Vés al contingut

“Mantenir la LEC, finalitzar el seu desplegament i treballar perquè s’implementi realment el Servei d’Educació de Catalunya avançant a la plena gratuïtat de l’educació garantint la suficiència dels centres sostinguts amb fons públics i la igualtat de les condicions laborals del professorat”. Aquest és, literalment, un dels punts de les “prioritats programàtiques sectorials” en l’àmbit d’Educació i formació en la Societat del Coneixement per generar oportunitats, inclòs a l’apartat tercer de l'acord de legislatura que conforma el govern de coalició entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.

L’acord afirma que “les prioritats programàtiques destinades a donar resposta a les crisis que patim i a les ne­cessitats més immediates de la ciutadania són les protagonistes del tercer apartat de l’acord. Aquestes propostes es desglossen en grans eixos i àmbits sectorials”.

La promulgació de la Llei d’educació s’inspira en el precepte estatutari sobre els drets, els deures, les llibertats i les competències en l’àmbit de l’educació i hi vol donar compliment. Aquesta garantia es concreta en la regulació i l’oferta del Servei d’Educació de Catalunya. Aquest servei és constituït per una xarxa plural de centres educatius de titularitat pública i de titularitat privada i és el resultat de la tradició educativa i social del país.

La Llei orgànica d’educació defineix el servei públic d’educació com un servei essencial de la comunitat que pot ésser prestat pels poders públics i la iniciativa social com a garantia dels drets fonamentals dels ciutadans.

L’Estatut estableix el model d’interès públic com a garantia del dret de totes les persones a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. El sistema educatiu de Catalunya comprèn el servei públic educatiu, entès com a servei d’interès general d’acord amb l’Estatut, que ha de permetre que tots els centres sostinguts amb fons públics, que conformen centres públics i centres privats concertats, treballin junts amb uns objectius compartits des de la cooperació i la coresponsabilitat, tot respectant la naturalesa jurídica de les diverses institucions que el presten.

Els principis rectors del sistema educatiu són, entre d’altres, el respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent; la transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat; la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics; el respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes; el pluralisme; la inclusió escolar i la cohesió social; la qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat; el respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral d’acord amb llurs conviccions...

En el sistema educatiu de Catalunya s’estableix un model educatiu d’interès públic d’acord amb l’article 21 de l’Estatut. El Govern de la Generalitat ha de regular i sostenir el Servei d’Educació de Catalunya, que, conformat pels centres públics i pels centres privats sostinguts amb fons públics, garanteix a totes les persones l’accés a una educació de qualitat i en condicions d’igualtat en els ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts. El finançament amb recursos públics dels centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya atén amb criteris de suficiència el que estableixen els pressupostos de la Generalitat, i es basa en el model de concert educatiu.

D’altra banda, la institució escolar ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país, molt especialment en moments de manca de llibertats democràtiques. És fruit de tot això que avui Catalunya compta amb una molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives que es duen a terme en nombrosos centres públics i de titularitat privada.

Els sis paràgrafs immediats anteriors són fragments literals de la LEC... Resulta molt edificant que l’acord de govern contempli explícitament que es mantingui la llei, que s’acabi la seva implementació i que es treballi perquè s’implementi realment el Servei d’Educació de Catalunya. Tenint present que en una societat democràtica les coses sempre milloren des de la legitimitat, el consens institucional, el coneixement, la professionalitat i la representativitat, treballem per aconseguir aquests objectius impulsats per l’acord de govern i que de manera tan directa i essencial ens afecten.

Temàtica

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.