Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Aquest dimecres es va presentar en un acte a Barcelona aquest text de les entitats cristianes que treballen amb els immigrants. La Plataforma està formada per l’Aco, Càritas, Cintra-Benallar, Con vi vim, Cristianisme i Justícia, Cristians pel Socialisme, Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona, Delegació de Pastoral Social de Barcelona, Ekumene, Fundació Escola Cristiana, Fundació Migra-Studium, Goac-Hoac, Grup de Juristes Roda Ventura, Joc, Justícia i Pau, Interculturalitat i Convivència, Parròquia de Santa Maria del Pi, Pastoral amb Immigrants (PAI), Religioses en Barris, Unió de Religiosos de Catalunya (URC), Bayt-Al-Thaqafa, Iniciatives Solidàries, i Comunitats de Vida Cristiana.

Polítiques municipals, immigració i cohesió social. Consideracions davant les eleccions municipals del proper 22 de maig de 2011

Les properes eleccions són molt importants en relació al procés iniciat fa uns anys d’arribada i integració social al nostre país de persones procedents d’altres països i continents.

La diversitat ja és una realitat ben evident a la nostra societat. Per primer cop, un bon nombre d’estrangers extracomunitaris podran exercir per primera vegada el dret de sufragi. Encara que la crisi econòmica hagi fet minvar l’entrada de persones, el percentatge de població estrangera a Catalunya supera el 16%, i en alguns municipis amb índex superiors als 20 i 30% d’immigració. Això mostra la importància de la gestió del fet migratori als nostres pobles i ciutats. Si fins ara el més important era l’acolliment, i encara ho segueix sent, el repte fonamental en aquests moments és garantir la integració dels nouvinguts i de les diferents minories culturals, la cohesió social i la convivència, així com evitar fenòmens d’exclusió.

Malauradament, l’actual crisi econòmica, responsable de l’increment de l’atur i la precarietat social, colpeja també amb força a la població procedent de la immigració, talla processos d’integració, crea tensions en la convivència i fa créixer una visió negativa respecte dels immigrats i de les minories culturals, contemplats més aviat com un problema. Això es veu agreujat per l’ús perillós de la qüestió migratòria que fan alguns partits polítics, amb la intenció de treure profit electoral mitjançant l’explotació de prejudicis i oferint solucions populistes.

Tenint en compte tot això,

DEMANEM als candidats i als futurs govern locals:

1. Que la immigració no sigui contemplada en els programes i discursos electorals de forma populista o demagògica, explotant les pors, mala informació o prejudicis de la població, ni es plantegi com un problema, sinó com un fet generador de diversitat cultural i progrés social.

2. Que, en l’elaboració de cadascun dels diferents apartats dels programes electorals, es tingui present la realitat de la immigració i de les minories culturals d’una manera àmplia i transversal.

3. Que es simplifiquin els tràmits burocràtics i s’unifiquin els criteris i requeriments que es demanen a les persones immigrades en tot allò relacionat amb la seva situació jurídica. Les oficines d’atenció al ciutadà, han de ser espais d’acollida, d’orientació i suport per a tota persona que ho necessiti.

4. Que no és dificulti l’accés dels immigrats a l’empadronament, necessari per exercir drets bàsics com la sanitat i l’ensenyament, ja que això podria comportar l’exclusió social d’uns veïns i impedir polítiques socials apropiades a la realitat de cada municipi.

5. Que es realitzin campanyes de sensibilització basades en la recuperació de la memòria històrica, per tal d’afavorir una acollida positiva dels nouvinguts i la seva integració social.

6. Que es facin més esforços per afavorir una adequada integració entre autòctons i nouvinguts, entre majoria i minories culturals. És necessari que es fomenti la participació de tots els ciutadans en tot tipus d’activitats culturals i festives i en els mitjans de comunicació públics locals.

7. Que es promogui, juntament amb els altres administracions, l’accés a un habitatge digne per tothom, i es tingui especial cura de la rehabilitació d’edificis i la millora dels equipaments dels barris més desfavorits socialment, on han sorgit precisament alguns conflictes.

8. Que es desenvolupin polítiques actives en relació a l’ús dels espais públics per tal d’afavorir la interrelació i la coneixença mútua entre tots els veïns autòctons i nouvinguts i s’evitin concentracions excessives de nouvinguts en determinats barris, ja que això fomenta l’exclusió social.

9. Que es respecti plenament la llibertat religiosa de tots, que inclou el dret a manifestar públicament les pròpies creences i exercir en condicions dignes les pràctiques religioses. Cal que es faciliti a les diferents comunitats religioses, la creació o accés a llocs dignes destinats al culte i la pregària.

Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants. Barcelona, 11 de maig de 2011