Vés al contingut

Suprimir la puntuació de fills d’exalumnes i malalts crònics per afavorir l’equitat? El Departament d’Ensenyament té la voluntat de modificar l’actual Decret d’admissió d’alumnat, tal i com va anunciar la portaveu del Govern, Consellera Artadi, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu del proppassat 30 d’octubre de 2018.

La intenció del Departament és suprimir l’aplicació de dos dels criteris complementaris que s’han vingut practicant en el procediment de preinscripció i matrícula en els centres sostinguts amb fons públics, que són el de tenir una malaltia crònica en el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia i el d’haver tingut pares, tutors o germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud. Seria una decisió que ja tindria efectes a partir del proper procés de preinscripció. D’aquesta manera, a efectes pràctics el proper curs només restaria vigent el de tenir la condició legal de família nombrosa o monoparental.

Com sabem, els criteris complementaris s’apliquen només si es dona una situació d’empat després que les sol·licituds s’hagin ordenat d’acord amb els criteris prioritaris i si tot i amb això, després d’haver-se aplicat tots dos tipus de criteris encara subsisteix l’empat, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

El Departament d’Ensenyament ha obert un procés de consulta pública prèvia a aquesta modificació per tal de comprovar l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats. La seva justificació afirma que, entre d’altres qüestions, la utilització d’aquests criteris són un problema que fomenta la segregació escolar, origina situacions fraudulentes i és contrària a Dret, i situa la iniciativa en el marc d’aplicació del Pla de Govern de la XII Legislatura, un pla que, com explicàvem al FECC Informa 698 de 18/10/2018, obvia el Servei d’Educació de Catalunya i no sembla estar dirigit a distribuir o gestionar de manera equilibrada i proporcional els recursos i l’organització a la totalitat dels centres que l’integren.

El criteri complementari de la condició d’exalumne de pares, tutors o germans en el centre on es presenta la sol·licitud té justificació més que suficient. Afavorir la condició d’exalumne d’un dels familiars esmentats s’ha d’interpretar com una expressió de reforç de la vinculació de la família amb el centre triat i amb el seu projecte educatiu, que potencia la participació de les famílies en el procés educatiu i la seva integració en la comunitat educativa i en la comunitat escolar, principis tots ells sobre els quals la llei d’educació configura el model educatiu català. I a més, és manifestació d’un lligam o afinitat amb un determinat caràcter propi, expressió evident del dret dels pares i mares a l’elecció d’una educació conforme amb les seves conviccions.

El d’afavorir els alumnes que tenen una malaltia crònica greu que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, que exigeix una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut, es justifica perquè la malaltia acredita l’adopció de mesures d’acció positiva que n’afavoreixin l’escolarització en centres adequats o propers al domicili, sense obviar que la responsabilitat dels titulars dels centres docents en el servei de menjador resta incrementada d’una forma extraordinària, no sent proporcional la necessitat de mitjans preventius envers possibles pacients de la malaltia amb els mitjans que d’ordinari es disposen als centres docents. També té afectació en la conciliació de la vida laboral i familiar, en precisar els pares i mares d’un ritme d’actuacions molt supeditat al tractament d’aquesta malaltia envers llurs fills.

Des del punt de vista objectivament pràctic, estem parlant de l’aplicació d’uns criteris complementaris concebuts per a resoldre la situació d’empat, de tal manera que permeti l’Administració en regular aquest procediment reduir al màxim el nombre d’alumnes sol·licitants d’un centre que tenen la mateixa puntuació després de l’aplicació d’un barem i l’admissió dels quals dependria del resultat d’un sorteig públic.

A més, tota l’argumentació que hi ha al darrere d’aquesta intenció obvia quelcom que és, en essència, l’origen de moltes situacions discriminatòries: l’injust infrafinançament dels mòduls econòmics que pateix l’escola concertada, al qual no s’aporta cap solució. L’equitat, en el sentit que cada alumne rebi allò que precisa en funció de les seves condicions personals i per tant, entre d’altres consideracions, en veure’s reflectida en el dret de totes les persones a una educació de qualitat i a accedir-hi amb condicions d’igualtat, exigeix que els poders públics assignin als centres acollits als concerts els recursos públics suficients per fer-la efectiva, exigència que a hores d’ara no es compleix i que cal solucionar de manera absolutament prioritària.

No resulta gens esperançador que les primeres mesures que s’hagin d’adoptar per, teòricament, afavorir aquesta equitat sigui la de fer desaparèixer del sistema de gestió del procés d’admissió i matrícula qualsevol element que tingui a veure amb la vinculació a un projecte educatiu o amb l’exercici real del dret a elecció de centre.

Aquesta iniciativa és un seriós motiu de preocupació i desconcert. Cal contextualitzar-la dins d’un àmbit d’actuació més extens, que és el de la intenció ja manifestada pel Departament de modificar la totalitat del decret d’admissió d’alumnes. La proposta d’enguany d’eliminar aquests punts complementaris és l’avançada del que podrà venir amb posterioritat. Demanem al Govern de la Generalitat que eviti prendre aquestes mesures i treballi per la real i efectiva assignació de recursos públics suficients al centres del Servei d’Educació de Catalunya. L’equitat del sistema s’aconsegueix amb el compromís i coresponsabilitat dels centres docents envers aquest objectiu, però també amb la suficient dotació econòmica que ha d’efectuar l’administració i amb el respecte als drets educatius de tots els subjectes afectats.

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.