Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Ja em perdonaran però començo directament amb una llarga cita: "Iniciar una campanya de conscienciació a la ciutat sobre els efectes del model de relacions sexoafectives que tingui com a població diana les joves, amb l’objectiu de posar de manifest quin efecte tenen els elements principals de mite de l’amor romàntic. En aquest sentit cal tenir en compte quins són els efectes que es deriven de la idealització del model de relacions monògam en el qual es concep la parella com a propietat, els efectes dels cànons de bellesa, la gelosia com a conducta natural i normalitzada, el control de la parella com quelcom també natural i normalitzat, la coacció i les amenaces com a pauta de relació, la normalització dels micromasclismes com a base del model de relació dels homes joves envers les dones joves, la normalització dels abusos i agressions sexuals i físiques quan les relacions no esdevenen una situació de consentiment i respecte mutu. (...) Articular una campanya de conscienciació i prevenció del bullying masclista i sexista a dones joves i LGTBI als centres d’ensenyament i formació. (...) Establir protocols de resolució de conflictes -formant també el personal educatiu de manera integral- i per a la prevenció i abordatge d’agressions i violències masclistes a tots els centres d’ensenyament i formació que serveixin per a tota la comunitat educativa, tant les treballadores com les usuàries. (..). Desenvolupar programes d’educació afectivosexual i de prevenció de violències masclistes on es treballi per la igualtat real i alhora es rebi informació sobre mètodes anticonceptius no agressius en els espais i centres juvenils dels barris. En aquests espais s’haurien de treballar programes transversals, d’una manera integral, feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals diverses i sobretot centrada en la penetració". Fi de la cita.

Sempre s'ha dit que l'Església està obsessionada pel sexe. Però avui la veig bastant incapaç de fer un redactat que inclogui tantes concrecions sexuals com les d'aquest text del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona de les CUP. És una proposta de resolució en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'aquest dimarts. Si el tema de la violència en l'àmbit domèstic o escolar no fos tan seriós, el text seria per sucar-hi pa.

El mateix dimarts en una altra comissió, la d'Economia, un dels temes que plantegen les CUP és "que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició presentada a la Comissió d'Economia i Hisenda el mes de gener de 2016 amb el següent contingut: La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern a elaborar en el termini de tres mesos un cens de les propietats de l'església catòlica, on s'identifiquin tots els béns i immobles de la ciutat que gràcies al Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol gaudeixen de l'exempció del pagament de l'IBI per tal de determinar si, a dia d'avui, les activitats que s'hi realitzen els dóna dret a tal exempció. Al seu torn realitzarà el càlcul del que s'estalvia l'església catòlica de pagar a dia d'avui per aquest impost i el farà de públic coneixement pels veïns i veïnes de la ciutat. També elaborarà un cens de les propietats urbanes de les que s'haja apropiat l'església catòlica, mitjançant el sistema d'immatriculació". Doncs res, que l'Església és la única que té obsessions.