Revisant l’estadística publicada pel Departament (octubre de 2020), observem que en el període d’aquests darrers cinc cursos (2016/2017 a 2020/2021), a Catalunya hi ha hagut 17.051 alumnes menys al segon cicle d’educació infantil (un 15,1% de disminució), 13.972 alumnes menys a educació primària (un 6,9% de decreixement) i 34.035 alumnes més a ESO (augment del 19,6%). El comportament ha estat diferent segons la titularitat dels centres.

Costen d’entendre, actualment, els plantejaments eclesiàstics que veuen tota l’etapa de formació de la parella com un procés d’aproximació progressiva, mentre que la relació sexual seria una mena de “regal matrimonial” que la parella es faran la nit de noces. Aquesta visió, de fet, sembla creure que la relació sexual és una cosa especialment sagrada i misteriosa que cal preservar per a un moment legalment establert. Sens dubte, aquest plantejament, ara, sona molt buit.

Costen d’entendre, actualment, els plantejaments eclesiàstics que veuen tota l’etapa de formació de la parella com un procés d’aproximació progressiva, mentre que la relació sexual seria una mena de “regal matrimonial” que la parella es faran la nit de noces. Aquesta visió, de fet, sembla creure que la relació sexual és una cosa especialment sagrada i misteriosa que cal preservar per a un moment legalment establert. Sens dubte, aquest plantejament, ara, sona molt buit.

El doctor Oriol Quintana reflexiona sobre el prestigi i els perills que comporta.

Audiència General 25 de novembre 2020
Estimats germans i germanes, bon dia!

L’homilia del cardenal Tarancon el 27 de novembre de 1975, en l’entronització de Joan Carles com a rei d’Espanya, avui fa 45 anys, va ser un text basat en la reconciliació i en la defensa dels drets humans, enfront de la imposició de la dictadura.

Al comenzar un nuevo año litúrgico nos adentramos en los textos correspondientes al ciclo B centrado en la lectura del evangelio de Marcos. Como es habitual en el primer domingo de Adviento corresponde leer el fragmento final (Mc 13,33-37) del discurso dedicado a reflexionar sobre los tiempos últimos. En este pequeño texto domina el imperativo velar; es la actitud que hay que mantener en la espera del regreso del Señor.

En començar un nou any litúrgic ens endinsem en els textos corresponents al cicle B centrat en la lectura de l’evangeli de Marc. Com és habitual en el primer diumenge d’Advent pertoca llegir el fragment final (Mc 13,33-37) del discurs dedicat a reflexionar sobre els temps darrers. En aquest petit text domina l’imperatiu vetllar; és l’actitud que cal mantenir en l’espera del retorn del Senyor.

El doctor Llorenç Puig, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, extreu aprenentatges de la crisi de la Covid-19 per afrontar la crisi ambiental.

Dijous passat tingué lloc al Congrés la votació plenària sobre el Projecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE). El seu caràcter de llei orgànica obligava a votar el text en la seva integritat.