Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

L’escola concertada representa, per la seva dimensió, trajectòria i compromís social, un valor afegit que genera grans oportunitats per al sistema educatiu en el seu conjunt. I integrada en el Servei d’Educació de Catalunya, contribueix a fer de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui dur a terme el seu projecte vital en un context de llibertat. Una missió que les escoles concertades i les organitzacions que les representen realitzen amb lleialtat a les institucions del país i, en especial i com a primer referent, amb el Departament d’Educació.

L’escola i les famílies de la concertada estan fermament compromeses en la lluita contra la segregació escolar. Per això, i al costat de la majoria de representants de l’arc parlamentari i institucional, del Síndic de Greuges i del Departament d’Educació, subscrivien el 18.03.2018 el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

Com és conegut, el pacte afirma que la segregació, especialment per motius econòmics, es produeix tant en la concertada com en la pública, que va més enllà de l’àmbit educatiu, ja que una de les causes és la segregació residencial, i que per aconseguir la corresponsabilització de tots els centres, públics i concertats, és imprescindible abordar el problema d’infrafinançament del sistema. Acceptant que la norma és l’expressió d’un pacte, com a centres concertats i com a Escola Cristiana de Catalunya, creiem i accepten la nostra coresponsabilitat. Per principi d’actuació, però també perquè la norma així ho indica. Però la coresponsabilitat afecta tots els actors, cadascú actuant segons la seva legitimitat i competència. 

Per al desplegament del Pacte s’han creat també unes comissions d’estudi, la del cost de la plaça escolar i la de propostes de redacció d’un nou Decret d’Admissió d’alumnes, on participen representants de les titularitats i dels pares i mares del nostre sector.

Resulta que, gairebé finalitzats els treballs de les comissions, les escoles i famílies de l’escola concertada han abandonat les sessions de treball a l’espera d’una resposta del Síndic de Greuges i del Departament d’Educació.

El motiu d’aquest abandonament? Quina resposta espera el sector?

Les declaracions del Conseller d’Educació al setmanari El Temps (10 setembre 2019), que es poden llegir íntegrament clicant aquí, han produït un greu impacte en aquests treballs i també en el sector. Aquestes declaracions no només menystenen la feina que durant mesos han fet les comissions en interès del sistema, sinó que neguen la major, que és la garantia de la gratuïtat de la plaça escolar a través d’un millor  finançament de tot el sistema, en particular de la millora de mòdul econòmic per a les unitats amb concert.

Ens preguntem si es pot afirmar que “(t)reballem per un finançament asimètric. Això no vol dir més finançament en el seu conjunt, sinó una redistribució”, o que a la pregunta “la principal federació d’Ampes, la Fapac, i el principal sindicat entre els mestres, la USTEC, s’han oposat al pacte contra la segregació, precisament, perquè consideraven que comportaria més ingressos per a l’escola concertada” i contestar: “Si ho consideraven, no reportarà més ingressos per a la concertada”. I quan a la pregunta: “Vostè es pot comprometre que aquest pacte contra la segregació no comportarà més ingressos públics per a la concertada?”, el Conseller respon: “És que l’escola concertada no ha de tenir ingressos”, i a la següent “Refaig la pregunta. Aquest pacte contra la segregació suposarà un augment del finançament a l’escola concertada?”, contesti: “No”.

El sector ha demanat al Síndic que requereixi al Conseller una explicació del contingut i abast d’aquestes declaracions, i ens consta que ha fet gestions en aquest sentit. També s’ha posat en coneixement de Presidència de la Generalitat el contingut d’aquesta entrevista, fet per un membre del Govern. El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana també n’és coneixedor. I el mateix Departament d’Educació ha estat posat en antecedents pel mateix sector. 

Ens trobem davant d’un dilema. Paga la pena continuar treballant per un Pacte que ha estat tant profunda i gratuïtament qüestionat per qui l’ha d’executar? Recolza el Govern aquesta opinió? És l’enfocament que envers la concertada té un dels partits que governa en coalició? Tot plegat mereix una explicació pública del Conseller, o del mateix Govern.

La lleialtat és cosa de tots, i trair-la duu conseqüències. La concertada forma part de la solució dels reptes de la segregació. Continuem mereixent la confiança de la tercera part de les famílies d’aquest país i no ens mereixem aquest menysteniment.

No donar explicacions serà una grau falta de respecte aquests milers de famílies, també als treballadors que s’esmercen cada dia en la lluita contra aquesta xacra. L’esperem.

Considerem la bondat del Pacte contra la Segregació escolar i lamentem que es torpedini la possibilitat, recollida en el Pacte i prevista en la LEC, d’un finançament del mòdul del concert que faci possible la gratuïtat de l’escola per a tothom.

Mentrestant, la nostra comunitat educativa, i tots aquells que dispensen a la concertada el respecte que es mereix, són creditors de conèixer aquestes declaracions. Us demanem que feu la màxima difusió del contingut de l’entrevista, en especial als nostres pares i mares. La concertada la construïm i la recolzem amb la solidaritat i fermesa de tots. Actituds que, ben segur, seran de menester.