En el primer tram de la carta als Romans (Rm 1,16-4-25) Pau exposa un dels punts fonamentals del seu pensament teològic: el poder de Déu per declarar just l’ésser humà al marge del compliment de les obres de la Llei jueva. El segon bloc comença amb el text (Rm 5,1-5) que llegim a la segona lectura d’aquest diumenge; en aquesta part de la carta mostrarà les conseqüències que la justificació per la fe té per la vida cristiana.

Socavar los derechos humanos es uno de los medios más utilizados por el poder para imponer su afán de dominio. Si se debilitan las resistencias, si las protecciones se desmoronan… las personas se sienten indefensas. El control y el espionaje son prácticas habituales. Pegasus, que se vende solo a los Estados, está hoy en boca de todos. Se trata de un producto israelí de alta tecnología infiltrada en los móviles con un software determinado que sirve para espiar a los ciudadanos.

Soscavar els drets humans és un dels mitjans més utilitzats pel poder per imposar el seu afany de domini. Si s’afebleixen les resistències, si les proteccions s’esfondren… les persones se senten indefenses. El control i l’espionatge són pràctiques habituals. Pegasus, que es ven només als estats, està en boca de tothom. Es tracta d’un producte israelià d’alta tecnologia infiltrada als mòbils amb un software determinat que serveix per espiar els ciutadans.

Us fem a mans el present FECC Informa en una dia poc habitual, en ser ahir dilluns festa laboral. Diumenge, dia 5, se celebrava la festa de la Pentecosta, commemorant la Vinguda de l’Esperit Sant sobre els Apòstols i la Mare de Déu, cinquanta dies després de la Resurrecció de Jesucrist. Però també la celebració de la Consagració de l’Església, el principi de la qual el marca aquesta epifania.

Ahir vam celebrar el diumenge de Pentecosta, la Pasqua Granada, la Pasqua dels fruits. L’últim dia de la cinquantena pasqual.

Després de l’última Jornada de monitors/es del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) a l’Escola Pia d’Igualada, podem constatar un cop més que els monitors/es dels centres esplais són un clar exemple d’actualització, reciclatge i voluntat d’aprendre noves estratègies, experiències i accions per a dur a terme una transformació social i una educació en el lleure.

Quan ens trobem immersos en una mena de revolució pel que fa a la gestió i transmissió del coneixement i en uns moments en què un permanent sentit de provisionalitat sembla l’única constant en la nostra societat, endinsar-se en la vida i l’obra del pare Bonaventura Ubach per copsar-ne els seus “instants d’eternitat” no deixa de confirmar-nos el valor i l’abast del sentit que pot tenir el fet de donar a conèixer i difondre un llegat com aquest.

Audiència General 1 de juny 2022

Catequesi sobre la Vellesa

"No m’abandoneu quan les meves forces minvin"

Estimats germans i germanes, bon dia!

La bella pregària de l’ancià que trobem en el salm 71 que hem escoltat ens anima a meditar sobre la forta tensió que comporta la condició de la vellesa, quan el record de les penúries vençudes i de les benediccions rebudes es posa a prova de la fe i de l’esperança.

Para el  evangelio del día de Pentecostés corresponde, como es lógico, leer un texto que hable del Espíritu Santo; se han escogido para ello unos versículos del capítulo 14 del evangelio de Juan (Jn 14,15-16.23b-26).

A l’evangeli de la diada de Pentecosta correspon, com és lògic, llegir un text que parli de l’Esperit Sant; s’han escollit per això uns versets del capítol 14 de l’evangeli de Joan (Jn 14,15-16.23b-26).