El Departament d’Educació anunciava la setmana passada que la detecció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu ha augmentat de manera considerable, de manera que si en la preinscripció del curs 2021/2022 se’n va detectar un 7%,  enguany la xifra gairebé es triplica i puja fins el 17,9%. Considerem que el procés de detecció és molt important perquè permet actuar preventivament i millorar la programació de llocs escolars.

 

Fa ja molts anys, quan jo era consiliari del MUEC, o sigui del Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians, recordo que en un taller de Setmana Santa que no se ben bé de quin tema anava, jo estava mirant d’explicar al grup de joves que hi participaven què era això del Regne de Déu de què Jesús tant havia parlat. I tot d’una, estant jo en plena explicació, un dels presents em va interpel·lar més o menys així: “¿Però a què treu cap això del Regne de Déu? ¿No valdria més que parléssim del Regne de l’home?”.

En aquest diumenge 12 de juny, festa de la Santíssima Trinitat, l’Església celebra la Jornada Pro orantibus, dedicada als monjos i a les monges, als homes i les dones que formem part de la vida contemplativa, com els cistercencs de Solius i de Poblet, les caputxines de Manresa i de València, les cartoixanes de Benifassà, les benedictines de Sant Daniel, Manacor i Sant Benet de Montserrat, les carmelites descalces de Mataró, Tarragona i Puçol, els cartoixans de Portacoeli i de Montalegre, les agustines de Sant Mateu, les dominiques de Xàtiva i Sant Cugat, les cistercenques de Vallbona i Bena

Audiència General 8 de juny 2022

Catequesi sobre la Vellesa

Nicodem. "Com pot néixer un home si ja és vell?"

Estimats germans i germanes, bon dia!

El 8 de juny de 1972, avui fa 50 anys, una nena vietnamita, Kim Phuc, va ser protagonista (involuntàriament), d’una impactant foto que va donar la volta al món. Aquella imatge sintetitzava l’horror de la guerra del Vietnam: una nena de 9 anys, despullada, corrent, plorant pel dolor provocat per les cremades de les bombes que els EEUU llançaren per “error” sobre Trang Bang, un petit poble situat al nord de Saigon.

En el primer tramo de la carta a los Romanos (Rm 1,16-4-25) Pablo expone uno de los puntos fundamentales de su pensamiento teológico: el poder de Dios para declarar justo al ser humano al margen del cumplimiento de las obras de la Ley judía. El segundo bloque comienza con el texto (Rm 5,1-5) que leemos en la segunda lectura de este domingo; en esta parte de la carta mostrará las consecuencias que la justificación por la fe tiene para la vida cristiana.

En el primer tram de la carta als Romans (Rm 1,16-4-25) Pau exposa un dels punts fonamentals del seu pensament teològic: el poder de Déu per declarar just l’ésser humà al marge del compliment de les obres de la Llei jueva. El segon bloc comença amb el text (Rm 5,1-5) que llegim a la segona lectura d’aquest diumenge; en aquesta part de la carta mostrarà les conseqüències que la justificació per la fe té per la vida cristiana.

Socavar los derechos humanos es uno de los medios más utilizados por el poder para imponer su afán de dominio. Si se debilitan las resistencias, si las protecciones se desmoronan… las personas se sienten indefensas. El control y el espionaje son prácticas habituales. Pegasus, que se vende solo a los Estados, está hoy en boca de todos. Se trata de un producto israelí de alta tecnología infiltrada en los móviles con un software determinado que sirve para espiar a los ciudadanos.

Soscavar els drets humans és un dels mitjans més utilitzats pel poder per imposar el seu afany de domini. Si s’afebleixen les resistències, si les proteccions s’esfondren… les persones se senten indefenses. El control i l’espionatge són pràctiques habituals. Pegasus, que es ven només als estats, està en boca de tothom. Es tracta d’un producte israelià d’alta tecnologia infiltrada als mòbils amb un software determinat que serveix per espiar els ciutadans.

Us fem a mans el present FECC Informa en una dia poc habitual, en ser ahir dilluns festa laboral. Diumenge, dia 5, se celebrava la festa de la Pentecosta, commemorant la Vinguda de l’Esperit Sant sobre els Apòstols i la Mare de Déu, cinquanta dies després de la Resurrecció de Jesucrist. Però també la celebració de la Consagració de l’Església, el principi de la qual el marca aquesta epifania.