Vés al contingut

Som als llindars d’un nou procés de preinscripció i matrícula. Un conjunt d’actuacions regulades per tal que es “garanteixi el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre per pares, mares o tutors legals” (LOE, 84), i que significa un moment clau per als pares i les mares que han de decidir on han d'educar els seus fills i filles en els anys venidors. Una elecció transcendental que, en bona mesura, condicionarà el seu desenvolupament personal i professional futur.

El dret a l’educació, integrat al nostre ordenament dins dels drets fonamentals i llibertats públiques, es reconeix a tots, igual que es reconeix la llibertat d’ensenyament. El seu únic límit rau en la programació general de l’ensenyament que han de realitzar els poders públics, comptant amb la participació efectiva de tots els sectors afectats.

En l’elaboració de la normativa que reguli l’admissió d’alumnes, existeixen dos principis bàsics que cal tenir en compte: el primer, la programació general de l’ensenyament; el segon, la participació dels sectors afectats. Quant al primer, una de les manifestacions més sensibles del dret a l’educació és el dret de les famílies a la lliure elecció de centre educatiu, i estaria buit de contingut si el nombre de centres entre els quals poden optar pares i mares és molt reduït. Per aconseguir-ho s'han de donar dues premisses: la primera, que en totes les etapes educatives bàsiques (Primària i Secundària Obligatòria), així com en la Infantil (voluntària i gratuïta), hi hagi un nombre suficient de centres sostinguts amb fons públics que ofereixen aquests ensenyaments. La segona, que els pares puguin sol·licitar qualsevol centre educatiu. Però és també evident que la necessitat de respectar els drets de tots i cadascun dels participants en els processos d’escolarització fa necessari establir límits.

Límits que al concretar-se en la programació de l’oferta, obliguin l’administració educativa que, quan l’elabori, garanteixi la qualitat de l'educació i una adequada i equilibrada escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives específiques; propiciï la cohesió social i l'equitat escolar, tot garantint la llibertat d'elecció de centre en el marc d’aquesta oferta; tingui en compte l'oferta de centres públics i privats concertats i la vigència i composició dels concerts; eviti situacions de sobreoferta que perjudiquin l'escolarització equilibrada d'alumnat... I també ordeni que als reglaments de funcionament de les taules locals de planificació educativa es prevegi, en tot cas, la participació de la comissió de participació en la programació d’aquesta oferta, com a instrument de participació dels agents afectats en la programació.

Aquesta participació efectiva suposa assegurar en la programació pública de llocs escolars la presència de l’oferta escolar privada i, en conseqüència, el dret a elegir centre d’ensenyament diferent dels públics; perquè, si no fos en funció d’aquesta finalitat, no tindria sentit aquesta exigència constitucional de participació dels subjectes titulars de l’oferta escolar privada, tal i com es manifesta al dret internacional, tal com queda recollit a l'article 26.3 de la Declaració Universal de Drets Humans, que afirma que «Els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que haurà de donar-se als seus fills», un significat que es concreta en què els pares tenen prioritat per triar models educatius, fins i tot, diferents dels oferts pels poders públics, resultant d’això que els poders públics no poden imposar, en contra de la voluntat dels pares, els seus propis models educatius i pedagògics. També l’art. 13.3 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics Socials i Culturals, que expressament reconeix als pares o tutors la llibertat d'escollir, per als seus fills o pupils, escoles diferents de les creades per les autoritats públiques. En rigor, es tracta d'un dret de llibertat que implica la facultat de triar, facultat essencialment limitada per l’oferta real existent.

La participació dels sectors educatius en la programació general educativa no es pot reduir a una actuació merament testimonial i anecdòtica, a una simple mostra de “fets consumats” ni molt menys, a la seva inexistència. Seguint el procediment específic previst a la normativa, el compliment del mandat constitucional que aquesta programació es faci "amb participació efectiva de tots els sectors afectats" (CE, 27.5) haurà de contribuir a la correcta informació de l'Administració i a l'encert de les seves decisions al respecte, sense desconèixer ni obviar cap dels drets que resultin afectats. Està en mans de tots arribar a fer possible aquestes finalitats i legítims objectius que han ce procurar, en definitiva, la millor educació de les nostres filles i dels nostres fills.

Temàtica
Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.