(Eloi Aran) Hubo un tiempo de gran actividad en la Ribagorza, a mediados del siglo pasado, vinculado a las grandes obras de sus embalses por parte de las compañías hidroeléctricas. Uno de los personajes más importantes de esta época fue el ingeniero Eduardo Torroja, el máximo especialista en construcciones de hormigón armado de la península ibérica en su momento.

(Eloi Aran) Va haver-hi un temps de gran activitat a la Ribagorça, a mitjans del segle passat, vinculat a les grans obres dels seus embassaments per part de les companyies hidroelèctriques. Un dels personatges més importants d'aquesta època va ser l'enginyer Eduardo Torroja, el màxim especialista en construccions de formigó armat de la península ibèrica en el seu moment.

"Si la Iglesia ha hablado y habla al mundo con sus escritos y su predicación, para elaborar y manifestar su identidad, sería insensato pensar que la inmensa cantidad de edificios, en su increíble variedad y riqueza de formas, con los que ella ha puesto su presencia en la ciudad y los pueblos, no tenga nada que decir a propósito de lo que es la Iglesia y de cómo se ve y se siente en la compleja experiencia de su fe "(" la Iglesia y sobre iglesias ". Pg. 15)

"Si l'Església ha parlat i parla al món amb els seus escrits i la seva predicació, per elaborar i manifestar la seva identitat, seria insensat pensar que la immensa quantitat d'edificis, en la seva increïble varietat i riquesa de formes, amb els quals ella ha posat la seva presència a la ciutat i els pobles, no tingui res a dir a propòsit del què és l'Església i de com es veu i se sent en la complexa experiència de la seva fe" ("La Iglesia y sus iglesias". Pg. 15)

(Eloi Aran / EntreParéntesis) Aquest 10 de juliol la UNESCO ha declarat Patrimoni de la Humanitat disset obres de Le Corbusier

(Eloi Aran) Este fin de semana hice la experiencia antropológica de ir a La Roca Village, el centro comercial de outlets del Vallès. Mientras la familia iba de compras me interesé por el espacio interreligioso que me habían comentado que existía en el centro comercial. El espacio en cuestión, llamado "Contemplation room", se encuentra medio escondido dentro de la nueva ampliación del conjunto, en un desvío de la alineación de las fachadas.

(Eloi Aran) Aquest cap de setmana vaig fer l'experiència antropològica d'anar a La Roca Village, el centre comercial d'outlets del Vallès. Mentre la família anava de compres em vaig interessar per l'espai interreligiós que m'havien comentat que existia en el centre comercial. L'espai en qüestió, anomenat "Contemplation room", es troba mig amagat dins la nova ampliació del conjunt, en un trencall de l'alineació de les façanes. Com correspon al títol, es tracta d'una "habitació" perduda dins del fals llogarret del centre.

(Goretti Pomé). Fa unes setmanes vam realitzar un taller de Silenci i Art a la Comunitat Passatge de la Institució Teresiana. L'estructura de la formació anava enfocada a una part del curs més teòrica i una altra més experiencial, de manera que hi hagués una base històrica sobre l'art i el silenci i després ens encaminéssim a la mateixa vida de cadascú i de com podem entrar en l'interior de la persona i alhora fer-ho conscient des de l'espiritualitat vinculada a l'art.

(Eloi Aran) Rares vegades un edifici de nova planta vinculat a una institució eclesial rep el reconeixement social que ha obtingut el nou Centre per al Servei de Distribució d’Aliments (SDA) a Campclar, obra del despatx NUA arquitectures, rebent el primer premi de la Biennal Alejandro de la Sota- Mostra d’arquitectura de Tarragona i sent seleccionada per formar part del pavelló de Catalunya de la 15a Biennal d’Arquitectura de Venècia.