(EA) Aquest passat dijous 21 de gener va tenir lloc la presentació del llibre "Ámbitos de revelación. Arquitectura y nueva evangelización" (CPL 2015) a la llibreria de la Cooperativa Jordi Capell, als baixos de la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Van participar en la presentació el Dr. Jaume Fontbona (president de CPL), el Dr. David Jou (en representació de la Fundació Joan Maragall), el Dr.

(Eloi Aran) La búsqueda de la "actuosa participatio" requerida por la Sacrosanctum Concilium (CVII) aún no ha llegado a plasmarse en la distribución interna de los templos, ya sean planta basilical o en nuevas construcciones. Ha habido intentos exitosos que parece que se van consolidando - como el caso de Saint Ignace de París, Saint Françoise Molitor o la iglesia de Taizé - los cuales son tomados como modelos para otras actuaciones con las adaptaciones correspondientes.

(Eloi Aran) La recerca de la "actuosa participatio" demanada a la Sacrosanctum Concilium (CVII) sovint encara no s'ha arribat a plasmar en la distribució interna dels temples, ja sigui en planta basilical o en noves construccions. Hi ha hagut intents reeixits que sembla que es van consolidant - com el cas de Saint Ignace de París, Saint Françoise Molitor o l'església de Taizé - els quals són presos com a models per a d'altres actuacions amb les adaptacions corresponents.

(E. Aran) Ya en su día os presenté en "Rehacer los arkhetopos: La Cueva de San Ignacio, ahora en Barcelona" las obras de la nueva Capilla de San Ignacio en la Curia Provincial de la Compañía de Jesús en Barcelona. Hace dos semanas que la hemos inaugurado y me complace presentaros el resultado final, que creo que supera de largo las primeras intuiciones proyectuales todo y ser fiel.

(E. Aran) Ja en el seu moment us vaig presentar a "Refer els arkhetopos: La Cova de Sant Ignasi, ara a Barcelona" les obres de la nova Capella de Sant Ignasi a la Cúria Provincial de la Companyia de Jesús a Barcelona. Fa dues setmanes que l'hem inaugurat i em plau presentar-vos el resultat final, que crec que supera de llarg les primeres intuïcions projectuals tot i ser-ne fidel.

"Juntament amb el patrimoni natural, hi ha un patrimoni històric, artístic i cultural, igualment amenaçat. És part de la identitat comuna d’un lloc i una base per a construir una ciutat habitable. (...) Cal incorporar la història, la cultura i l’arquitectura d’un lloc, mantenint-ne la identitat original. Per això l’ecologia també suposa la cura de les riqueses culturals de la humanitat en el seu sentit més ampli. " (LS 143)

(Goretti Pomé) Els dies 23, 24 i 25 d'octubre s'ha celebrat a Lleida el V Congrés d'Espiritualitat sota el títol "La interioritat habitada". Vaig tenir l'honor de ser convidada pels Carmelites Descalços a participar en una de les taules rodones que es van organitzar per tal d'explicar la meva mirada de l'art com a camí a l'espiritualitat.

(EA) Comparteixo amb vosaltres unes breus reflexions arran de l'assignatura de museologia que estic cursant al màster de patrimoni eclesiàstic (Fac. Antoni Gaudí) a mode de "tríptic citacional".

"Museu i mausoleu estan relacionats per quelcom més que una proximitat fonètica. Els museus són sepulcres familiars de les obres d'art" (T. Adorno)

"El arquitecto tiene una responsabilidad que él mismo desconoce porque con sus obras condiciona nuestra manera de relacionarnos y convivir"

"La mediación con el tiempo y el espacio no es meramente natural, sino que está íntimamente relacionada con el sentido. "

"No entramos a un templo para escuchar misa, sino para entrar en el cielo"

"La liturgia viola el mundo y lo traspasa"

"Los arquitectos que no trabajan las proporciones hacen arquitectura fallida, y un templo mal hecho hay que cerrarlo cuanto antes. "

"El arquitecto tiene una responsabilidad que él mismo desconoce porque con sus obras condiciona nuestra manera de relacionarnos y convivir"

"La mediación con el tiempo y el espacio no es meramente natural, sino que está íntimamente relacionada con el sentido. "

"No entramos a un templo para escuchar misa, sino para entrar en el cielo"

"La liturgia viola el mundo y lo traspasa"

"Los arquitectos que no trabajan las proporciones hacen arquitectura fallida, y un templo mal hecho hay que cerrarlo cuanto antes. "