El libro de la Sabiduría se presenta dividido en tres partes fácilmente identificables. En la primera parte (cc 1-5) se encuentra una serie de consideraciones de tipo moral donde se mencionan los beneficios que percibirán quienes sigan las enseñanzas de la sabiduría. Su premio es la inmortalidad, en cambio, para los que desprecian la sabiduría y hacen mofa de los justos las consecuencias que sufrirán serán fatales. La segunda parte (cc. 6-9) contempla la sabiduría más bien desde un punto de vista filosófico e intelectual.

El llibre de la Saviesa es presenta dividit en tres parts fàcilment identificables. A la primera part (cc 1-5)  s’hi troba un seguit de consideracions de caire moral on s’esmenten els beneficis que percebran els qui segueixin els ensenyaments de la saviesa. El seu premi és la immortalitat, en canvi, pels qui deprecien la saviesa i fan mofa dels justos les conseqüències que patiran seran fatals.  La segona part (cc. 6-9) contempla la saviesa més aviat des d’un punt de vista filosòfic i intel·lectual.  Parla del seu origen, naturalesa i propietats i de la relació de Salomó amb la saviesa.

L’Evangeli és bona notícia i comunicar-lo és portar un missatge joiós a les persones que l’escolten. Tant el qui serveix una comunitat com a ministre de l’eucaristia, com el qui hi fa algun servei –en la caritat, en la predicació de la Paraula, en la celebració litúrgica–, tant el qui testimonia l’amor del Senyor que es reflecteix en cada pàgina de l’Escriptura com el qui és misericordiós amb els altres, tots ells experimenten que l’entranya de l’Evangeli és un corrent de vida que renova i transforma.

Durante el confinamiento se hizo popular la serie Unorthodox, que durante un tiempo fue de las más vistas en la plataforma Netflix. Sorprendió que fuera tan exitosa pues es de temática religiosa, acostumbrados como estamos a la poca presencia del hecho religioso en los medios. Es una serie muy adecuada para ser vista en familia o en grupo y para poder ser comentada. No es que sea una persona muy de mirar series, pero el confinamiento nos afectó a todos...

Durant el confinament es va fer popular la sèrie Unorthodox, que durant un temps fou de les més vistes a la plataforma Netflix. Va sorprendre que fos tant exitosa doncs és de temàtica religiosa, acostumats com estem a la poca presència del fet religiós als mitjans. És una sèrie molt adequada per ser vista en família o en grup i per poder ser comentada. No és que sigui una persona gaire de mirar sèries, però el confinament ens va afectar a tots...

La tramitació que actualment s’està duent a terme al Congrés en relació a la reforma educativa continguda en la futura Llei Orgànica de Millora de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE) suscita inquietud i, dins de la comunitat educativa, són moltes les veus que n’han mostrat profunda preocupació.

Últimament el president de la República Francesa, el senyor Emmanuel Macron, parla sovint del dret a blasfemar, i el defensa com una manifestació de la llibertat d’expressió. Tot ve arrel de l’atemptat de fa uns anys contra el setmanari satíric francès “Charlie Hebdo” per haver publicat unes caricatures de Mahoma, el profeta de l’Islam, i per l’assassinat fa pocs dies d’un professor d’institut francès a mans d’un islamista radical txetxè perquè en una classe en el seu institut el professor havia mostrat unes caricatures del profeta com una manifestació de la llibertat d’expressió.

La història de Tamar és la història d’una dona que defensa els seus drets, per damunt de qualsevol normativa o convenció social, trencant tot patró de comportament assignat a les dones, i sense acceptar haver de quedar-se marginada en un racó per la falta d’ètica i de respecte d’un dels fills de Jacob, Judà. I aquesta dona, que el llibre de Rut esmenta amb entusiasme (Rut 4,12), serà precisament avantpassada del Messies, tal com s’encarrega de destacar l’evangelista Mateu en presentar la genealogia de Jesús (Mateu 1,3).

La santidad es una realidad poliédrica. Presenta diversas interpretaciones y facetas. Puede ser un tratamiento honorífico que se concede a líderes de distintas religiones por el hecho de serlo. De esta forma se habla de Su Santidad el papa Francisco o Su Santidad el Dalai Lama. En la Iglesia, se refiere a las personas que, tras cumplir unos requisitos canónicos, son beatificados o canonizados.

La santedat és una realitat polièdrica. Presenta diferents interpretacions i facetes. Pot ser un tractament honorífic que es concedeix a líders de diferents religions pel fet de ser-ne. D’aquesta manera, es parla de Sa Santedat el papa Francesc o de Sa Santedat el Dalai Lama. Dins l’Església, es refereix a les persones que, després de complir uns requisits canònics, són beatificats o canonitzats. La festivitat de Tots Sants [i Santes] obre el seu significat a persones anònimes la santedat de les quals no ha rebut un reconeixement eclesial, però que poden ser considerades com a tals.