Vés al contingut

Iniciem la setmana amb el ressò d’uns comicis que a Catalunya comportaran la constitució dels nous ajuntaments, en alguns casos després de pactes i equilibris postelectorals per assolir unes alcaldies que, com dèiem la setmana passada, han assolit una important capacitat de planificació i d’execució de decisions de política educativa.

Centrats en el sector, avui s’inicia el període d’ampliació de peticions per atendre aquelles sol·licituds de preinscripció que no tenen assignació d’ofici, que s’estendrà fins el proper dijous, 1 de juny. Aquesta ampliació està concebuda per a què les famílies que no han obtingut cap de les places demanades ampliïn les peticions de llur sol·licitud de preinscripció en el marc de les vacants disponibles, i obre la porta a que no hagin de ser les comissions de garanties d’admissió les que adoptin la mesura d’assignar plaça d’ofici a l'alumnat que encara no estigui escolaritzat i que, havent presentat sol·licitud d'admissió en el període ordinari de preinscripció, no hagi obtingut plaça en cap dels centres sol·licitats, perquè, encara que les comissions estan legitimades per decret per a prendre aquesta mesura, sempre considerant les preferències de les famílies, la proximitat del domicili i el criteri de distribució equilibrada d'alumnat, no deixaria de ser una apropiació administrativa del dret que tenen pares i mares de poder triar escola, encara que sigui a través d’una segona oportunitat i en el marc raonablement més restringit de les places vacants.

La LEC estableix com a principis rectors del sistema educatiu l’equitat, la inclusió escolar i la cohesió social, conjuntament amb els principis de llibertat d’elecció de centre per part de les famílies. Uns principis que s’han de conjuminar i desplegar de manera equilibrada, dins del servei essencial de l’educació que pot ésser prestat pels poders públics i la iniciativa social com a garantia dels drets fonamentals dels ciutadans. El fet de que el text legal fixi entre els seus objectius prioritaris que els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya adeqüin llur acció educativa per atendre la diversitat i les necessitats educatives específiques i promoguin la inclusió dels alumnes, no ens pot fer oblidar que la llibertat d'ensenyament és un principi bàsic constitucional que es projecta sobre la totalitat dels actors jurídics del procés educatiu, donant lloc al naixement de concrets drets públics subjectius, com ara una llibertat d’educació que en relació als titulars dels centres reconeix la llibertat de creació de centres, que inclou el dret a dirigir-los i a dotar-los d'ideari propi i amb relació als pares i mares, es manifesta en el dret a elegir la formació que desitgen per als seus fills i filles, a través de l'elecció de centre docent.

Com passa a l’hora de conjugar diversos drets de caire fonamental que poden entrar en col·lisió, cal recordar que el dret a l'educació suposa el reconeixement prima facie d'una llibertat dels pares per triar centre docent, però l'accés efectiu al concret centre triat dependrà de si se satisfan o no els requisits establerts en el procediment d'admissió d'alumnes. Aquest dret dels pares a triar el centre i tipus de formació dels seus fills és compatible amb l'establiment legislatiu de criteris objectius aplicables en supòsits d'insuficiència de places escolars en centres públics i privats concertats. La selecció d'acord amb els criteris previstos es produeix en un moment diferent i forçosament posterior al moment en què pares i tutors, en virtut de les seves preferències, han procedit a l'elecció de Centre i aquests criteris eviten en casos d'insuficiència de places una selecció arbitrària i reforcen l'efectivitat del dret a l'elecció del centre docent.

En la col·lisió de drets fonamentals no hi entra la imposició absoluta en tot cas d'un dret sobre un altre, ni tan sols parlar d'una pretesa preferència d'un dret fonamental sobre un altre o altres, que impliqui que un conflicte entre dos drets s'hagi de resoldre donant prioritat a un concret dret. És fonamental la ponderació entre els drets, en la que l’actuació administrativa ha de ser rigorosa, objectiva i respectuosa amb aquests mandats. La llibertat, la pluralitat i el respecte a la inclusió educativa no permeten actuacions arbitràries, ideologies impositives i molts menys criteris tècnics de gestió dels procediments que limitin els drets reconeguts.

A tots, començant per l’Administració, ens pertoca vetllar per la bona salut dels processos, en especial si impliquen modular drets fonamentals, i garantir que totes les famílies podran disposar de l’oportunitat d’escollir una escola sense que, de manera apriorística, llurs fills i filles es destinin d’ofici o sense considerar les seves opcions i preferències.

Temàtica
Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.