La Teologia és un aspecte necessari i fonamental, si volem aprofundir i contemplar el coneixement de la fe. En la Tradició de les esglésies ortodoxes,  tota la Teologia és mística en la mesura en què es manifesta el misteri diví. Mai no s’ha diferenciat teologia de la mística, entre l’experiència personal dels misteris divins i el dogma afirmat per l’Església.

Audiència General 21 d’octubre 2020

Estimats germans i germanes, bon dia!

Jesús ejemplo de oración

La liturgia de las horas, ¿de dónde viene? (2)

Jesús exemple d’oració

La Litúrgia de les Hores, d’on ve? (2)

(Frederic Raurell) En el maig de 2015 la Santa Seu en diferents ocasions tractà d’una manera concreta el tema de Palestina i dels palestins. El 13 de maig anuncià que l’acord global amb “l’Estat de Palestina” estava per ser presentat a les respectives autoritats per a l’aprovació i la firma, després que les negociacions bilaterals entre les dues parts havien atès el seu objectiu. El 16 de maig, el president palestinenc Mahmoud Abbas visità el papa Francesc i fou rebut com a cap d’Estat.

Gran parte del capítulo 22 del evangelio de Mateo está dedicado a exponer una serie de controversias de Jesús con los grupos social y religiosamente más relevantes: los saduceos le hacen una pregunta sobre la resurrección (vv. 23-33), los fariseos sobre el tributo al césar (vv. 15-22), sobre la filiación mesiánica (vv. 41-46) y sobre cuál es el mandamiento principal de la Ley. Es el texto que leemos en el evangelio de este domingo (Mt 22,34-40).

Gran part del capítol 22 de l’evangeli de Mateu està dedicat a exposar un seguit de controvèrsies de Jesús amb els grups social i religiosament més rellevants: els saduceus li fan una pregunta sobre la resurrecció (vv. 23-33), els fariseus sobre el tribut al cèsar (vv. 15-22), sobre la filiació messiànica (vv. 41-46) i sobre quin és el manament més gran de la Llei. És el text que llegim a l’evangeli d’aquest diumenge (Mt 22,34-40).

Escribo estas líneas después de participar en el Encuentro Internacional por la Paz en el Espíritu de Asís que organiza anualmente la Comunidad de Sant' Egidio. Ha sido la 34ª edición del evento religioso instituido por la Comunidad a partir del Encuentro de Asís de 1986. Las ediciones de 2001 y 2010 se celebraron en Barcelona y la del año pasado en Madrid. El título de este año ha sido: "Nadie se salva solo. Paz y Fraternidad".

Escric aquestes línies després de participar en la Trobada Internacional per la Pau en l’Esperit d’Assís que organitza anualment la Comunitat de Sant’Egidio. Ha estat la  34a edició de l’esdeveniment religiós instituït per la Comunitat a partir de l’Encontre d’Assis de 1986. Les edicions de 2001  i 2010   es van celebrar a Barcelona i la de l’any passat a Madrid. El títol d’enguany ha estat: "Ningú se salva sol. Pau i Fraternitat".