 

Així, el Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona i la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social, del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, seran els encarregats de coordinar-se i ajudar-se mútuament per atendre una situació i per detectar quin recurs resulta més adient o possible per a les unitats de convivència que siguin derivades entre ambdues  institucions.     

En aquest acord també es contempla (mitjançant addendes) que l’Ajuntament de Barcelona podrà vendre o cedir solars públics a Càritas destinats a la construcció d’habitatges o centres d’allotjament per a persones amb dificultats econòmiques i d’accés a l’habitatge. 

Així mateix, l’Ajuntament podrà proveir habitatges públics a Càritas per destinar-los a persones amb dificultats econòmiques i que es trobin en situació de manca o pèrdua d’habitatge. L’acord reforça la posada en marxa de les noves línies d’actuació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona ja que com a administració consorciada -i dins del nou catàleg de serveis de les Oficines de l’Habitatge, en què es potencia el vessant social-  ofereixen un servei integral al ciutadà en matèria d’habitatge, assessorament i seguiment de supòsits vinculats amb problemàtiques relacionades amb l’habitatge i  atenció especial als col·lectius més necessitats.     

Emergències socials

Des de la creació de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social, el 2009, s’han adjudicat un total de 530 habitatges per emergències socials, el 80% des quals provenen d’una pèrdua d’habitatge en règim de lloguer. Durant el 2012, dels 239 expedients que ha tramitat la Mesa, 177 s’han resolt a favor amb la concessió d’un habitatge d’emergència. 

Pel que fa a Càritas Diocesana de Barcelona, durant l’any 2012 ha donat allotjament a 140 families necessitades d’un habitatge de lloguer social per pèrdua del seu habitatge anterior -per desnonament o execució hipotecària- o per ajudar-les a sortir de l’exclusió social que suposa viure en infrahabitatge (relloguer, sense sostre, etc.).

Mediació en problemes de dificultat de pagament de l’habitatge

Des de la seva entrada en funcionament, a finals del 2011 i durant l’any 2012, el Servei de Mediació en l’Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona ha atès 372 famílies, que corresponen  a 1.109 persones, que viuen a Barcelona. D’aquestes famílies, el 37% tenien problemes de pagament del préstec hipotecari de compra del seu habitatge d’ús habitual i el 63% tenien problemes de pagament de lloguer. 

Per la seva part, el nou servei de mediació en lloguer que ofereixen les Oficines d’Habitatge, que funciona des de la tardor del 2012, ha actuat durant el darrer trimestre de 2012 en 37 casos com a mediador entre arrendador- propietari i l’arrendatari –llogater per intentar trobar una solució satisfactòria per fer front als deutes futurs o presents en el pagament de rendes del lloguer del seu habitatge habitual.