Vés al contingut

El sis­tema edu­ca­tiu català és el punt de tro­bada entre ini­ci­a­ti­ves de caràcter social i pedagògic i un ser­vei bàsic garan­tit per la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya. Tots els actors que for­mem part del Ser­vei d’Edu­cació col·laborem per garan­tir una edu­cació plu­ral, hete­rogènia, de pro­xi­mi­tat i compromesa amb el Servei d’Educació de Catalunya.

L'escola concertada és una escola solidària que posa els seus recursos i professionalitat a disposició dels altres. Així s’ha demostrat i àmpliament reconegut els dies de pandèmia. A l’escola cristiana, han estat nombroses les iniciatives promogudes per les escoles i les institucions d'Església per oferir servei, ajuda i assistència a la població en general i als col·lectius més vulnerables en particular. Iniciatives solidàries, com ara l’Escola Cristiana en Xarxa, la recollida de material sanitari de les escoles de Formació Professional per oferir-ne als centres hospitalaris en els moments més durs de la pandèmia o el lliurament de recursos telemàtics a l’alumnat més vulnerable. Ha estat constant el seguiment i l’atenció permanent a l’alumnat, sense paralitzar en cap moment l’acció educativa i col·laborant amb les autoritats educatives en l’assistència a famílies en exclusió, lliurament de beques menjador i un llarg etcètera.

Perquè l’escola concertada treballa per la justícia social. És una escola compromesa amb la societat i ho demostra cada dia, però especialment en els moments difícils com els que estem vivint. És una escola confinada, però oberta a atendre les necessitats dels que més pateixen. Davant la pandèmia sanitària i social, ha redoblat el compromís i ha adoptat una sèrie de mesures complementàries, dirigides especialment als alumnes en situació de vulnerabilitat. En definitiva, una mostra de com Cata­lu­nya es construeix a través d’una rea­li­tat social moderna i plu­ral on l’edu­cació juga un rol fona­men­tal com a motor del benes­tar per­so­nal i col·lec­tiu de la ciu­ta­da­nia i també de les famílies dels alum­nes en el camí cap al progrés i la justícia i on l’escola concertada és una peça essencial.

Però, per tal que un país avanci cap a la justícia i el progrés, cal implicació de totes les administracions i confiança en la iniciativa social. Confiar-hi, a més d’aportar riquesa de visions, projectes i mirades, contribueix a la pluralitat i compromís socials. Per això és necessari cuidar, potenciar i no ofegar el model de concertació social present a Catalunya en àmbits tan importants com el sanitari, el social i l’educatiu. La governança efectiva es basa en el diàleg, la confiança, la col·laboració i el consens més que no pas en el control o la supervisió, característiques aquestes últimes del model burocràtic organitzat jeràrquicament.

També resulta molt adient i necessari un marc comú que reconegui el paper dels agents que intervenen en el procés educatiu i en garanteixi l’actuació. La LEC, una llei valuosa perquè fou aprovada per consens i ha donat estabilitat al sistema educatiu català, defineix el Servei d’Educació de Catalunya. Aquesta és la fórmula que va permetre que centres públics i concertats participessin des dels criteris d’excel·lència, equitat i coresponsabilitat, tot plegat sota el principi de la suficiència financera. La LEC considera que les escoles concertades presten el Servei Educatiu de Catalunya juntament amb les públiques i aposta per garantir la suficiència financera de tots els centres: per això existeix el model de concert educatiu (art. 42). També advoca pel dret a la lliure elecció d’escola.

Per tal d’arribar a un finançament just i avançar cap a la gratuïtat de l’ensenyament bàsic, la LEC recull el compromís del Govern a incrementar els recursos econòmics destinats al Servei Educatiu de manera progressiva durant vuit anys. Amb això es pretenia situar-lo en la mitjana dels països de la UE, al voltant del 6% del PIB. Però la LEC ha fet onze anys i encara falten per desplegar punts importants de la llei, i després de la crisi el pressupost anual d’Educació amb prou feines arriba al 2%. A Catalunya encara cal resoldre el problema del finançament de l’escola concertada per complir els preceptes que són pilars de la LEC i perquè se li reconegui l’aportació al Servei d’Educació de Catalunya, establint com a fonament el respecte a la llibertat de les famílies per escollir el centre educatiu en què volen educar els seus fills.

El compromís social forma part de l'essència dels centres concertats i, especialment, dels cristians, que comparteixen un principi identitari basat en l’Evangeli i que s'ha significat pel seu compromís per la igualtat i la inclusió envers l'alumnat present a les seves aules, de la mateixa manera que amb el dret de les famílies a triar el model educatiu que volen per als seus fills. Les escoles cristianes són centres d'iniciativa social, que tenen una llarga història educativa, els més moderns cinquantenaris i molts d'ells centenaris.

I no n’és una excepció perquè l’Escola Con­cer­tada és escola de pro­xi­mi­tat. Actu­al­ment, repre­senta gai­rebé el 33% de l’alum­nat de Cata­lu­nya amb més de 367.000 alum­nes, més de 20.000 docents, més de 700 cen­tres edu­ca­tius que fem de la diver­si­tat el prin­ci­pal valor de l’edu­cació dels nos­tres fills. En un con­text on abun­den alguns dis­cur­sos que fomen­ten el descrèdit, la con­fusió o el popu­lisme, alguns pre­fe­rei­xen res­tar en lloc de sumar. Des de l’Escola Cristiana en particular, i des de l’Escola Con­cer­tada en general, com a sector segui­rem reforçant el com­promís de cons­truir una soci­e­tat que inte­gri, que acu­lli i que edu­qui els joves i els infants amb una mirada oberta al món des del plu­ra­lisme, la tolerància, la llibertat, el compromís i la pro­xi­mi­tat.

Temàtica

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.