Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Modest Jou –FEDAC) En el marc de períodes electorals i postelectorals, obert el període de preinscripcions es fa difícil parlar de l’educació, sembla que qualsevol opinió hagi d’estar tenyida per alguna intencionalitat per alguna de les parts. Tot i així, els que estem a l’escola sentim la necessitat de fer sentir la nostra veu, als partits i als que volen partir, a posar l’educació al centre de les decisions que s’han de prendre com a país, i fer una crida a tots plegats perquè donin resposta a les famílies que reclamen una educació gratuïta i de qualitat pels seus fills, i les futures generacions.

Les escoles concertades hem de fer un pas ferm i decidit vers una defensa clara de la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada per la majoria parlamentària més gran assolida en democràcia al nostre país, i del Servei Educatiu Públic de Catalunya que es va definir en ella. L’escola pública no és una com es vol fer veure, i sovint imposada tant per l’opinió publicada com per alguns sector ideològics. El sistema públic d’Educació garanteix una educació gratuïta i de qualitat per a tot l'alumnat i es configura amb tots els centres sostinguts amb fons públics per la Generalitat de Catalunya, d’aquests centres, el 68% són de titularitat de l’Estat, els mal anomenats “públics” i el 32% són de titularitat d'iniciativa social, els mal anomenats “concertats”. En l’actualitat els primers garanteixen l’educació obligatòria al 65% dels alumnes de Catalunya i els segons al 35%.

Per què aquesta distinció de nomenclatura, doncs? La resposta és clara, per la forma en com es gestiona, des de fa més de 35 anys (LODE,1985) el que la Llei anomena centres “sustentats amb fons públics”. Per un costat, el sistema es va crear amb un infrafinançament dels centres “concertats” reconegut avui per totes les institucions del país, i amb un marc normatiu ambigu per completar la seva viabilitat. A banda, l’Estat no ha millorat el sistema en conjunt, senzillament ha anat posant pedaços a les escoles de la seva titularitat i deixant les escoles d’iniciativa social a la seva sort, com subsidiàries de les pròpies.

En el marc del Pacte contra la segregació escolar, del qual formen part totes les institucions titulars de centres educatius i entitats vinculades, es va crear una Comissió d’estudi del cost de la plaça escolar dels centres del Servei Públic d’Educació de Catalunya sota la coordinació del Síndic de Greuges. Aquesta comissió va fer públic l'estudi Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya. Un informe que arriba a unes conclusions clares: els fons que reben les escoles “públiques” financien el 97% de la plaça escolar i les famílies només han d’aportar un 3%, en canvi a les escoles “concertades” els fons que reben finança el 64,5% de la plaça escolar i comporta que les famílies aportin el 35,5% del cost de la plaça.

 

E. INFANTIL i PRIMÀRIA

ESO

 

Públic

Concertat

Públic

Concertat

Despesa real 4.130,21 € 4.325,05 € 5.785,94 € 5.228,75 €
Finançament públic 4.004,87 € 2.784,41 € 5.610,08 € 3.394,34 €
Cobertura de finançament 96,96% 64,38% 96,96% 64,91%
 Dades de l’informe ‘Estimació cost plaça escolar’ del Síndic de Greuges de Catalunya

Amb aquestes dades, qualsevol persona equànime veu la necessitat de millora del finançament de les escoles “concertades” per un Servei Públic de Catalunya just i equitatiu. Les escoles concertades, hereves d’iniciatives socials per fer escola fa més de 150 anys, arrelades a pobles i ciutats, en barris benestants sí, però en molts més territoris de gent obrera i treballadora, van ser la primera escola pública de la nostra història (seguint l’estel de l’Escola Pia). Ara hem de dir fort i clar que no volem ni podem deixar en mans de criteris de subsidiarietat els nostres centres i que es menystingui la qualitat educativa que ofereixen els educadors i educadores de les nostres escoles, a la vegada que hem de reclamar d’una vegada el dret de les nostres famílies a rebre de manera equitativa, els fons públics que reben les famílies que escullen, amb llibertat i per dret, altres centres pels seus fills i filles. L’elecció de centre és el primer pas que fa una família per escollir el model educatiu que desitja per a l’educació dels seus fills, i sigui quina sigui la seva elecció, mereix accedir a un model just, gratuït i de qualitat.

Les escoles concertades creiem que perquè això sigui possible s’han de complir 4 objectius:

1. Principi de complementarietat, segons el qual la doble xarxa que configura el Sistema Públic d’educació de Catalunya  es complementa i és una eina molt necessària per desenvolpar projecte educatius singulars, de qualitat i diversos, amb escoles arrelades al seu entorn natural i sociocultural. Això serà possible si:

  • Consolidem el Servei Públic d’Educació de Catalunya amb un finançament equitatiu a tots els centres educatius
  • Defugim un model educatiu monopoli de l’Estat, reminiscència d’estat totalitaris. Defensem el decret d’autonomia de centres i deixar l'educació al marge de lluites de poder polític de les institucions públiques i privades.
  • Participem de forma activa de totes les escoles en les programacions de llocs escolars del Servei Públic de Catalunya a cada municipi, garantint la complementarietat d’ofertes.

2. Principi de suficiència i corresponsabilitat dels recursos, en virtut del qual demanem que l’administració dediqui els recursos necessaris a l'educació per millorar la qualitat del sistema. La digitalització de l’aprenentatge, la personalització dels processos didàctics i la necessària reducció de ràtios per la davallada de natalitat al nostre país requereix dotar el Sistema Públic d'Educació de Catalunya de més recursos. I en aquest punt no pot exigir corresponsabilitat a la doble xarxa mentre no hi hagi una correcció de l’infrafinançament de l’escola concertada. Que reclamen (dades FECC Informa 803 d’1 de febrer/2021) les escoles concertades al respecte: 

  • Increment de la dotació de personal de plantilla bàsica per tal d’efectuar equiparació entre la dels centres concertats i l’estàndard dels centres públics. Aquest increment de la plantilla als centres concertats es quantifica en 1.817 professors (1.280 a EINF/EPRI i 537 a ESO).
  • Equiparar la plantilla dels centres concertats amb la plantilla estàndard dels centres públics, consolidant les dotacions extraordinàries covid-19 (876 professors, 640 a EINF/EPRI i 236 a ESO) en principi previstes només per al curs 2020/2021.
  • Actualitzar el mòdul de despeses de funcionament que cobreix el 39% de la despesa real per aquest concepte. Cal un increment d’aquest mòdul per arribar a cobrir la totalitat d'aquesta despesa. L’import de l’actual mòdul de despeses cal augmentar-lo en un 269% a EINF/EPRI i un 233% a ESO.

4. Principi d’equitat i inclusivitat. L’equitat i l’inclusivitat de la gran diversitat d’alumnes i famílies que configuren la realitat sociocultural de la nostra comarca forma part de l’ADN de les escoles concertades. Volem manifestar un sentiment d’injustícia quan es fan manifestacions injustes o esviaxades pel desconeixement de la feina d’inclusió social feta pels professionals de les nostres escoles.

Ja no parlem d’atenció a la diversitat, parlem de pedagogia d’inclusió i de valorar com una riquesa educativa pels nostres alumnes la diversitat cultural, religiosa o econòmica. Cal recordar que en aquest tema ens trobem una altra vegada amb una greu injustícia vers les famílies, ja que l’actual finançament públic de l’alumnat amb dificultats derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides té un cost social d’uns 600€ i els matriculats als centres concertats reben un màxim de 54,8€.

5. Principi d’educació integral de la persona. L’educació del segle XXI ha fet un salt qualitatiu molt gran. Les famílies cerquen escoles amb projectes educatius aspiracionals que afrontin totes les dimensions de la persona, no únicament les purament acadèmiques. En conseqüència, les escoles concertades apostem per escoles amb valor afegit, ja sigui amb activitats complementàries, amb una proposta de serveis de qualitat -menjadors,acollida,psicopedagogs, etc- i amb activitats extraescolars que estenen l’educació formal obligatòria amb activitats de lleure i activitats de formació paral·leles.

Som escoles amb una identitat pròpia, arrelades al país i a la ciutat, amb una història integrada a la ciutat que han forjat generacions rere generacions amb voluntat de servei, i que ara tenen la ferma voluntat de fer un pas i potenciar un Servei Públic d’Educació de Catalunya amb propostes amb caràcter propi, amb una proposta d’identitat cultural, ètica i moral de la persona, a més, amb una mirada comunitària que viu que l’alumne no existeix mai com a individu aïllat, sinó com a membre d'un poble, partícep d'una cultura, d'una tradició. La qual cosa, en el cas de la nostra societat, com en el dels diferents països europeus, no s'entendria sense conèixer i comprendre la història i la diversitat cultural i religiosa actual.

Exercir el dret d’escollir l’escola dels vostres fills és un dret irrenunciable de cada mare i pare, i no podem ni volem pretendre orientar el sentit de la vostra elecció que de manera lliure i personal s’exerceix. Només volem defensar el dret que ens hem guanyat al llarg de la història a continuar presentant la nostra proposta educativa als veïns i veïnes del que volem que sigui casa de tots, l’escola del Servei Públic d’Educació de Catalunya.

Modest Jou, Director general de la Fundació Educativa Dominiques de l'Anunciata Pare Coll (FEDAC)