Vés al contingut

En una de les seves darreres intervencions públiques, amb motiu del darrer congrés de la Federació d’Educació del sindicat CCOO celebrat a Barcelona els dies 9 i 10 d’aquest mes d’abril, el Conseller d’Educació en funcions, Josep Bargalló, afirmà que per al curs vinent es mantindria la dotació extraordinària de personal docent que, a causa de les circumstàncies de la pandèmia, aquest 2020/21 presta servei als centres docents, i que en un principi es va dir que només es mantindria per al present curs escolar.

Tot i que encara no disposem de la plena confirmació d’aquest anunci, cal fer una crida per tal que aquesta comunicació del Conseller arribi a fructificar. Per raons, no per reiterades, ben evidents, necessàries i de justícia.

Perquè la realitat ha d’acabar imposant el criteri. La normativa orgànica (art. 117 de la LOE) determina que el mòdul econòmic del concert, que sempre té com a referència l’aula (cada unitat concertada), té un doble component. D’una banda, les quantitats corresponents als salaris del personal docent, incloses les cotitzacions per quota patronal a la Seguretat Social i, de l’altra, les quantitats assignades a altres despeses, que comprendran les del personal d’administració i serveis, les ordinàries de manteniment, conservació i funcionament, les de la reposició d’inversions reals i les derivades de l’exercici de la funció directiva no docent. La mateixa llei ordena que la quantitat d’aquest mòdul assegurarà que l’ensenyament s’imparteixi en condicions de gratuïtat i que aquesta quantitat es fixarà amb criteris anàlegs als aplicats als centres públics.  És important remarcar que parlem de l’import del mòdul del concert, que en el seu doble component ha de ser igual per a tots els centres concertats, perquè són les quantitats bàsiques que la totalitat de les escoles concertades ha de rebre.

El mòdul econòmic destinat a despeses de personal acaba fent-se efectiu a partir de la dotació de personal docent per unitat educativa, és a dir, el nombre de professorat per cada aula concertada, xifra que coneixem com a “ràtio professor/unitat”. És prou coneguda la insuficiència d’aquest mòdul (com també passa amb el de despeses de funcionament). Un dèficit que ha estat recollit i quantificat en documents oficials del mateix departament d’Educació (com ara, la memòria que acompanya el projecte de decret de concerts educatius), així com a l’informe del cost de la plaça escolar elaborat pel Síndic de Greuges l’any 2019.

Realitzant la comparativa entre les dotacions dels centres concertats i les dels centres públics de complexitat estàndard, se’n desprèn que, per als nivells del segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària, en funció de la magnitud dels centres, hi ha una diferència que equival a 1,4, 2,4 o 4,36 professors en centres d’una, dues o tres línies respectivament, en detriment dels centres concertats. Si s’aplica aquesta diferència de professorat a tots els centres concertats s’arriba a la conclusió que per igualar els criteris de dotació de plantilla de segon cicle d’educació infantil i de primària en aquests  centres caldria augmentar la plantilla de professorat en 1.283,80 professionals. Per a l’ESO, aplicant aquestes diferències a tots els centres que imparteixen l’etapa, caldria incrementar la plantilla en 539,69 professionals. Estem parlant d’un total de 1.823,49 docents. A aquesta dotació cal afegir-ne els 369 tècnics d’educació infantil amb què s’hauria de proveir de bell nou els centres concertats.

Enllaçant aquesta constatació amb l’anunci del Conseller, resulta que per al present curs 2020/2021 s’ha realitzat una dotació extraordinària de personal docent de 640 professionals a les etapes d’Educació Infantil i Primària i de 236 a l’ESO. En total, 876 docents.

Aquesta dotació extraordinària ha cobert pràcticament el 50% del dèficit del personal docent en les etapes d’Educació Infantil i Primària i el 44% del de l’ESO. La consolidació d’aquesta plantilla permetria un avenç molt important en l’equiparació del nombre de professionals en els centres concertats respecte del dels centres públics, i donaria parcial compliment a l’exigència d’assolir un mòdul econòmic de concert que avanci cap a l’obligada gratuïtat dels ensenyaments. Alhora, seria l’inici de l’extinció d’un greuge històric i estructural que ha vingut perjudicant les famílies que opten per les escoles concertades i també l’economia d’aquests mateixos centres.

Per aquests motius, els centres concertats ens fem ressò d’aquesta afirmació del Conseller d’Educació, representant del Govern de la Generalitat de Catalunya, i demanem que es consolidi de manera eficaç la dotació de plantilles extraordinàries destinades a les escoles concertades aquest curs a causa de la pandèmia, no només de cara al proper, sinó per al futur com un primer pas per a fer anàlogues les plantilles dels centres concertats i dels centres públics, integrants tots dos del Servei d’Educació de Catalunya.

Serà la manera de constatar que el Govern no resta en el pla de contemplar els mandats legals com una mera afirmació retòrica, sinó que vetlla per fer efectius el conjunt de drets que les pròpies lleis atorguen als pares, les mares, el propi alumnat escolaritzat a les escoles concertades i als seus titulars, escoles que formen part del Servei d’Educació de Catalunya. Que, en benefici de tots, el Govern no desaprofiti aquesta oportunitat.

Temàtica

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.